др Слободан Кодела

др Слободан Кодела (1964), студије на Теоретско-педагошком одсеку завршио 1989. године на Музичкој академији у Сарајеву, а магистрирао у Скопљу 2004. године под менторством проф. Б. Цанева. Докторирао 2012. године под менторством проф. др Димитрија Големовића и проф. др Стане Смиљковић на Учитељском факултету у Врању Универзитета у Нишу. Педагошки рад започео као професор Солфеђа у средњој музичкој школи у Лесковцу, а потом наставио на Вишој музичкој школи у Нишу. На Факултету уметности ради од оснивања. Тренутно је у звању ванредног професора за предмете Солфеђо на основним, и Методика наставе солфеђа на мастер академским студијама. Аутор је приручника-уџбеника: Солфеђо троглас, ФУ у Нишу, Студентски информативно-издавачки центар, Ниш 2004, Солфеђо двоглас, Факултет уметности у Нишу, Ниш 2009, коаутор збирке 300 Канона, С. Дејановић, Слободан Кодела (у штампи). Аутор је радова презентованих на домаћим и међународним научним скуповима, од којих издвајамо: Утицај традиционалне градске песме и новокомпоноване народне музике на едукацију младих, Зборник VI Педагошког форума катедре за солфеђо, Факултет музичке уметности у Београду, Београд 2004, Влијанието на Шулверк врз настанувањето и развој на Орфовата музикотерапија со примери од практичната работа, Међународни симпозијум Струшка музичка есен, Скопје 2005, Музичка меморија у настави солфеђа, В међународни симпозијум “Музика у друштву”,Музиколошко друштво ФБиХ, Музичка академија у Сарајеву, Сарајево 2006, Методски поступци усмерени ка подстицању стваралачких способности у настави солфеђа,Трећи међународни симпозијум музичких теоретичара, педагога, музиколога, етномузиколога и композитора, Сокобања 2007, Резултати истраживања присутности традиционалне песме у музичкој настави основне школе, VI Научни скуп, Приступ музичком делу, ФУ Ниш 2012, Традиционална песма у уџбеничкој литератури наставе солфеђа у основним музичком школама,Бања Лука 2012; С. Кодела, Д. Тодоровић, Српски музички идентитет – континуирани спој традиције и савремености/Традиционални музички израз у настави музике, Наука и савремени универзитет, Филозофски факултет Универзитета у Нишу 2012, Карактеристике дечјег народног стваралаштва нишког и лесковачког краја, Научни скуп „Владо Милошевић“:етномузиколог, композитор и педагог“,Бања Лука: Академија умјетности Универзитета у Бања Луци и Музиколошко друштво Републике Српске. Бања Лука 2013, С. Кодела, И. Николић, Подстицање музичког потенцијала као полазиште Методе матерњег језика, Скуп: Савремене тенденције у наставним и ваннаставним активностима на учитељским/педагошким Факултетима, Учитељски факултет у Врању 2013, Драгана Тодоровић, Слободан Кодела, Синергија опажања, репродукције и музичког мишљења у настави солфеђа, Научни скуп „Владо Милошевић:етномузиколог, композитор и педагог“, Бања Лука: Академија умјетности Универзитета у Бања Луци и Музиколошко друштво Републике Српске. Бања Лука 2014, Игор Николић, Слободан Кодела, Тест музичког слуха Микела Валентина – карактеристике и могућности примене, Бања Лука 2014.