др Срђан Марковић

др Срђан Марковић (1951), завршио одсек за Историју уметности на Филозофском факултету у Београду 1978. Магистрирао 1993. на истом факултету. Рад: Медиала и сликарство Леонида Шејке. Докторирао 2002., такође на Филозофском факултету у Београду, са тезом Децембарска група и њен допринос српскоме сликарству шесте деценије. Радио у Народном музеју у Лесковцу од 1979-2003. као виши кустос историчар уметности. Од 1993. предавач по позиву за предмете Историја уметности и Ликовна поетика на Факултету уметности у Приштини, касније Звечану. Такође, од 2003. гостујући професор за предмет Историја мoдeрне уметности на Катедри за историју уметности Филозофског факултета у Косовској Митровици. На Изборном већу Филозофског факултета у Нишу 2003. изабран у доцента за ужу научну област Историја уметности, а од јуна исте године ради на Факултету уметности у Нишу, и тренутно је ванредни професор за предмете Историја уметности и Ликовна поетика. Од 2008. члан Одбора за ликовне уметности Матице српске у Новом Саду. Учествовао у раду већег броја научних скупова у земљи и иностранству. Објавио девет књига из области историје уметности и велики број ликовно-критичких текстова и приказа књига из области ликовних уметности у часописима Уметност, Београд, Уметност – нова серија, Београд, Ликовни живот, Београд, Савременик, Београд, Дело, Београд, Књижевна критика, Београд, Градина, Ниш, Наше стварање, Лесковац. Написао велики број предговора каталозима за изложбе слика, скулптура и графика. Књиге: Леонид Шејка и медиала, Просвета Ниш 1993.; Светомир Арсић Басара или скулптура као судбина, САНУ, Београд 2004.; Децембарска група, Институт за Историју уметности Филозофског факултета Универзитета у Београду- Итeрпринт, Београд 2009.; Павле Ђокић, графички дизајнер и сликар,Задужбина Николај Тимченко, Лесковац, Интерпринт, Београд 2012. Текстови објављени у иностраним и домаћим часописима: Београд 1960 последња изложба Децембарске групе, Зборник народног музеја XVII/2, историја уметности, Народни музеј Београд 2004.; Смисао земље – средњовековна духовна вертикала у делима косовско-метохијских уметника, Зборник: Срби на Косову и у Метохији, Одељење друштвених наука САНУ, књ. 26, Београд 2006.; Завичајна вертикала у сликарству Зорана Фуруновића, ЗЛУМС 36 (Зборник за ликовне уметности Матице Српске), Нови Сад 2008.г., стр. 259-277; ХУДОЖНИК АНДРЕЙ БИЦЕНКО, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, АРХИТЕКТУРА И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ, СБОРНИК СТАТЕЙ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2008.; Живопись Леонида Шейки (от антиискусствак философии всеединства),Славянский Алъманах 2011., Российская  академия наук, Москва, Москва 2012.;Прва српска уметничка изложба у Сомбору 1910. године, Зборник за ликовне уметности Матице српске 40, Нови Сад 2012.