ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Организациона структура

Организациону структуру Факултета уметности у Нишу чине следећи департмани:

 • Департман за ликовне уметности,
 • Департман за примењене уметности
 • Департман за музичку уметност чине катедре: Теоријски предмети; Стручно-уметнички предмети; Солфеђо; Клавир; Комплементарни клавир; Камерна музика; Гудачки инструменте; Дувачки инструменти; Соло певање; Гитара, хармоника и удараљке

Наставне и ваннаставне активности реализују се у оквиру пет центара Факултета уметности:

Образовна делатност

Факултет уметности Универзитета у Нишу има акредитоване све студијске програме који се тренутно изводе на Факултету:

 • Студијским програмима основних академских студија (Музичка теорија, Клавир, Виолина, Виола, Виолончело, Контрабас; Флаута, Кларинет, Хорна, Соло певање, Гитара, Хармоника, Ударачки инструменти, Сликарство, Графички дизајн)
 • Студијским програмима мастер академских студија (Музичка теорија, Клавир, Виолина, Виола, Виолончело, Контрабас; Флаута, Кларинет, Хорна, Соло певање, Гитара, Хармоника, Ударачки инструменти, Сликарство, Графички дизајн).

Уметничка делатност

Поред своје примарне образовне делатности, коју већ више од једне деценије успешно обавља у областима музичке, ликовне и примењене уметности, Факултет уметности у Нишу као једина високошколска установа таквог типа у југоисточној Србији има и веома значајну уметничку делатност. Она се континуирано одвија током читаве године у виду јавних концерата и изложби студената, професора и сарадника у Концертно-изложбеном простору и другим концертним и изложбеним просторима у граду.

Остварена је одлична сарадња са културним установама у граду: Нишким симфонијским оркестром, Народним позориштем, Нишким културним центром, Студентским културним центром, Галеријом савремене ликовне уметности и Галеријом Арт55, која доприноси разноврсности и квалитету градског културног и уметничког живота. Ангажовањем наставника и студената успешно су реализовани уметнички пројекти: Бетовенова IX симфонија на Летњој позорници у оквиру прославе 1700 година Миланског едикта (2013), оперета Јохана Штрауса “Слепи миш” (2013), која је изведена и на гостовању у Народном позоришту у Београду и опера Ђоакина Росинија “Севиљски берберин” (2015). На овај начин Факултет је изузетно допринео обнављању оперске сцене у Нишу.

За мисију ширења и афирмисања високих уметничких вредности Факултет уметности добио је 2012. године највише градско признање, Награду 11. јануар. Студенти и наставници Факултета учествовали су на бројним домаћим и међународним референтним музичким такмичењима и ликовним конкурсима, где су освајали престижне награде и признања. Ангажовање еминентних уметника светског реномеа за гостујуће професоре и перманентно одржавање мајсторских курсева и радионица доприносе значајном подизању угледа Факултета у Академској заједници.

Светски познати виолиниста мр Немања Радуловић и проф. др Димитрије Бужаровски су на предог Факултета уметности постали почасни доктори Универзитета у Нишу.

Међународна сарадња

Важан аспект образовне, уметничке и научне делатности Факултета уметности у Нишу је међународна сарадња, остварена повезивањем са сродним европским и светским универзитетима.

Факултет је члан:

Европске лиге образовних уметничких институција (ELIA – Europian League of Institutes of Arts),

Европске Асоцијације Конзерваторијума (AEC – Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen)

Интернационалне конфедерације акордеониста (C.I.A. – Confederation Internationalne des Accordeonites)

Факултет уметности је укључен у Еразмус + програме К1 (мобилност студената, наставног и ненаставног особља)

Одличну сарадњу Факултет остварује и са Факултетом за музичку уметност Универзитета “СВ. Кирил и Методиј” из Скопља, Македонија.

Научноистраживачка и издавачка делатност

Од посебног значаја за факултет је и акредитација за научноистраживачку делатност (НИО). 

Факултет организује научне симпозијуме са међународним учешћем Балкан Арт Форум и Традиционлана естетска култура у сарадњи са Огранком САНУ и Универзитета у Нишу.

Издавачки центар Факултета објављује едицију научних и стручних пубикација, као и аудио издања.

Факултет је издавач научног часописа “Artefact” и уметничког магазина “Aperto nuovo”. У оквиру међународног научног часописа Универзитета у Нишу “Facta Universitatis”, Факултет уметности је покренуо едицију “Visual Arts and Music”.

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ основан је Одлуком Владе Републике Србије број 022-13603/2002 од 03. октобра 2002. године (”Службени гласник РС” број 64/2002). Факултет је почео са радом 4. октобра 2002. године.

Одличну основу за оснивање самосталног Факултета уметности у Нишу, под окриљем Универзитета у Нишу, представљало је оснивање Студијске групе за ликовне уметности и Студијске групе за музичку уметност, 2000. године, на Филозофском факултету у Универзитета Нишу.

Факултет је основан као високошколска образовно-уметничка установа чија је основна делатност високо образовање из области ликовних, примењених и музичке уметности. На почетку свог постојања и рада Факултет се суочио са веома тешким просторним и материјалним проблемима. Наведеном Одлуком Владе Републике Србије о оснивању Факултета уметности у Нишу за седиште Факултета одређена је зграда у Улици кнегиње љубице број 10, тадашња зграде Више музичке школе у Нишу.

Истом Одлуком Влада је именовановала Привремени савет Факултета, који је чинило седам чланова, а који је имао задатак да створи услове за конституисање свих органа Факултета и постави основе будућег рада и развоја Факултета. Привремени Савет је, до конституисања органа Факултета обављао све послове из надлежности Савета Факултета, Наставно-уметничко-научног већа и Изборног већа Факултета предвиђене тада важећим Законом о универзитету.

Привремени савет Факултета уметности у Нишу чинили су:

 • Проф. др Драган Жунић, декан Филозофског факултета Универзитета у Нишу, председник;
 • Горан Ћирић, градоначелник Ниша;
 • Проф. др Игор Миловановић, проректор Универзитета у Нишу;
 • Проф. др Владимир Нешић, продекан Филозофског факултета у Нишу;
 • Слободан Дејановић, директор Више музичке школе у Нишу;
 • Мр Сузана Костић, доцент Филозофског факултета у Нишу;
 • Мр Драгослав Ђокић, генерални секретар Универзитета у Нишу.

За вршиоца дужности декана Факултета Влада Републике Србије је Одлуком о оснивању Факултета именовала мр Ђура Радоњића, ванредног професора Филозофског факултета у Нишу.

Мр Сузана Костић изабрана је за вршиоца дужности продекана за наставу Факултета.

Решењем министра просвете и спорта Републике Србије, број 022-05-261/2002-04 утврђено је да Факултет испуњава кадровске, просторне и техничке услове за почетак рада и обављање делатности четворогодишњих основних студија на Одсеку за музичку уметност и петогодишњих основних студија на Одсеку за примењене уметности и Одсеку за ликовне уметности. Привремени савет је 22. октобра 2002. године, донео Статут Факултета, Годишњи програм рада Факултета, вршио овлашћења Изборног већа и обављао послове из надлежности Већа и Савета Факултета.

Успешном реализацијом конкурса за избор у звања наставника и сарадника и заснивањем радног односа наставника и сарадника, створени су услови за формирање наставног кадра Факултета, а самим тим и за даљи рад и развој Факултета.

Академске 2003/2004. године уписана је прва генерација студената Факултета уметности у Нишу.

Органи Факултета конституисани су децембра 2003. године, када је Привремени савет престао са радом.

Проф. мр Драгослав Аћимовић је, 2004. године, на првим изборима изабран за декана, а након првог мандата који је према тада важећем Закону о универзитету трајао две године, изабран још два пута за декана, као редовни професор, за мандатне периоде од 01. октобра 2006. године до 30. септембра 2009. године и од 01. октобра 2009. године до 30. септембра 2012. године.

Након спроведеног поступка избора декана Факултета, априла текуће године, за декана Факултета за мандатни период од 01. октобра 2012. године до 30. септембра 2015. године, изабрана је др Сузана Костић, редовни професор. Априла 2015. године нa прeдлoг НУН вeћa (78%), jeднoглaснoм oдлукoм Сaвeтa реизабрана je на ту функцију зa мaндaтни пeриoд 2015-2018. гoдинe.

Сагласно Закону о високом образовању (”Службени гласник РС” број 76/2005, 100/2007, 97/2008 и 44/2010), Савет Факултета је 02. новембра 2006. године донео Статут, а Сенат Универзитета у Нишу Одлуку о усвајању студијских програма на основним академским и мастер академским студијама. Факултет је добио акредитацију за све студијске програме основних академских студија и мастер академских студија који се тренутно изводе на Факултету.

У првој деценији свог постојања и рада Факултет се интензивно развијао у свим сегментима који чине једну савремену високошколску установу. Ипак, ваља напоменути да би резултати развоја Факултета били још значајнији и већи да је у годинама које су за нама постојала повољнија клима у смислу подршке једном младом Факултету који претендује да се развије у престижну високошколску установу. Поред тога, било је неопходно да поједини субјекти, без којих Факултет није могао сам да реши неке од горућих проблема, покажу већи степен разумевања и одлучности, пре свега у погледу решавања проблема простора за рад и питања финансирања Факултета, посебно ако се узму у обзир веома строги стандарди које диктирају захтеви савременог начина извођења наставе у пољу уметности и стандарди које установа и студијски програми морају испунити да би били акредитовани.

Тренутно је у радном односу 95 наставника и сарадника и 23 запослена у ваннастави.

На основним академским студијама, дипломирало је 707 студената, док је 57 студената успешно завршило мастер академске студије.