БИБЛИОТЕКА

Библиотека је организациона јединица Факултета у оквиру које се обављају следећи послови: прикупљање података о информационим потребама наставног и научног процеса, формирање јединствене набавне политике и расподеле фондова, набавка, обрада, складиштење и издавање на коришћење библиотечке грађе, прикупљање и чување библиотечке грађе, прикупљање и чување дипломских радова и докторских дисертација, односно докторских уметничких пројеката, прикупљање и чување цртежа, графичких и осталих радова студената, прикупљање и обрада података о објављеним радовима наставника и сарадника, у складу са потребама наставног, уметничког и научног процеса, организује и реализује услуге пласмана, продаје књига и осталог штампаног материјала, као и аудио-видео издања у оквиру Скриптарнице-књижаре у сарадњи са Службом за материјално-финансијско пословање, фотокопирање материјала, у складу са Законом о ауторском и сродним правима као и други послови из делокруга рада Библиотеке.

Шеф Библиотеке

Весна Гагић

виши дипл. библиотекар

018/522-396

vesnag@artf.ni.ac.rs


Књижничар 

Олга Брајковић 

виши књижничар 

 

Манипулант-дактилограф

Јелена Петровић

Библиотека Факултета уметности од свог оснивања 2002. године и уписом у Регистар високошколских библиотека, јула 2004. године, стално тежи формирању адекватног фонда намењеног уметничким делатностима као и усавршавању библиотечког пословања. Библиотека Факултета је организациона јединица Факултета и намењана је потребама наставника, сарадника и студената. Радом Библиотеке, по општим смерницама Комисије за библиотеку и на основу Правилника о библиотечком пословању, руководи шеф Библиотеке. Библиотечки рад је у потпуности аутоматизован, од процеса набавке, обраде до задуживања корисника. Постоје све врсте библиотечких каталог а претраживање је омогућено и самим корисницима преко компјутера кроз више врста база података.

Тако постоји:

  • База монографских података (књиге, уxбеници и музикалије);
  • База некњижне грађе (ЦД-и, плоче, аудио и видео касете);
  • База часописа.

У току 2009. године Библиотека је постала пуноправна чланица удружења ИАМЛ (International Association of Music Librarias) чиме је омогућила редовно добијање часописа  Fontes Artis Musicae

 

Уз принт бројева часописа Communicationa Arts могућ је онлине приступ Communicationa Arts.

username: vesna.milosevic@datastatus.rs

password: FUNISBIBL

 

 

Библиотека је од јула 2010. године, у оквиру ТЕМПУС пројекта, постала пуноправни члан система ЦОБИСС, који представља јединствени виртуелни организациони модел повезивања библиотека у библиотечко-информациони систем са узајамном каталогизацијом, библиографско-каталошком базом податаака и локалним базама података библиотека учесница. Фонд Библиотеке као и фондови других библиотека Узајамног каталога Виртуелне библиотеке Србије доступни су преко Електронског каталога НБС

 

 

 

Дeтaљниje o издaњимa Фaкултeтa умeтнoсти у Нишу мoжeтe пoглeдaти нa стрaни – Издaвaчки цeнтaр