др Игор Николић

др Игор Николић (1982), дипломирао 2005. године на Факултету уметности у Нишу из предмета Методика наставе солфеђа, под менторством проф. Слободана Коделе. Магистарске студије, област Методика музичке наставе, завршио је 2008. године на Факултету музичке уметности у Скопљу, под менторством проф. Благоја Цанева. У 2014. години добио је сагласност за израду докторске дисертације на Учитељском факултету у Врању. Тренутно ради као асистент на предметима Солфеђо и Методика наставе солфеђа. Референце: Кодела, С. Николић, И. (2007). Методски поступци усмерени ка подстицању стваралачких способности у настави солфеђа.Зборник III сипмпозијума композитора, музиколога, етномузиколога и музичких теоретичара, Сокобања, стр. 104-109; Николић, И. (2012). Значај употребе примера из уметничке литературе у настави солфеђа. VI научни скуп Катедре за теоријске предмете Факултета уметности у Нишу; Николић, И. (2012). Употреба рачунарске технологије у музичкој настави са посебним освртом на наставу солфеђа. Традиција као инспирација, зборник радова научног скупа „Владо Милошевић“, Бања Лука, стр. 644-654; Кодела, С. Николић, И. (2013). Метода матерњег језика у музичкој настави. VII научни скуп Катедре за теоријске предмете Факултета уметности у Нишу; Николић, И. (2013). Тембр као елемент перцепције музичког садржаја у настави солфеђа. Традиција као инспирација, зборник радова научног скупа „Владо Милошевић“, Бања Лука, стр. 167-173; Кодела, С. Николић, И. (2013). Перцепција боје тона као елемент музичке наставне праксе. Методичка пракса 13(3), стр. 375-384; Кодела, С. Николић, И. (2013). Подстицање музичког потенцијала као полазиште Методе матерњег језика. Научни скуп Савремене тенденције у наставним и ваннаставним активностима на учитељским (педагошким) факултетима, Учитељски факултет у Врању; Николић, И. Кодела, С. (2014). Тест музичког слуха Микела Велентина – карактеристике и могућности примене. Научни скуп Владо Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог, Бања Лука; Николић, И. (2014). Солфеђо – једногласни диктати. Нота, Књажевац;Николић, И. Кодела, С. (2015). Тест музичког слуха Микела Велентина – карактеристике и могућности примене.Традиција као инспирација,тематски зборник са научног скупа „Владо Милошевић“, Бања Лука, стр. 616-625.