МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

Музичка теoрија

Студијски програм Музичка теорија и педагогија – Мастер академске студије – има за циљ оспособљавање студената за бављење музичком педагогијом и теоријом. Као такав, упоредив је са студијским програмима музичке педагогије на високошколским музичким установама у нашој земљи и земљама европског образовног простора. Комплексност садржаја студијског програма омогућава стицање знања и вештина из области теоријских дисциплина, развијање способности за аналитички приступ музици, интерпретацију, стицање искуства у перцепцији музике, усвајање метода за практичну примену стечених знања у будућем педагошком и уметничком раду. Излагање и реализација студијског програма одвијају се у корелацији и интеракцији садржаја теоријске и практичне наставе, кроз постепено и систематично савлађивање једноставнијих, а затим и сложенијих садржаја. Стручни назив који се стиче на крају Мастер академских студија јесте Мастер теоретичар уметности. 

Извођачке уметности

Рaспoрeд прeдмeтa пo Moдулимa:

Студијски програм Мастер академске студије – Извођачке уметности, модули: Клавир, Виолина, Виола, Виолончело, Контрабас, Флаута, Кларинет, Хорна, Соло-певање, Гитара, Хармоника је програм чији је основни циљ оспособљавање студената за бављење извођачком уметношћу и педагогијом. Као такав, упоредив је са студијским програмима Мастер академских студија на високошколским музичким установама у нашој земљи и земљама европског образовног простора. Услови за упис на студијски програм Мастер академске студије – Извођачке уметности дефинисани су чланом 15 Правилника о упису студената на студијске програме. Овај студијски програм осмишљен је са циљем постизања високих компетенција у разумевању и извођењу различитих композиционих техника унутар савремених естетичких и поетичких уметничких концепата уз развој високог степена уметничке индивидуалности и изражајности. Садржај студијског програма конципиран је у складу са захтевима савремене педагошке праксе и омогућава едуковање концертног извођача, оркестарског и камерног музичара, корепетитора, музичког педагога и свестране уметничке личности која је оспособљена за рад у средњим музичким школама, активно учешће у музичком животу и наставак усавршавања на специјалистичким академским и уметничким докторским студијама. Сврсисходност студијског програма огледа се у његовој свеобухватности и могућностима вишеструке примене, односно чињеници да образује студенте за самосталну концертну активност, учешће у раду ансамбала, за педагошки и креативан рад у средњим музичким школама. По завршетку Мастер академских студија, студент стиче академски назив Мастер – музички уметник.

Сликарство

Студијски програм Мастер академске студије – Сликарство је програм чији је основни циљ оспособљавање студената за бављење ликовном уметношћу и педагогијом. Као такав, упоредив је са студијским програмима сликарства на високошколским ликовним установама у нашој земљи и земљама европског образовног простора. Садржај студијског програма је конципиран у складу са захтевима савремене педагошке праксе која омогућава едуковање ликовног педагога и свестране уметничке личности оспособљене за рад у пред -школским установама, основним и средњим школама опште-образовног типа и уметничким средњим школама, интердисциплинарним истраживачким и уметничким тимовима и рад у установама културе. Стечена знања су претпоставка и предуслов за активно учешће у ликовном животу и наставак усавршавања на специјалистичким и докторским академским студијама. Студент завршетком студија добија диплому Мастер ликовни уметник. Сврсисходност студијског програма огледа се у свеобухватности и могућностима вишеструке примене и чињеници да образује студенте за самосталну сликарску активност, учешће у раду уметничких тимова и институција културе, за педагошки и креативан рад у предшколским институцијама, основним и средњим школама опште-образовног типа и средњим уметничким школама.

Графички дизајн

Студијски рограм Мастер академске студије – Графички дизајн је програм чији је основни циљ оспособљавање студената за бављење примењеном уметношћу и педагогијом. Као такав, упоредив је са студијским програмима графичког дизајна на високошколским примењеним установама у нашој земљи и земљама европског образовног простора. Садржај студијског програма је конципиран у складу са захтевима савремене педагошке праксе која омогућава едуковање ликовног педагога и свестране уметничке личности оспособљене за рад у предшколским установама, основним и средњим школама опште-образовног типа и уметничким средњим школама, интердисциплинарним истраживачким, штампаријама, графичко-дизајнерским и уметничким тимовима, маркетинг тимовима(агенцијама) и рад у установама културе. Стечена знања су претпоставка и предуслов за активно учешће у домену примењене уметности и наставак усавршавања на специјалистичким и докторским академским студијама. Студент завршетком студија добија диплому Мастер – примењеног уметника Сврсисходност студијског програма огледа се у његовој свеобухватности и могућностима вишеструке примене, односно чињеници да образује студенте за самосталну дизајнерску активност, учешће у раду дизајнерских и уметничких тимова и институција културе, за педагошки и креативан рад у предшколским институцијама ,основним и средњим школама опште-образовног типа и средњим уметничким школама.