др Марко Миленковић

др Марко Миленковић (1974), дипломирао на одсеку Опште музичке педагогије Факултета уметности у Приштини 1998. Постдипломске студије на Факултету музичке уметности у Београду, из области хармоније Хармонски садржај и лајтмотиви у остварењу драмског израза опере „Сутон“ Стевана Христића, ментор проф. мр Мирјана Живковић, 2002. На Факултету уметности у Нишу ради од 2002., тренутно у звању асистента на предметима Анализа музичког дела, Хармонија са хармонском анализом и Контрапункт. Објављенирадови у Зборнику радова Катедре за теоријске предмете Музичка теорија и анализа ФМУ, Београд: Лајтмотиви као изражајно средство вишег реда у опери ,,Сутон“ Стевана Христића,  2006; Специфичностихармонског језика у музичкој драми ,,Сутон“ Стевана Христића, 2007; За зборнике у штампи приредио је радове на теме: Симболика интервала – третман прекомерне секунде у опери ,,Сутон“ Стевана Христића;Функција хармонског језика у изградњи форме – Сергеј Прокофјев: два гудачка квартета;Тонално–формална димензија Шопенових прелида оп. 28; Двогласна инвенција у Б-дуру Ј. С. Баха –припрема за фугу или уметнички жанр?; Колористичко-илустративни концепт хармоније Клода Дебисија –клавирска минијатура ”Мали пастир’’ из циклуса Дечји кутак; Принципи тоналне организације у клавирскомкомаду ”Новембар’’ из циклуса Годишња доба П. И. Чајковског. На Факултету уметности у Нишу ангажован као сарадник (2002‒2004), асистент на предметима Хармонија са хармонском анализом I, II, III (2004–2014), Анализа музичког дела I, II, III и IV (2004–2011) и Контрапункт I и II (2011–2014). Од октобра 2015. године у звању наставника стручног предмета Хармонија са хармонском анализом V, VI и Семинара из Хармоније са хармонском анализом I и II.  Секретар је Катедре за теоријске предмете Факултета уметности у Нишу и члан организационог одбора Националног скупа са међународним учешћем Балкан Арт Форум. Објављени радови: Миленковић, Марко С. (2006). Лајтмотиви као изражајно средство вишег реда у опери Сутон Стевана Христића. Музичка теорија и анализа 3: Зборник Катедре за музичку теорију. Београд: Факултет музичке уметности; Миленковић, Марко С. (2007). Специфичности хармонског језика у музичкој драми Сутон Стевана Христића. Музичка теорија и анализа 4: Зборник Катедре за музичку теорију. Београд: Факултет музичке уметности; Миленковић Марко С. (2014). Целостепеност као фактор драматургије у Коштани Петра Коњовића. Међународни научни скуп Српски језик, књижевност и уметност ФИЛУМ, Крагујевац; Миленковић Марко С. (2014). Тонална организација у клавирском комаду Новембар из циклуса Годишња доба П. И. Чајковског. Међународни научни скуп Дани Владе С. Милошевића. Бања Лука: Академија умјетности; Василакис, Јелена, Миленковић, Марко С. (2014). Хармонски садржај и однос према тексту у Пет песама за женски глас и клавир Рихарда Вагнера. Национални научни скуп са међународним учешћем Балкан Арт Форум, Универзитет у Нишу: Факултет уметности; Миленковић Марко С. (2015). Хармонско-формални приказ Шопенових Прелида оп. 28. Национални научни скуп са међународним учешћем Балкан Арт Форум, Универзитет у Нишу: Факултет уметности; Миленковић Марко С. (2015). Улога хора у музичкој драми Коштана Петра Коњовића. Међународни научни скуп Дани Владе С. Милошевића. Бања Лука: Академија умјетности; Миленковић Марко С. (2015). Колористичко-илустративни концепт хармоније Клода Дебисија ‒ клавирска минијатура Мали пастир из циклуса Дечји кутак. Међународни научни скуп Српски језик, књижевност и уметност ФИЛУМ, Крагујевац.