На основу члана 3. став 2. Споразума о сарадњи у пружању подршке јавне управе високошколским установама у образовном процесу закљученог – 15. октобра 2021. године,

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ објављује

КОНКУРС

ЗА ОБАВЉАЊЕ СТУДЕНТСКЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ДРЖАВНИМ И ДРУГИМ ОРГАНИМА ЗА СТУДЕНТЕ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ ЗА АКАДЕМСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

  1. Право учешћа

Право учешћа на Конкурсу за обављање студентске стручне праксе у државним и другим органима имају студенти првог и другог степена студија на акредитованим студијским програмима који се изводе на факултетима Универзитета у Нишу.

  1. Облик, начин реализације и трајање студентске стручне праксе

            Стручна пракса се реализује у реалном окружењу изван високошколске установе, односно у државном или другом органу учеснику у програму стручне праксе.

            Листа државних и других органа у којима је могуће обавити студентску стручну праксу као и број места одређених за студенте саставни је део овог конкурса.

            Стручна пракса се реализује у току академске 2023/2024 године.

            Студенти полазници стручне праксе похађају праксу у трајању до 80 часова (четири недеље по четири часа дневно), у складу са студијским програмом за стицање високог образовања.

            Студент у државном или другом органу за време проведено на стручној пракси не остварује право на накнаду, по било ком основу.

            Студент у државном или другом органу за време проведено на стручној пракси не остварује право на осигурање од повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом, ради обезбеђивања накнаде штете.

            Факултет спроводи избор студената за похађање стручне праксе водећи рачуна о утврђеном броју студената за које је обезбеђено похађање стручне праксе у државном или другом органу и одређује сваком студенту ментора.

            Комисија коју именује ректор Универзитета утврђује коначну листу одабраних студената за обављање стручне праксе, коју доставља Министарству државне управе и локалне самоуправе.

            3. Конкурсни рокови

            Универзитет у Нишу расписује заједнички конкурс за избор студената за похађање студентске стручне праксе – најкасније до 15. децембра 2023. године. Студенти заинтересовани за обављање праксе у оквиру овог програма подносе пријаве својим факултетима у периоду од 15. до 25. децембра 2023. године.

            Факултети достављају Универзитету листу одабраних студената и решења о одређивању ментора за сваког студента најкасније до 19. јануара 2024. године.

            Комисја Универзитета утврђује заједничку листу за избор студената за похађање стручне праксе – најкасније до 31. јануара 2024. године.

            Универзитет у Нишу доставља Министарству државне управе и локалне самоуправе, као и државном или другом органу списак одабраних студената за похађање стручне праксе у том органу, као и појединачне акте о упућивању студената на стручну праксу – најкасније до 9. фебруара 2024. године.

            Државни орган припрема и доставља универзитету план спровођења стручне праксе у органу јавне управе, најкасније до 1. марта 2024. године.

            Државни или други орган спроводи стручну праксу од 04. марта до 01. јула 2024. године, у складу са планом реализације стручне праксе.

4. Потврда о обављеној стручној пракси

            На основу података које води државни или други орган о похађању стручне праксе, издаје се потврда о обављеној стручној пракси, коју потписују ментор и супервизор (Прилог 7).       

            Потврда се сачињава у четири примерка, по један примерак за студента и архиву државног или другог органа и два за архиву Универзитета.

 Прилог 2 – Преглед броја места по факултетима погледајте овде.

 

Текст Конкурса на сајту Универзитета у Нишу:

https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/konkurs-za-obavljanje-studentske-strucne-prakse-u-drzavnim-i-drugim-organima-za-studente-fakulteta-univerziteta-u-nisu-za-akademsku-2023-2024-godinu

Comments are closed.