Студентски парламент Факултета је орган Факултета преко кога студенти остварују своја права и штите своје интересе на Факултету. Право да бирају и да буду бирани у Студентски парламент имају сви студенти Факултета, уписани на студије у школској години у којој се врши избор. Мандат чланова Студентског парламента траје годину дана.Рад Студентског парламента је јаван. Студентски парламент има 5 (пет) чланова. Студентски парламент бира чланове Студентског парламента Универзитета у складу са Статутом и општим актом Универзитета. Начин и поступак предлагања и избора кандидата за чланове Студентског парламента уређује се Статутом Студентског парламента. Студентски парламент може се повећати за још једног члана из групације студената са посебним потребама или из реда студената мањинских група. Бирачки списак утврђује Служба за наставу и студентска питања Факултета и доставља га Студентском парламенту и декану. Члану Студентског парламента коме је престао статус студента престаје мандат даном престанка статуса, а допунски избори се спроводе у року од следећих 15 дана.

 

 

Председник Студентског парламента 

Ђорђе Стојиљковић

+38162 5 777 21

studparl@artf.ni.ac.rs

 

Потпредседник 

Стеван Денић