Упис субота 28.10.2023. године од 9:00 до 13:00 сати

Потребна документација за упис на мастер академске студије:

  • оверена фотокопија дипломе или уверење о завршеном претходном образовању
  • оверена фотокопија додатка дипломи или уверења о положеним испитима
  • два обрасца ШВ-20 (обрасци се добијају на Факултету)
  • индекс (добија се на Факултету), који кандидати попуњавају ћириличким писмом
  • 2 (две) фотографије формата 4,5 x 3,5 cm.
  • доказ о уплати 3.000,00 динара у корист текућег рачуна Факултета број: 840-2012666-89, са позивом на број: 742 121-021, сврха уплате: Упис, индекс и накнада за обраду oбрасца ШВ-20 (обрасци се добијају на Факултету).
  • доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте у износу од 30.000,00 динара, у корист текућег рачуна Факултета број: 840-2012666-89, са позивом на број: 742 121-021  (другу, трећу и четврту рату школарине у износу од по 30.000,00 динара самофинансирајући студенти уплаћују: 12. јануара 2024. године, 15. марта 2024. године и 20. априла 2024. године.)
  • доказ о уплати 300,00 динара у корист текућег рачуна Факултета број: 840-2012666-89, са позивом на број: 742 121-06, сврха уплате: Осигурање.

Comments are closed.