Излoжбa цртeжa нaстaвникa и сaрaдникa Дeпaртмaнa зa ликoвнe и примeњeнe умeтнoсти пoвoдoм oбeлeжaвaњa Дaнa Унивeрзитeтa у Нишу и 15 гoдинa пoстojaњa и рaдa Фaкултeтa умeтнoсти Унивeрзитeтa у Нишу, свeчaнo ћe бити oтвoрeнa у пoнeдeљaк 11. jунa 2018. гoдинe сa пoчeткoм у 18 сaти у Излoжбeнoj сaли Унивeрзитeтскe библиoтeкe “Никoлa Teслa”. Излoжбa je у oргaнизaциjи Српскe aкaдeмиje нaукa и умeтнoсти, Oгрaнкa СAНУ у Нишу, Фaкултeтa умeтнoсти у Нишу и Гaлeриje Унивeрзитeтa у Нишу.

 

“Поводом обележавања 15. године постојања и трајања Факултета уметности Универзитета у Нишу, наставници и сарадници запослени на департманима за ликовне и примењене уметности ове еминентне наставно-научне и уметничке установе од ауторитета приредили су изложбу цртежа, у оквиру програма прославе Дана Универзитета у Нишу. Изложени радови пружају увид у импресивно цртачко умеће врсних педагога нашег Факултета, завидан распон њихових поетика и креативност истраживачких поступака на пољу цртежа. Дакле, изложба уједно јесте добра прилика за упознавање јавности како са уметничким деловањем, тако и са наставним процесом наставника и сарадника два департмана Факултета уметности у Нишу који се, од његовог оснивања, темеље на суштинском поимању цртачке дисциплине и њеном виртуозном овладавању као бити ликовног умећа, уз истовремену примену иновативних решења када је реч о поступцима, материјалима и промишљањима.

У радовима високе цртачке аутентичности евидентна је тежња да се постигне избалансирана интеракција ума и покрета зглоба, те да се предоче они специфични неочигледни самосвојни унутарњи светови саткани од идејне раскоши. Посебно радује опсег разноликости уметничког мишљења цртежом и њихови обликовни и композициони резултати који остварују високи комуникативни однос са имагинацијом посматрача. Судећи по сугестивности и убедљивости цртачких својстава дела изабраних за ову изложбу, под окриљем Факултета уметности континуирано се негује подстицајни процес истраживања потенцијалности основних поступака и законитости цртежа, његове изражајне снаге и експанзије простора деловања.” Доц. др Тијана Борић

 

 

 

Comments are closed.