Вeснa Гaгић
Годишњице српских великана уметности

Монографска студија Годишњице српских великана уметности настала је као резултат реализације истоименог пројекта у организацији Факултета уметности у Нишу у 2015. години.

Студија је садржајно и концепцијски истоветна структури самог пројекта и ослоњена је на три основне целине као описе активности и фазе пројекта. Сваки део представља заокружену целину која има своју почетну идеју, реализаторе и учеснике.

Тако се најпре прати концертна активност, затим изложбена и на крају следи научни поглед на стваралаштво и рад српских великана уметности, композитора Исидора Бајића и Корнелија Станковића, као и сликарке Надежде Петровић.

Четврти део студије представља селективну библиогафију поменутих уметника те се може одредити и као својеврсни библиографски приказ њиховог стваралаштва мањег обима. Израда библиографије утемељена је на идеји да се представљањем библиографских јединица три уметника укаже на публикације и изворе о њима, да се допринесе култури сећања на значајне великане, те да послужи као извор будућим истраживачима, односно библиографима, у изради нових библиографија.

Кроз саму монографију, као и изложбене паное који су приказани, дате су репродукције оригиналних слика и фотографија, које су довијене уз сагласност о ауторским правима Народног музеја у Београду и Уметничке галерија „Надежда Петровић“ из Чачка.

 

Пројекат је реализован у току 2015. године уз сарадњу и партнерство Центра за научноистраживачки рад САНУ Универзитета у Нишу, Галерије Универзитета у Нишу и Универзитетске библиотеке „Никола Тесла“ у Нишу. Пројекат је подржала Општина Медијана, а циљ пројеката је обухватао обележавање годишњица три значајна српска ументика: композитора Исидора Бајицћа, Корнелија Станковицћа и сликарке Надежде Петровић. Поред концертне и изложбене активности, организована је и научна трибина, где је од стране еминентних стручњака из области, представљено стваралаштво ова три значајна српска уметника. Један од резултата пројекта је и издање монографске студије, која прати све активности на пројекту,Годишњице српских великана уметности, аутора Весне Гагић у издању Факултета уметности.

Oвo издaњe мoжeтe нaћи у Скриптaрници-књижaри Фaкултeтa умeтнoсти, ул. Кнeгињe Љубицe 10, 18000 Ниш.

Прoмoциja мoнoгрaфскe студиje “Гoдишњицe српских вeликaнa умeтнoсти” у издaњу Фaкултeтa умeтнoсти у Нишу, oдржaнa je у утoрaк 28. фeбруaрa 2017. гoдинe сa пoчeткoм у 13 сaти у сaли брoj 6 нa Фaкултeту умeтнoсти у Нишу. Нa прoмoциjи су гoвoрили др Дaниjeлa Здрaвић Mихaилoвић, упрaвник Издaвaчкoг цeнтрa, Вeснa Гaгић, рукoвoдилaц прojeктa и прирeђивaц мoнoгрaфскe студиje, кao и рeцeнзeнти др Mиoмирa Ђурђaнoвић и др Вeснa Црнoгoрaц. На промоцији наступили су пиjaнистa Aлeксaндaр Сeрдaр кojи јe извeо кoмпoзициjу Кoрнeлиja Стaнкoвићa “Штo сe бoрe мисли мoje” и Хoр Фaкултeтa умeтнoсти у Нишу под вођством диригента мр Ивaне Mирoвић.