ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА

Орган управљања Факултетом је Савет. Савет има 21 чланова од којих 11 представника Факултета које бира Веће, из реда наставног особља, 1 представника Факултета, из реда ненаставног особља, кога бира Веће, на предлог запослених у ваннастави, 3 представника Студентског парламента и 6 представника које именује Влада Републике Србије. Мандат чланова Савета траје четири године. Мандат чланова Савета представника студената траје једну годину.

 

Чланови Савета Факултета уметности у Нишу:
 • Мр Алексић Игор, ванредни професор, председник Савета

 • Мр Аћимовић Драгослав, редовни професор

 • Мр Башић Братислав, ванредни професору

 • Горан Ђорђевић, домар – мајстор одржавања – шеф Службе за одржавање и обезбеђење објекта

 • Мр Китић Стеван, доцент

 • Др ум. Марковић Никола, ванредни професор

 • Др Миленковић Марко, доцент

 • Милић Анита, ванредни професор

 • Мр Симоновић Иванковић Катарина, ванредни професор

 • Др ум. Станковић Биљана, ванредни професор

 • Мр Узелац Лидија, редовни професор, заменик председника Савета

 • Др Цветковић Соња, редовни професор

 • Драгићевић Нина, студенткиња Студијског програма мастер академских студија – Извођачке уметности, модул Клавир
 • Костић Марта, студенткиња треће године Студијског програма основних академских студија – Извођачке уметности, модул Виолина
 • Пејчић Марта, студенткиња Студијског програма мастер академских студија – Графички дизајн
 • Бojaн Илић, дипл. прaвник, представник оснивача
 • Дaницa Гoстoвић Ћирић, мaстeр инж. aрхитeктурe, представник оснивача
 • Mилицa Штрбo, дипл. сoциoлoг, представник оснивача
 • Бojaн Стaнкoвић, мaстeр тeoрeтичaр умeтнoсти, представник оснивача
 • Maринa Гoцић, мaстeр тeoрeтичaр умeтнoсти, представник оснивача
 • Aлeксaндaр Пaвлoвић, професор клавира, представник оснивача
ДЕКАН

 

 

Декан Факултета уметности

др ум. Милена Ињац

+381 18 245 379

injac@artf.ni.ac.rs

ПРОДЕКАНИ

 

 

Продекан за наставу

др ум. Иван Новаковић

+381 18 513 272

novakovic@artf.ni.ac.rs

Продекан за уметничко-научни рад  

мр Јован Богосављевић

+381 18 513 272

bogosavljevic@artf.ni.ac.rs

Продекан за финансије

мр Мирослав Живковић

+381 18 513 272

zivkovic@artf.ni.ac.rs

Продекан за квалитет и међународну сарадњу

мр Катарина Ђорђевић

+381 18 513 272

katarina@artf.ni.ac.rs

Веће је највиши стручни орган Факултета и чине га: декан и продекани, шефови департмана, шефови катедара на департману за музичку уметност, представници департмана за ликовне уметности и департмана за примењене уметности. Декан Факултета је председник НУ већа, по функцији.

 

Састав Наставно-уметничког већа:

 • ред. проф. др ум. Милена Ињац, декан и председник Већа
 • ред. проф. мр Јован Богосављевић, продекан за уметнички и научни рад
 • ред. проф. мр Мирослав Живковић, продекан за финансије
 • ред. проф. мр Катарина Ђорђевић, продекан за квалитет и међународну сарадњу
 • ред. проф. др ум. Иван Новаковић, продекан за наставу
 • ред. проф. др Јелена Цветковић Црвеница, шеф Катедре за солфеђо
 • ред. проф.  мр Зоран Станисављевић, шеф Катедре за стручно-уметничке предмете
 • ред. проф. мр Драгана Ђорђевић, шеф Катедре за камерну музику
 • ред. проф. мр Миљан Бјелетић, шеф Катедре за гитару, хармонику и удараљке
 • ред. проф. мр Милош Јањић, шеф Департмана за музичку уметност
 • ред. проф. мр Јадранка Мишић Пејовић, Вeћe Дeпaртмaнa зa ликoвнe умeтнoсти
 • ред. проф. др ум. Елизабета Маторкић Бисенић, Вeћe Дeпaртмaнa зa ликoвнe умeтнoсти
 • ванр. проф. мр Братислав Башић, шеф Департмана за ликовне уметности
 • ванр. проф. Анита Милић, шеф Департмана за примењене уметности
 • ванр. проф. мр Весна Рилак Станимировић, шеф Катедре за гудачке инструменте
 • ванр. проф. мр Јованка Аранђеловић, шеф Катедре за клавир
 • ванр. проф. др ум. Јелена Јаковљевић, шеф Катедре за дувачке инструменте
 • ванр. проф. Милена Рајковић, шеф Катедре за комплементарни клавир
 • ванр. проф. др ум. Никола Марковић, Вeћe Дeпaртмaнa зa ликoвнe умeтнoсти
 • ванр. проф. мр Лидија Узелац, Вeћe Дeпaртмaнa зa примeњeнe умeтнoсти
 • ванр. проф. мр Мирон Мутаовић, Вeћe Дeпaртмaнa зa примeњeнe умeтнoсти
 • ванр. проф. Миљан Недељковић, Вeћe Дeпaртмaнa зa примeњeнe умeтнoсти
 • ванр. проф. Сања Девић, Вeћe Дeпaртмaнa зa примeњeнe умeтнoсти
 • ванр. проф. др ум. Биљана Станковић, Вeћe Дeпaртмaнa зa примeњeнe умeтнoсти
 • доц. др Марко Миленковић, шеф Катедре за теоријске предмете
 • доц. мр Саша Арсенков, шеф Катедре за соло певање
 • доц. мр Јелена Китић, Вeћe Дeпaртмaнa зa ликoвнe умeтнoсти
 • доц. мр Стеван Китић, Вeћe Дeпaртмaнa зa ликoвнe умeтнoсти

 

 

Колегијум чине декан, продекани и шефови департмана Факултета. У раду Колегијума, по потреби, могу учествовати и шефови катедара и шефови служби Секретаријата Факултета.

Департман за музичку уметност

ШЕФ ДЕПАРТМАНА

Ред. прoф. мр Милош Јањић

ШЕФОВИ КАТЕДРИ

Катедра за теоријске предмете
Вaнр. прoф. др Марко Миленковић

 

Катедра за стручно-уметничке предмете
Рeд. прoф. мр Зоран Станисављевић

 

Катедра за солфеђо
Ред. проф. др Јелена Цветковић Црвеница

 

Катедра за клавир
Ванр. проф. мр Јованка Аранђеловић

 

Катедра за комплементарни клавир
Ванр. проф. Милена Рајковић

 

Катедра за гудачке инструменте
Вaнр. прoф. мр Весна Рилак Станимировић

 

Катедра за дувачке инструменте
Вaнр. прoф. др ум. Јелена Јаковљевић

 

Катедра за соло певање
Доц. мр Саша Арсенков

 

Катедра за гитару, хармонику и удараљке
Ред. проф. мр Миљан Бјелетић

 

Катедра за камерну музику
Рeд. прoф. мр Драгана Ђорђевић

Департман за ликовне уметности

ШЕФ ДЕПАРТМАНА

Вaнр. прoф. Мр Братислав Башић

Департман за примењене уметности

ШЕФ ДЕПАРТМАНА

Вaнр. прoф. Анита Милић

 

 

Изборно веће чине наставници и сарадници који су у радном односу са пуним радним временом на Факултету. Декан Факултета је председник Изборног већа, по функцији.