Излoжбa рaдoвa студeнaтa oснoвних aкaдeмских студиja Дeпaртмaнa зa примeњeнe умeтнoсти пoд нaзивoм “СA ГРAФИЧКИM ДИЗAJНEРИMA НA TИ” бићe oтвoрeнa у Гaлeриjи Културнoг цeнтрa у Лeскoвцу, у пeтaк, 13. jулa 2018. гoдинe,  сa пoчeткoм у 19 чaсoвa. Излaжу сe рaдoви нaстaли нa прeдмeту Грaфичкe кoмуникaциje пoд мeнтoрствoм дoц. Aнитe Mилић и aсс. др Mиљaнe Рaдeнкoвић.

 

СА ГРАФИЧКИМ ДИЗАЈНЕРИМА НА ТИ јесте изложба радова којом се студенати III и IV године основних академских студија Департмана за примењене уметности, Факултета уметности у Нишу, Универзитета у Нишу, представљају лесковачкој јавности.

Ови радови настали су под менторством доц. Аните Милић и асс. Миљане Раденковић у оквиру наставног програма на предмету Графичке комуникације, а резултат су озбиљног рада ових младих ствараоца који су започели своја истраживања и која ће их тек развити и дефинсати кроз нова сазнања и усвајања дизајнерског умећа које савремено доба са собом носи.

Креирањем брошура, веб-страница, уметничких календара, визуелног идентитета, или брендирањем, студенти доказују спремност за самосталне уметничке пројекте, али и успешно решавање дизајнерских проблема у комерцијалне сврхе.

Изложбу СА ГРАФИЧКИМ ДИЗАЈНЕРИМА НА ТИ схватили смо као прилику да нишки студенти покажу своју надареност и ангажовано креативно размишљање из уже стручне области графичког дизајна, Графичких комуникација.” доц. Анита Милић

Comments are closed.