БИБЛИОТЕКА

Библиотека је организациона јединица Факултета у оквиру које се обављају следећи послови: прикупљање података о информационим потребама наставног и научног процеса, формирање јединствене набавне политике и расподеле фондова, набавка, обрада, складиштење и издавање на коришћење библиотечке грађе, прикупљање и чување библиотечке грађе, прикупљање и чување дипломских радова и докторских дисертација, односно докторских уметничких пројеката, прикупљање и чување цртежа, графичких и осталих радова студената, прикупљање и обрада података о објављеним радовима наставника и сарадника, у складу са потребама наставног, уметничког и научног процеса.

Шеф Библиотеке

Весна Гагић

дипл. библиотекар саветник

018/522-396

vesnag@artf.ni.ac.rs


Библиотекар 

Олга Брајковић 

дипл.библиотекар

018/522-396

olga@artf.ni.ac.rs

 

Библиотека Факултета уметности од свог оснивања 2002. године и уписом у Регистар високошколских библиотека, јула 2004. године, стално тежи формирању адекватног фонда намењеног уметничким делатностима као и усавршавању библиотечког пословања. Библиотека Факултета је организациона јединица Факултета и намењана је потребама наставника, сарадника и студената. Радом Библиотеке, по општим смерницама Комисије за библиотеку и на основу Правилника о библиотечком пословању, руководи шеф Библиотеке. Библиотечки рад је у потпуности аутоматизован, од процеса набавке, обраде до задуживања корисника. Постоје све врсте библиотечких каталог а претраживање је омогућено и самим корисницима преко компјутера кроз више врста база података.

Тако постоји:

  • База монографских података (књиге, уџбеници и музикалије);
  • База некњижне грађе (ЦД-и, плоче, аудио и видео касете);
  • База часописа.

Електронски каталог

Библиотека је од јула 2010. године, у оквиру ТЕМПУС пројекта, постала пуноправни члан система COBISS, који представља јединствени виртуелни организациони модел повезивања библиотека у библиотечко-информациони систем са узајамном каталогизацијом, библиографско-каталошком базом података и локалним базама података библиотека учесница. Фонд Библиотеке као и фондови других библиотека Узајамног каталога Виртуелне библиотеке Србије доступни су преко:

У новом прозору ће се отворити COBISS/OPAC систем за претрагу базе података Библиотеке Факултета уметности. Претрагу библиотечког фонда могуће је извршити по низу критеријума – имену и презимену аутора, наслову књиге, години издања или кључним речима. Дозвољено је користити wildcard карактер * ради лакше претраге.

mCOBISS

mCOBISS – вeрзиjа COBISS/OPAC-a прилaгoђeна мoбилним урeђajимa! mCOBISS вaм oмoгућaвa приступ инфoрмaциjaмa у вишe oд 178 библиoтeкa у Србиjи.

 

 

E-CRIS

Сагласно препорукама CERIF-a, развијена је wеб апликација E-CRIS коју је Институт информацијских знаности у Марибору (IZUM) бесплатно понудио корисницима COBISS апликација, како би се, у оквиру националних библиотечко-информационих система у мрежи COBISS.Net, могла успоставити евиденција истраживача и установа, неопходна за вођење библиографија научних радника и установа. У E-CRIS-у су тренутно представљени следећи ентитети: 294 истраживачких организација, 884 одељења организације, 11222 истраживача, 777 истраживачких пројеката. Базе података су међусобно повезане, а већина података је на српском и енглеском језику. Омогућено је претраживање по свим кључним пољима. E-CRIS.SR је повезан са информацијским системом COBISS.SR, односно с његовом библиографском базом података COBIB.SR, што корисницима омогућује и непосредан увид у библиографије истраживача.

PHAIDRA

PHAIDRA (Permanent Hosting, Archiving and Indexing of Digital Resources and Assets)

Систeм зa дугoрoчнo пoхрaњивaњe, индeксирaњe и кoришћeњe дигитaлних oбjeкaтa нa Унивeрзитeту у Нишу. Дигитaлни рeпoзитoриjум oмoгућaвa дa сe рeзултaти рaдa цeлoг Унивeрзитeтa систeмaтски aрхивирajу, трajнo чувajу и учинe приступaчним свeтскoj jaвнoсти. Успoстaвљeн je у oквиру Teмпус прojeктa “Нoви библиoтeчки сeрвиси нa унивeрзитeтимa Зaпaднoг Бaлкaнa”, a њeгoву прoгрaмску oснoву чини систeм PHAIDRA Унивeрзитeтa у Бeчу.