Дaниjeлa Стojaнoвић
Фaктoри пoстигнућa у музичкoм oбрaзoвaњу

Испитивање школског успеха у музичком образовању привлачи посебну пажњу међу научним истраживачима. Ако имамо у виду да се првенствено педагози, психолози и социолози баве проблемом школског успеха и неуспеха, као и факторима који утичу на њих, можемо констатовати да се истраживања, која налазимо у преобимној литератури, углавном своде на испитивање ученика у основним и нешто ређе средњим школама, и то општеобразовног типа. Када говоримо о музичком образовању, као специфичном виду образовања са даровитим ученицима, стручни радови из области музике су у много мањем обиму заступљени. Колики значај на развој личности има изучавање музичке културе у основним школама, а посебно бављење музиком у средњим стручним школама и на факултетима музичке уметности, изазива велико интересовање код неких домаћих и страних аутора.

Како би своју делатност учинила успешном, школа има на располагању различита средства као тековине постојеће науке о настави и васпитању уопште, као и сазнања о савременој педагошкој технологији, о законитостима развоја ученика, процесу учења и друго. Наиме, у школској пракси појам успех је стално присутан и дефинише тренутно и крајње постигнуће ученика. Из тог разлога је пред школом веома сложен васпитно-образовни задатак.

Испитанике у истраживању чинили су ученици и студенти, а анкетним упитником су се изјашњавали о факторима постигнућа у музичком образовању, са посебним освртом на теоријско-уметнички предмет Контрапункт. Представљено емпиријско истраживање у монографији носи са собом велики допринос за образовну праксу, која се тиче како музичког образовања у целини, тако и конкретно наставе Контрапункта. У истраживању су издвојени педагошки фактори постигнућа у музичком образовању. Оно што је још релевантније, добијени подаци указују на перспективу ове проблематике, како из угла ученика, тако и из угла студената. Резултати истраживања могу послужити свим истраживачима, али и средњим музичким школама и факултетима музичког образовања у Републици Србији, у даљем расветљавању проблема фактора постигнућа у музичком образовању. Посебан допринос монографије је доступност истраживачких инструмената које заинтересовани истраживачи могу користити за добијање сопствених резултата и даљу компарацију са сличним, односно сродним истраживањима.

 

Aутoр

Дaниjeлa Стojaнoвић
Фaктoри пoстигнућa у музичкoм oбрaзoвaњу

 

СAДРЖAJ (пдф)

  • Гoдинa издaњa: 2020.
  • ISBN: 978-86-85239-71-7
  • Издaвaч: Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу, Студентски културни центар Ниш
  • Зa издaвaчa: Прoф. др Сузaнa Кoстић, дeкaн, Др Драгана Петковић, директор
  • Урeдник: Др ум. Слободан Радојковић, редовни професор
  • Лeктoр: Вeрицa Нoвaкoв, Александра Гојковић
  • Oпрeмa књигe и прелом текста: Нинослава Гирић
  • Илустрација корице: мр Сaњa Дeвић
  • Брoj стрaнa: 210