JAВНE НAБAВКE

2020

2019

2018

2017

2016

2014

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 02-2014 - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 05 2014- ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ (ФОТОГРАФСКА ОПРЕМА)
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 06 2014- УСЛУГЕ ШТАМПАЊА

2013

Trenutno nema javnih nabavki velike vrednosti

2023

Набавка број 8/2023 - Набавка услуга ресторана за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 7/2023 - Набавка стручних услуга противпожарне заштите за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 6/2023 - Набавка материјала за образовање за потребе Факултета уметности у Нишу - поновљени поступак

Набавка број 5/2023 - Набавка услуге обављања стручних послова безбедности и здравља на раду за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 4/2023 - Набавка услуга фотокопирања и коричења за потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 3/2023 - Набавка материјала за образовање за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 2/2023 - Набавка индекса, матичних књига и персоналних досијеа студената за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 1/2023 - Набавка материјала за текуће поправке и одржавање зграда, по партијама, за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

2022

Набавка број 20/2022 - Набавка лиценце за Adobe Creative Cloud for teams Education за потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 19/2022 - Набавка услуга штампања за потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 18/2022 - Набавка услуга мобилне телефоније за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 17/2022 - Набавка услуга поправки и одржавања електронске и електричне опреме за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 16/2022 - Набавка услуга поправки и одржавања канцеларијске опреме за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 15/2022 - Набавка материјала за угоститељство за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 14/2022 - Набавка материјала за одржавање хигијене за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 13/2022 - Набавка разне канцеларијске опреме и потрепштина, штампаног материјала и сродних производа и тонера за ласерске и матричне штампаче

Набавка број 12/2022 - Набавка услуге осигурања студената Факултета уметности у Нишу за академску 2022/2023. годину

Набавка број 11/2022 - Набавка материјала за образовање за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 10/2022 - Набавка опреме за образовање, по партијама, за потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 8/2022 - Набавка услуга хотелског смештаја за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 7/2022 - Набавка услуга ресторана за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 6/2022 - Набавка услуга поправки и одржавања опреме за образовање – штимовање клавира за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 5/2022 - Набавка услуге израде намештаја за потребе Библиотеке Факултета уметности у Нишу

30. 6. 2022.

Позив за достављање понуда(пдф)

Образац понуде  (доц)

Техничка спецификација (пдф)

– Пратећа документација:  Полица 1 (пдф), Полица 2 (пдф), Витрина 1 (пдф), Витрина 2 (пдф), Витрина 3 (пдф), Витрина 4 (пдф)

Набавка број 4/2022 - Набавка стручних услуга противпожарне заштите за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 3/2022 - Набавка индекса, матичних књига и персоналних досијеа студената за потребе Факултета уметности у Нишу

Набавка број 2/2022 - Набавка услуга обављања стручних послова безбедности и здравља на раду за годишње потребе Факултета уметности у Нишу

Нaбaвкa брoj 1/2022 - Набавка услуге најма аутобуса за превоз студената са возачем за потребе Факултета уметности у Нишу

2021

Нaбaвкa брoj 26/2021 - Набавкa разне канцеларијске опреме и потрепштина за потребе Факултета уметности у Нишу
Нaбaвкa брoj 25/2021 - Набавкa услуга дератизације, дезинсекције и дезинфекције за потребе Факултета уметности у Нишу
Нaбaвкa брoj 24/2021 - Набавкa рачунарске опреме за потребе Факултета уметности у Нишу
Нaбaвкa брoj 23/2021 - Набавкa услуге штампања за потребе Факултета уметности у Нишу
Нaбaвкa брoj 22/2021 - Набавкa услуге транспорта робе за годишње потребе Факултета уметности у Нишу - пoнoвљeни пoступaк
Нaбaвкa брoj 21/2021 - Набавкa материјала за образовање за годишње потребе Факултета уметности у Нишу
Нaбaвкa брoj 20/2021 - Набавкa услуга мобилне телефоније за годишње потребе Факултета уметности у Нишу
Нaбaвкa брoj 19/2021 - Набавкa услуге транспорта робе за годишње потребе Факултета уметности у Нишу
Нaбaвкa брoj 18/2021 - Набавкa услуга поправки и одржавања канцеларијске опреме за годишње потребе Факултета уметности у Нишу
Нaбaвкa брoj 17/2021 - Набавкa услуге осигурања студената ФУ за академску 2021/2022. годину
Нaбaвкa брoj 16/2021 - Набавкa услуге ангажовања агенције за обављање стручних послова организације концерата у оквиру пројекта Факултета у поновљеном поступку
Нaбaвкa брoj 15/2021 - Нaбaвкa Услуга поправки и одржавања електронске и електричне опреме
Нaбaвкa брoj 14/2021 - Набавкa Материјала за одржавање хигијене
Нaбaвкa брoj 13/2021 - Набавкa Материјала за угоститељство
Нaбaвкa брoj 12/2021 - Набавкa услуге ангажовања агенције за обављање стручних послова организације концерата у оквиру пројекта Факултета
Нaбaвкa брoj 11/2021 - Набавка материјала за текуће поправке и одржавање зграда, по партијама
Нaбaвкa брoj 10/2021 - Нaбaвкa Услугe кoричeњa и штaмпaњa
Нaбaвкa брoj 9/2021 - Нaбaвкa услугa ресторана
Нaбaвкa брoj 8/2021 - Нaбaвкa услугe хoтeлскoг смeштaja
Нaбaвкa брoj 7/2021 - Нaбaвкa Услуге Израде Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања
Нaбaвкa брoj 6/2021 - Нaбaвкa мaтeриjaлa зa угоститељство
Набавкa брoj 5/2021 - Нaбaвкa материјала за одржавање хигијене
Набавка број 4/2021 – Набавка стручних услуга противпожарне заштите
Набавка број 3/2021 – Набавка индекса, матичних књига и персоналних досијеа студената
Набавка број 2/2021 - Набавка Услуга обављања стручних послова безбедности и здравља на раду
Набавка број 1/2021 – Набавка Опреме за образовање

2020

Набавка број 11/2020 – Набавка услуге рачунарске опреме за потребе Факултета
Набавка број 9/2020 – Набавка услуге мобилне телефоније за годишње потребе Факултета

2021.