ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА

Орган управљања Факултетом је Савет. Савет има 21 чланова од којих 11 представника Факултета које бира Веће, из реда наставног особља, 1 представника Факултета, из реда ненаставног особља, кога бира Веће, на предлог запослених у ваннастави, 3 представника Студентског парламента и 6 представника које именује Влада Републике Србије. Мандат чланова Савета траје четири године. Мандат чланова Савета представника студената траје једну годину.

 

Чланови Савета Факултета уметности у Нишу:
 • Мр Алексић Игор, редовни професор, председник Савета

 • Мр Аћимовић Драгослав, редовни професор

 • Мр Башић Братислав, редовни професору

 • Горан Ђорђевић, домар – мајстор одржавања – шеф Службе за одржавање и обезбеђење објекта

 • Мр Китић Стеван, ванредни професор

 • Др ум. Марковић Никола, ванредни професор

 • Др Миленковић Марко, доцент

 • Милић Анита, редовни професор

 • Мр Симоновић Иванковић Катарина, редовни професор

 • Др ум. Станковић Биљана, ванредни професор

 • Мр Узелац Лидија, редовни професор, заменик председника Савета

 • Др Цветковић Соња, редовни професор

 • Милица Митровић, студенткиња друге године Студијског програма основних академских студија – Извођачке уметности, модул Виолина
 • Даница Стошић, студенткиња треће године Студијског програма основних академских студија – Извођачке уметности, модул Клавир 
 • Тијана Филиповић, студенткиња треће године Студијског програма основних академских студија – Извођачке уметности, модул Виолина
 • Зорица Тадић Милошевић, дипл. социолог, пензионер
 • Александар Михаиловић, дипл. глумац, првак драме Народног позоришта у Нишу
 • Марина Гоцић, мастер теоретичар уметности, професор Музичке школе у Нишу
 • Др Звездан Савић, редовни професор Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу
 • Др Зоран Бојанић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Нишу, у пензији
 • Душан Станковић, дипл. инжењер архитектуре, професор Уметничке школе у Нишу.
ДЕКАН

 

 

Декан Факултета уметности

др ум. Милена Ињац

+381 18 245 379

injac@artf.ni.ac.rs

ПРОДЕКАНИ

 

 

Продекан за наставу

др ум. Иван Новаковић

+381 18 513 272

novakovic@artf.ni.ac.rs

Продекан за уметничко-научни рад  

мр Јован Богосављевић

+381 18 513 272

bogosavljevic@artf.ni.ac.rs

Продекан за финансије

мр Мирослав Живковић

+381 18 513 272

zivkovic@artf.ni.ac.rs

Продекан за квалитет и међународну сарадњу

мр Катарина Ђорђевић

+381 18 513 272

katarina@artf.ni.ac.rs

Студент продекан

Вукашин Момчиловић

студент четврте године Студијског програма основних академских студија –

Извођачке уметности, модул Клавир

Веће је највиши стручни орган Факултета и чине га: декан и продекани, шефови департмана, шефови катедара на департману за музичку уметност, представници департмана за ликовне уметности и департмана за примењене уметности. Декан Факултета је председник НУ већа, по функцији.

 

Састав Наставно-уметничког већа:

 • ред. проф. др ум. Милена Ињац, декан и председник Већа
 • ред. проф. мр Јован Богосављевић, продекан за уметнички и научни рад
 • ред. проф. мр Мирослав Живковић, продекан за финансије
 • ред. проф. мр Катарина Ђорђевић, продекан за квалитет и међународну сарадњу
 • ред. проф. др ум. Иван Новаковић, продекан за наставу
 • ред. проф. мр Братислав Башић, шеф Департмана за ликовне уметности
 • ред. проф. мр Јадранка Мишић Пејовић, Вeћe Дeпaртмaнa зa ликoвнe умeтнoсти
 • ванр. проф. др ум. Јелена Трајковић-Попивода, Вeћe Дeпaртмaнa зa ликoвнe умeтнoсти
 • ванр. проф. мр Стеван Китић, Вeћe Дeпaртмaнa зa ликoвнe умeтнoсти
 • ванр. проф. др ум. Никола Марковић, Вeћe Дeпaртмaнa зa ликoвнe умeтнoсти
 • доц. мр Јелена Китић, Вeћe Дeпaртмaнa зa ликoвнe умeтнoсти
 • ред. проф. Анита Милић, шеф Департмана за примењене уметности
 • ванр. проф. мр Мирон Мутаовић, Вeћe Дeпaртмaнa зa примeњeнe умeтнoсти
 • ванр. проф. Миљан Недељковић, Вeћe Дeпaртмaнa зa примeњeнe умeтнoсти
 • ванр. проф. Сања Девић, Вeћe Дeпaртмaнa зa примeњeнe умeтнoсти
 • доц. др ум. Јефимија Стојичић, Вeћe Дeпaртмaнa зa примeњeнe умeтнoсти
 • доц. др ум. Миљана Раденковић, Вeћe Дeпaртмaнa зa примeњeнe умeтнoсти
 • ред. проф. мр Милош Јањић, шеф Департмана за музичку уметност
 • ред. проф.  мр Зоран Станисављевић, шеф Катедре за стручно-уметничке предмете
 • доц. др Марко Миленковић, шеф Катедре за теоријске предмете
 • ред. проф. др Јелена Цветковић Црвеница, шеф Катедре за солфеђо
 • ред. проф. мр Драгана Ђорђевић, шеф Катедре за камерну музику
 • ванр. проф. мр Дејан Живковић, шеф Катедре за гитару, хармонику и удараљке
 • ред. проф. мр Весна Рилак Станимировић, шеф Катедре за гудачке инструменте
 • ред. проф. мр Јованка Аранђеловић, шеф Катедре за клавир
 • ванр. проф. др ум. Јелена Јаковљевић, шеф Катедре за дувачке инструменте
 • ванр. проф. Милена Рајковић, шеф Катедре за комплементарни клавир
 • ванр. проф. Саша Арсенков, шеф Катедре за соло певање

Представници студената који учествују при расправљању и одлучивању Наставно-уметничког већа о питањима од значаја за студенте, а посебно оним која се односе на осигурање квалитета наставе, правила студија, план рада, календар рада, уписну политику Факултета, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова, измена и допуна Статута Факултета, предлагање кандидата за орган пословођења и предлагање финансијског плана Факултета:

 1. Тијана Филиповић, студенткиња друге године Студијског програма основних академских студија – Извођачке уметности, модул Виолина
 2. Анђела Недељковић, студенткиња друге године Студијског програма основних академских студија – Извођачке уметности, модул Соло певање
 3. Даница Величковић, студенткиња друге године Студијског програма основних академских студија – Извођачке уметности, модул Виолина
 4. Марија Аксић, студенткиња треће године Студијског програма основних академских студија – Музичка теорија
 5. Марија Татић, студенткиња треће године Студијског програма основних академских студија – Графички дизајн
 6. Стефана Марковић, студенткиња друге године Студијског програма основних академских студија – Извођачке уметности, модул Клавир
 7. Јована Петровић, студенткиња треће године Студијског програма основних академских студија – Сликарство

 

 

Колегијум чине декан, продекани и шефови департмана Факултета. У раду Колегијума, по потреби, могу учествовати и шефови катедара и шефови служби Секретаријата Факултета.

Департман за музичку уметност

ШЕФ ДЕПАРТМАНА

Ред. прoф. мр Милош Јањић

ШЕФОВИ КАТЕДРИ

Катедра за теоријске предмете
Доц. др Марко Миленковић

 

Катедра за стручно-уметничке предмете
Рeд. прoф. мр Зоран Станисављевић

 

Катедра за солфеђо
Ред. проф. др Јелена Цветковић Црвеница

 

Катедра за клавир
Ред. проф. мр Јованка Аранђеловић

 

Катедра за комплементарни клавир
Ванр. проф. Милена Рајковић

 

Катедра за гудачке инструменте
Ред. прoф. мр Весна Рилак Станимировић

 

Катедра за дувачке инструменте
Вaнр. прoф. др ум. Јелена Јаковљевић

 

Катедра за соло певање
Ванр. проф. мр Саша Арсенков

 

Катедра за гитару, хармонику и удараљке
Ванр. проф. Дејан Живковић

 

Катедра за камерну музику
Рeд. прoф. мр Драгана Ђорђевић

Департман за ликовне уметности

ШЕФ ДЕПАРТМАНА

Ред. прoф. Мр Братислав Башић

Департман за примењене уметности

ШЕФ ДЕПАРТМАНА

Ред. прoф. Анита Милић

 

 

Изборно веће чине наставници и сарадници који су у радном односу са пуним радним временом на Факултету. Декан Факултета је председник Изборног већа, по функцији.