ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА

 

Орган управљања Факултетом је Савет. Савет има 21 чланова од којих 11 представника Факултета које бира Веће, из реда наставног особља, 1 представника Факултета, из реда ненаставног особља, кога бира Веће, на предлог запослених у ваннастави, 3 представника Студентског парламента и 6 представника које именује Влада Републике Србије. Мандат чланова Савета траје четири године. Мандат чланова Савета представника студената траје једну годину.

 

Чланови Савета Факултета уметности у Нишу:
 • мр Бojaн Живић, рeдoвни прoфeсoр, – председник
 • спец. Mилoш Mиjaтoвић, вaнрeдни прoфeсoр – заменик председника
 • мр Aнђeлa Брaтић, рeдoвни прoфeсoр
 • мр Дрaгaн Toмић, редовни прoфeсoр
 • мр Зoрaн Стaнисaвљeвић, редовни прoфeсoр
 • др Нaтaшa Нaгoрни Пeтрoв, вaнрeдни прoфeсoр
 • др Мина Менделсон, вaнрeдни прoфeсoр
 • мр Ивaнa Mирoвић, вaнрeдни прoфeсoр
 • мр Aлeксaндaр Сeдлaр, ванредни професор
 • Сaњa Дeвић, дoцeнт
 • др Пeтрoвић Љиљaнa, доцент
 • Дejaн Крaсић, прojeктaнт инфoрмaтичкe структурe нa Фaкултeту – нeнaстaвнo oсoбљe
 • Силвиja Нeшић, студeнт
 • Ђoрђe Стojиљкoвић, студeнт
 • Дaмjaн Mишић, студeнт
 • прoф. др Aлeксaндaр Пaвлoвић, представник оснивача
 • Бojaн Илић, дипл. прaвник, представник оснивача
 • Дaницa Гoстoвић Ћирић, мaстeр инж. aрхитeктурe, представник оснивача
 • Mилицa Штрбo, дипл. сoциoлoг, представник оснивача
 • Бojaн Стaнкoвић, мaстeр тeoрeтичaр умeтнoсти, представник оснивача
 • Maринa Гoцић, мaстeр тeoрeтичaр умeтнoсти, представник оснивача
ДЕКАН

 

 

Декан Факултета

др Сузана Костић 

+381 18 245 379

suzanak@artf.ni.ac.rs

ПРОДЕКАНИ

 

 

Продекан за уметничко-научни рад  

др Данијела Стојановић 

+381 18 513 272

danijela@artf.ni.ac.rs

Продекан за квалитет и међународну сарадњу

мр Катарина Ђорђевић 

+381 18 513 272

katarina@artf.ni.ac.rs

Продекан за наставу

спец. Ана Величковић Игић

+381 18 513 272

anavelickovicigic@artf.ni.ac.rs

Веће је највиши стручни орган Факултета и чине га: декан и продекани, шефови департмана, шефови катедара на департману за музичку уметност, представници департмана за ликовне уметности и департмана за примењене уметности. Декан Факултета је председник НУ већа, по функцији.

 

Састав Наставно-уметничког већа:

 • Др Сузана Костић, редовни професор
 • Мр Катарина Ђорђевић, редовни професор
 • спец. Ана Величковић Игић, редовни професор
 • Мр Миљан Бјелетић, редовни професор
 • Мр Славица Ердељановић Цурк, редовни професор
 • Мр Мирослав Живковић, редовни професор
 • Мр Бојан Живић, редовни професор
 • Братислав Златковић, редовни професор
 • Др Данијела Стојановић, ванредни професор
 • Мр Ивана Мировић, ванредни професор
 • Мр Братислав Башић, ванредни професор
 • Др Јелена Цветковић Црвеница, ванредни професор
 • Др Наташа Нагорни Петров, ванредни професор
 • Др Мина Менделсон, ванредни професор
 • Милош Мијатовић, ванредни професор
 • Мр Јованка Аранђеловић, ванредни професор
 • Мр Мирон Мутаовић, ванредни професор
 • Анита Милић, ванредни професор
 • мр Александар Седлар, ванредни професор
 • Сања Девић, доцент
 • Мр Саша Арсенков, доцент
 • мр Ненад Стошић, доцент
 • Мр Биљана Станковић, доцент

 

 

Изборно веће чине наставници и сарадници који су у радном односу са пуним радним временом на Факултету. Декан Факултета је председник Изборног већа, по функцији.

 

 

Колегијум чине декан, продекани и шефови департмана Факултета. У раду Колегијума, по потреби, могу учествовати и шефови катедара и шефови служби Секретаријата Факултета.