ПРОЈЕКТИ

Научноистраживачки и уметнички рад у који су укључени наставници и сарадници Факултета уметности остварује се кроз реализацију пројеката.

Примарна улога пројеката на Факултету уметности је допринос развоју науке и уметничког стваралаштва, унапређивање делатности високог образовања, усавршавања научног подмлатка, увођење студената у научноистраживачки и уметнички рад, као и стварања материјалних услова за рад и развој Факултета уметности.

.