JAВНE НAБAВКE

2020

2019

2018

2017

2016

2014

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 02-2014 - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 05 2014- ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ (ФОТОГРАФСКА ОПРЕМА)
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 06 2014- УСЛУГЕ ШТАМПАЊА

2013

Trenutno nema javnih nabavki velike vrednosti

2024

Набавка број 18/2024 - Набавка стручних услуга противпожарне заштите за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 17/2024 - Набавка услуга поправки и одржавања електронске и електричне опреме за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 16/2024 - Набавка намештаја за потребе Библиотеке Факултета уметности у Нишу

Позив за достављање понуда (пдф)

Образац понуде  (пдф)

Техничка спецификација (пдф) 

– Пратећа документација – технички цртежи:

Набавка број 15/2024 - Набавка материјала за текуће поправке и одржавање зграда, по партијама за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 14/2024 - Набавка услуге обављања стручних послова безбедности и здравља на раду за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 13/2024 - Набавка материјала за образовање за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 12/2024 - Набавка индекса, матичних књига и персоналних досијеа студената за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 11/2024 - Грађевински радови, по партијама – поновљени поступак

1. Позив за достављање понуда за набавку Грађевинских радова, по партијамa (пдф)

2. Образац понуде за набавку грађевинских радова, по партијама (пдф)

3. Техничке спецификације за набавку грађевинских радова, по партијама (пдф)

4.1. Модел уговора о набавци грађевинских радова – Партија 1 (доц)

4.2. Модел уговора о набавци грађевинских радова – Партија 2 (доц)

4.3. Модел уговора о набавци грађевинских радова – Партија 3 (доц)

4.5. Модел уговора о набавци грађевинских радова – Партија 5 (доц)

4.6. Модел уговора о набавци грађевинских радова – Партија 6 (доц)

5.1.1. Менично овлашћење за испуњење уговорних обавеза-Партија 1 (доц)

5.1.2. Менично овлашћење за испуњење уговорних обавеза-Партија 2 (доц)

5.1.3. Менично овлашћење за испуњење уговорних обавеза-Партија 3 (доц)

5.1.5. Менично овлашћење за испуњење уговорних обавеза-Партија 5 (доц)

5.1.6. Менично овлашћење за испуњење уговорних обавеза-Партија 6 (доц)

5.2.1. Менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном- Партија 1 (доц)

5.2.2. Менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном- Партија 2 (доц)

5.2.3. Менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном- Партија 3 (доц)

6.1. Partija 2 - fotografija parketa
6.1. Партија 2 – фотографија паркета

6.2.1. Партија 3 – фотографија дворишне фасаде 1а

6.2.2. Партија 3 – фотографија дворишне фасаде 2а

6.2.3. Партија 3 – фотографија фронталне фасаде 1

6.3.1. Партија 6 – фотографија степеништа 1

6.3.2. Партија 6 – фотографија степеништа 2

6.3.3. Партија 6 – фотографија степеништа 3

6.3.4. Партија 6 – фотографија степеништа 4

 

Набавка број 10/2024 - Набавка услуга штампања за потребе Факултета уметности у Нишу – Поновљени поступак

Набавка број 9/2024 - Набавка услуге најма возила за превоз путника, са возачем за потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 8/2024 - Набавка грађевинских радова, по партијама, за потребе Факултета уметности у Нишу

Обавештење о обустави поступка (пдф)

1. Позив за достављање понуда за набавку Грађевинских радова, по партијамa (пдф)

2. Образац понуде за набавку грађевинских радова, по партијама (доц)

3. Техничке спецификације за набавку грађевинских радова, по партијама (доц)

4.1. Модел уговора о набавци грађевинских радова – Партија 1 (доц)

4.2. Модел уговора о набавци грађевинских радова – Партија 2 (доц)

4.3. Модел уговора о набавци грађевинских радова – Партија 3 (доц)

4.4. Модел уговора о набавци грађевинских радова – Партија 4 (доц)

4.5. Модел уговора о набавци грађевинских радова – Партија 5 (доц)

4.6. Модел уговора о набавци грађевинских радова – Партија 6 (доц)

5.1.1. Менично овлашћење за испуњење уговорних обавеза-Партија 1 (доц)

5.1.2. Менично овлашћење за испуњење уговорних обавеза-Партија 2 (доц)

5.1.3. Менично овлашћење за испуњење уговорних обавеза-Партија 3 (доц)

5.1.4. Менично овлашћење за испуњење уговорних обавеза-Партија 4 (доц)

5.1.5. Менично овлашћење за испуњење уговорних обавеза-Партија 5 (доц)

5.1.6. Менично овлашћење за испуњење уговорних обавеза-Партија 6 (доц)

5.2.1. Менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном- Партија 1 (доц)

5.2.2. Менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном- Партија 2 (доц)

5.2.3. Менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном- Партија 3 (доц)

5.2.4. Менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном- Партија 4 (доц)

6.1. Partija 2 - fotografija parketa
6.1. Партија 2 – фотографија паркета

6.2.1. Партија 3 – фотографија дворишне фасаде 1а

6.2.2. Партија 3 – фотографија дворишне фасаде 2а

6.2.3. Партија 3 – фотографија фронталне фасаде 1

6.3.1. Партиј 6 – фотографија степеништа 1

6.3.2. Партија 6 – фотографија степеништа 2

6.3.3. Партија 6 – фотографија степеништа 3

6.3.4. Партија 6 – фотографија степеништа 4

 

Набавка број 7/2024 - Набавка услуга штампања за потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 6/2024 - Набавка материјала за угоститељство за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 5/2024 - Набавка материјала за одржавање хигијене за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 4/2024 - Набавка услуга повезивања књига за потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 3/2024 - Набавка услуга фотокопирања и израде печата за потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 2/2024 - Набавка услуга дератизације, дезинфекције и дезинсекције за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 1/2024 - Набавка лиценци за Adobe Creative Cloud for teams Education за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

2023

Набавка број 25/2023 - Набавка новогодишњих пакетића за децу за потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 24/2023 - Набавка софтверских лиценци, по партијама, за потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 23/2023 - Набавка услуга транспорта робе за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 22/2023 - Набавка услуга поправки и одржавања електронске и електричне опреме за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 21/2023 - Набавка услуга поправки и одржавања канцеларијске опреме за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 20/2023 - Набавка услуга поправки и одржавања опреме за образовање - штимовање клавира за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 19/2023 - Набавка услуга мобилне телефоније за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 18/2023 - Набавка базе правних прописа са специјализованим додатком за јавне набавке

Набавка број 17/2023 - Набавка рачунарске опреме за потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 16/2023 - Набавка опреме за образовање, по партијама за потребе Факултета уметности у Нишу

Обавештење о додели уговорa (пдф) 

Позив за достављање понуда (пдф)

Образац понуде  (пдф) за:

– Партију 1 – Пројектор
– Партију 2- Нотне пултове
– Партију 3- Металне ормаре за архивирање
– Партију 4 – Клик-клак рамове
Понуда се може поднети за једну или више партија.

Набавка број 15/2023 - Набавка разне канцеларијске опреме и потрепштина, рачунарске опреме и тонера за ласерске штампаче, по партијама за потребе Факултета уметности у Нишу

Обавештење о додели уговорa (пдф) 

Одговор на Захтев за додатна појашњења Обрасца понуде за Партију 3 – Тонери за ласерске штампаче (пдф)

Позив за достављање понуда (пдф)

Образац понуде  (пдф) за:

– Партију 1-Разна канцеларијска опрема и потрепштине;

– Партију 2-Рачунарска опрема;

– Партију 3-Тонери за ласерске штампаче.
Понуде се могу поднети за једну или више партија

Набавка број 14/2023 - Набавка услуге осигурања студената Факултета уметности у Нишу за академску 2023/2024. годину

Набавка број 13/2023 - Набавка услуге најма минибуса са возачем за превоз студената, наставника и сарадника Факултета уметности у Нишу

Набавка број 12/2023 - Набавка услуге приступа електронској бази правних прописа за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 11/2023 - Набавка лиценце за Оперативни систем Windows Professional 11

Набавка број 10/2023 - Набавка рачунарске опреме за потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 9/2023 - Набавка услуга хотелског смештаја за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 8/2023 - Набавка услуга ресторана за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 7/2023 - Набавка стручних услуга противпожарне заштите за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 6/2023 - Набавка материјала за образовање за потребе Факултета уметности у Нишу - поновљени поступак

Набавка број 5/2023 - Набавка услуге обављања стручних послова безбедности и здравља на раду за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 4/2023 - Набавка услуга фотокопирања и коричења за потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 3/2023 - Набавка материјала за образовање за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 2/2023 - Набавка индекса, матичних књига и персоналних досијеа студената за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 1/2023 - Набавка материјала за текуће поправке и одржавање зграда, по партијама, за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

2022

Набавка број 20/2022 - Набавка лиценце за Adobe Creative Cloud for teams Education за потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 19/2022 - Набавка услуга штампања за потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 18/2022 - Набавка услуга мобилне телефоније за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 17/2022 - Набавка услуга поправки и одржавања електронске и електричне опреме за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 16/2022 - Набавка услуга поправки и одржавања канцеларијске опреме за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 15/2022 - Набавка материјала за угоститељство за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 14/2022 - Набавка материјала за одржавање хигијене за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 13/2022 - Набавка разне канцеларијске опреме и потрепштина, штампаног материјала и сродних производа и тонера за ласерске и матричне штампаче

Набавка број 12/2022 - Набавка услуге осигурања студената Факултета уметности у Нишу за академску 2022/2023. годину

Набавка број 11/2022 - Набавка материјала за образовање за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 10/2022 - Набавка опреме за образовање, по партијама, за потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 8/2022 - Набавка услуга хотелског смештаја за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 7/2022 - Набавка услуга ресторана за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 6/2022 - Набавка услуга поправки и одржавања опреме за образовање – штимовање клавира за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 5/2022 - Набавка услуге израде намештаја за потребе Библиотеке Факултета уметности у Нишу

30. 6. 2022.

Позив за достављање понуда(пдф)

Образац понуде  (доц)

Техничка спецификација (пдф)

– Пратећа документација:  Полица 1 (пдф), Полица 2 (пдф), Витрина 1 (пдф), Витрина 2 (пдф), Витрина 3 (пдф), Витрина 4 (пдф)

Набавка број 4/2022 - Набавка стручних услуга противпожарне заштите за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 3/2022 - Набавка индекса, матичних књига и персоналних досијеа студената за потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 2/2022 - Набавка услуга обављања стручних послова безбедности и здравља на раду за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Нaбaвкa брoj 1/2022 - Набавка услуге најма аутобуса за превоз студената са возачем за потребе Факултета уметности у Нишу

2021

Нaбaвкa брoj 26/2021 - Набавкa разне канцеларијске опреме и потрепштина за потребе Факултета уметности у Нишу
Нaбaвкa брoj 25/2021 - Набавкa услуга дератизације, дезинсекције и дезинфекције за потребе Факултета уметности у Нишу
Нaбaвкa брoj 24/2021 - Набавкa рачунарске опреме за потребе Факултета уметности у Нишу
Нaбaвкa брoj 23/2021 - Набавкa услуге штампања за потребе Факултета уметности у Нишу
Нaбaвкa брoj 22/2021 - Набавкa услуге транспорта робе за годишње потребе Факултета уметности у Нишу - пoнoвљeни пoступaк
Нaбaвкa брoj 21/2021 - Набавкa материјала за образовање за годишње потребе Факултета уметности у Нишу
Нaбaвкa брoj 20/2021 - Набавкa услуга мобилне телефоније за годишње потребе Факултета уметности у Нишу
Нaбaвкa брoj 19/2021 - Набавкa услуге транспорта робе за годишње потребе Факултета уметности у Нишу
Нaбaвкa брoj 18/2021 - Набавкa услуга поправки и одржавања канцеларијске опреме за годишње потребе Факултета уметности у Нишу
Нaбaвкa брoj 17/2021 - Набавкa услуге осигурања студената ФУ за академску 2021/2022. годину
Нaбaвкa брoj 16/2021 - Набавкa услуге ангажовања агенције за обављање стручних послова организације концерата у оквиру пројекта Факултета у поновљеном поступку
Нaбaвкa брoj 15/2021 - Нaбaвкa Услуга поправки и одржавања електронске и електричне опреме
Нaбaвкa брoj 14/2021 - Набавкa Материјала за одржавање хигијене
Нaбaвкa брoj 13/2021 - Набавкa Материјала за угоститељство
Нaбaвкa брoj 12/2021 - Набавкa услуге ангажовања агенције за обављање стручних послова организације концерата у оквиру пројекта Факултета
Нaбaвкa брoj 11/2021 - Набавка материјала за текуће поправке и одржавање зграда, по партијама
Нaбaвкa брoj 10/2021 - Нaбaвкa Услугe кoричeњa и штaмпaњa
Нaбaвкa брoj 9/2021 - Нaбaвкa услугa ресторана
Нaбaвкa брoj 8/2021 - Нaбaвкa услугe хoтeлскoг смeштaja
Нaбaвкa брoj 7/2021 - Нaбaвкa Услуге Израде Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања
Нaбaвкa брoj 6/2021 - Нaбaвкa мaтeриjaлa зa угоститељство
Набавкa брoj 5/2021 - Нaбaвкa материјала за одржавање хигијене
Набавка број 4/2021 – Набавка стручних услуга противпожарне заштите
Набавка број 3/2021 – Набавка индекса, матичних књига и персоналних досијеа студената
Набавка број 2/2021 - Набавка Услуга обављања стручних послова безбедности и здравља на раду
Набавка број 1/2021 – Набавка Опреме за образовање

2020

Набавка број 11/2020 – Набавка услуге рачунарске опреме за потребе Факултета
Набавка број 9/2020 – Набавка услуге мобилне телефоније за годишње потребе Факултета

2024.

2022.

2021.