Марија Милтојевић

Марија М. Милтојевић (1991), основне и мастер академске студије на Департману за музичку уметност завршила је на Факултету уметности Универзитета у Нишу на студијском програму: Општа музичка педагогија. Одбраном завршног рада на мастер академским студијама под називом: Коришћење социјалних мрежа за дистрибуцију образовних музичких садржаја код ученика и студената у Нишу у 2015. години (ментор проф. др Миомира М. Ђурђановић) стиче академско звање мастер теоретичар уметности. Докторске академске студије на Факултету музичке уметности Универзитета уметности у Београду, на студијском програму Музичка педагогија, уписала је 2020 године. Од 2022. године ангажована је на радном месту сарадника у звању асистента за Ужу научну област – Методика наставе музичке културе на Факултету уметности Универзитета у Нишу. Објавила је неколико стучних и научних радова објављених у часописима националног значаја и зборнику радова међународног научног скупа. Област њеног интересовања је музичка педагогија (наставни предмет Музичка култура у општеобразовним и средњим школама Србије).