ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА

 

Орган управљања Факултетом је Савет. Савет има 19 чланова од којих 12 представника Факултета које бира Веће, из реда наставног особља, 1 представника Факултета, из реда ненаставног особља, кога бира Веће, на предлог запослених у ваннастави, 3 представника Студентског парламента и 3 представника које именује Влада Републике Србије. Мандат чланова Савета траје три године.Мандат чланова Савета представника студената траје једну годину.

 

Чланови Савета Факултета уметности у Нишу:
 • Мр Живић Бојан, редовни професор, председник Савета
 • Мр Ердељановић Цурк Славица, редовни професор, заменик председника Савета
 • Мр Донков Перица, редовни професор
 • Мр Ристић Александра, редовни професор
 • Мр Братић Анђела, ванредни професор
 • Др Здравић Михаиловић Данијела, ванредни професор
 • Спец. Величковић Игић Ана, ванредни професор
 • Мр Станисављевић Зоран, ванредни професор
 • Мр Томић Драган, ванредни професор
 • Мијатовић Милош, ванредни професор
 • Др Нагорни Петров Наташа, ванредни професор
 • Недељковић Миљан, доцент
 • Мицић Марко, шеф Мултимедијалног центра
 • Aнђeлa Стaнкoвић, студeнт
 • Кристинa Крсмaнoвић, студeнт
 • Влада Републике Србије још увек није именовала своја 3 представника
ДЕКАН

 

 

Декан Факултета

др Сузана Костић 

+381 18 245 379

suzanak@artf.ni.ac.rs

ПРОДЕКАНИ

 

 

Продекан за наставу

др Милена Ињац 

+381 18 245 379

injac@artf.ni.ac.rs

 

Продекан за уметничко-научни рад  

др Данијела Стојановић 

+381 18 245 379

danijela@artf.ni.ac.rs

Продекан за квалитет и међународну сарадњу

мр Катарина Ђорђевић 

+381 18 245 379

katarina@artf.ni.ac.rs

Веће је највиши стручни орган Факултета и чине га: декан и продекани, шефови департмана, шефови катедара на департману за музичку уметност, представници департмана за ликовне уметности и департмана за примењене уметности. Декан Факултета је председник НУН већа, по функцији.

 

Састав Наставно-уметничко-научног већа:

 • Др Сузана Костић, редовни професор
 • Др Милена Ињац, редовни професор
 • Мр Катарина Ђорђевић, редовни професор
 • Мр Александра Ристић, редовни професор
 • Мр Миљан Бјелетић, редовни професор
 • Мр Зоран Костић, редовни професор
 • Мр Славица Ердељановић Цурк, редовни професор
 • Мр Перица Донков, редовни професор
 • Мр Бојан Живић, редовни професор
 • Зоран Илић, редовни професор
 • Мр Мирослав Живковић, редовни професор
 • Др Данијела Стојановић, ванредни професор
 • Др Јелена Цветковић Црвеница, ванредни професор
 • Др Слободан Радојковић, ванредни професор
 • Мр Зоран Станисављевић, ванредни професор
 • Мр Иван Новаковић, ванредни професор
 • Мр Драган Јовановић, ванредни професор
 • Мр Братислав Башић, ванредни професор
 • Мр Лидија Узелац, ванредни професор
 • Спец. Ана Величковић Игић, ванредни професор
 • Милош Мијатовић, ванредни професор
 • Др Наташа Нагорни Петров, ванредни професор
 • Спец. Драгиша Баланесковић, ванредни професор
 • Др Тијана Борић, доцент
 • Миљан Недељковић, доцент
 • Мр Ивана Мировић, доцент
 • Мр Стеван Китић, доцент

 

 

Изборно веће чине наставници и сарадници који су у радном односу са пуним радним временом на Факултету. Декан Факултета је председник Изборног већа, по функцији.

 

 

Колегијум чине декан, продекани и шефови департмана Факултета. У раду Колегијума, по потреби, могу учествовати и шефови катедара и шефови служби Секретаријата Факултета.