др Миомира Ђурђановић

др Миомира Ђурђановић (1970), дипломирани музички педагог, магистрирала је на Одсеку за општу музичку педагогију Факултета музичке уметности, Универзитета уметности у Београду. На Универзитету у Нишу, Учитељском факултету у Врању, 2011. године одбранила је докторску дисертацију под називом Развој методике општег музичког образовања у Србији у 20. веку. На Факултету уметности у Нишу у звању ванредни професор задужена је за извођење наставе на основним и мастер академским студијама за наставни предмет Методика наставе музичке културе. У издању Факултета уметности у Нишу, објавила је монографију под називом Настава музике у Србији у 19. и 20. веку. У издању „Ноте“ Књажевац објавила је три методичко-дидактичка приручника који су Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја акредитовани за реализацију музичке наставе у општеобразовним школама. Учесник је научних скупова у Србији, Републици Српској, Бугарској и Русији. Члан је Друштва предметних дидактичара Србије и руководилац предметне секције за наставу музичке културе. Аутор и модератор акредитованог семинара ЗУОВ-а за стручно усавршавање наставника, васпитача, стручних сарадника у школској 2014/2015. и 2015/2016. години. Рецензирала је уџбенике и приручнике, научне радове у домаћим и међународним часописима и зборницима. Члан је редакционог одбора часописа: Journal of Subject Didactics,International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education.Подручја интересовања су јој: методика музичке наставе у Србији, педагошка наставна пракса, уџбеничка литература за наставни предмет музичка култура у општеобразовним и средњим школама Србије.