Наташа Нагорни Петров
Анaлитички приступ уџбeничкoj литeрaтури из хaрмoниje

Постојање образовног система, као примарне потребе и приоритета једне државе, условљено је и стварањем и унапређивањем уџбеничког фонда ‒ различитих јединица уџбеничке литературе у свим областима науке и уметности.

Термин уџбеничка литература обједињава различите уџбеничке јединице (основне и додатне уџбенике) у пракси присутне, од аутора препознате, од корисника прихваћене и прилагођене карактеру, садржају и циљевима/исходима наставе предмета Хармонија (Наука о хармонији). Уџбеничке јединице су сви облици (профили) основних и других дидактичких наставних средстава којима се доприноси успешној реализацији наставних садржаја.

Осмишљавање и обликовање монографије има за циљ да аналитички приступи различитим јединицама уџбеничке литературе из хармоније на домаћем издавачком тржишту. Сакупљена грађа обухвата 20 јединица уџбеничке литературе аутора и приређивача са наших  простора ‒ првен- ствено педагога предмета Хармонија на различитим нивоима музичког образовања, али  и композитора, музиколога, етномузиколога, извођача. Осим  ауторских текстова, анализирана су и издања која су преведена и прилагођена нашим  наставним потребама у временском распону од скоро девет деценија – од првог уџбеникаиз хармоније Милоја Милојевића (1934) до збирке задатака и вежби Мирјане Живковић и Ивице Петковића (2019).

Монографија је састављена из теоријског и аналитичког дела. У теоријском делу се приступило приказу развоја хармонске мисли и настанку и развоју различитих јединица уџбеничке литературе из хармоније – од Царлина (Zarlino Gioseffo) до актуелних дешавања, од Рамоа (Rameau Jean Philippe) до најновијих издања. У аналитичком делу  монографије се приступило детаљном приказу структуре и садржаја различитих јединица уџбеничке литературе из хармоније домаћих аутора и приређивача: уџбеника, скрипта, практикума, збирки задатака и вежби. Аналитичким приступом различитим јединицама уџбеничке литературе из хармоније пружиће се могућност сагледавања и праћења развоја музичког школства на нашим просторима, стручне терминологије, карактера и улоге  хармоније у процесу музичког образовања, промена у наставним плановима и програмима, метода рада и исхода наставе хармоније.

У попису анализираних јединица уџбеничке литературе из хармоније (Науке о хармонији) налазе се имена еминентних музичких  стваралаца и педагога у улози аутора  и/или  приређивача. Међу њима, троје аутора  је пружило зна- чајнији допринос у стварању уџбеничке литературе из хармоније (Науке о хармонији) на нашим просторима. Миленко Живковић (1901–1964) је аутор два уџбеника из науке  о хармонији (1946; 1953), књиге задатака (1947)  и приређивач збирке Генералбас (1948).  Мирјана Живковић (1935–2020) је аутор  два  уџбеника из хармоније (1990; 2001), коаутор збирке задатака и вежби Хармонија на диркама (2019) и приређивач збирке Хармонија на кла- виру (1978). Властимир Перичић  (1927–2000) је аутор скрипта Хармонија I и II (1972)  и коаутор Прегледа науке о хармонији

(1962).

Пописом анализираних јединица уџбеничке литературе из хармоније (Наука  о хармонији) нису обухваћена уџбеничка издања Дејана Деспића (1930), еминентног педагога, композитора, теоретичара и доследног тумача педагошких и теоријских проблема музичке уметности на нашим просторима. Деспићев теоријски и стилско-аналитички приступ,  студиозност и систематичност у процесу осмишљавања, и још више, израде различитих јединица уџбеничке литературе из аналитичке хармоније (Хармонска анализа (1970); Хармонија са хармонском анализом I‒III (1994/95); Хармонија са хармонском анализом (1997); Хрестоматија за хармонску анализу (1998) и Музички стилови (2004)), завређује шири приступ хармонији и рад на обликовању посебне књиге. Приказ домаће уџбеничке литературе из хармоније само је један од могућих углова гледања на дуготрајан процес изграђивања уџбеничког фонда једне (домаће) образовне заједнице. Aналитички приступ треба да представља подстицај будућим ауторима и приређивачима да активније приступе процесу израде различитих јединица уџбеничке литературе из хармоније.

 

Аутор

Наташа Нагорни Петров

АНАЛИТИЧКИ ПРИСТУП УЏБЕНИЧКОЈ ЛИТЕРАТУРИ ИЗ ХАРМОНИЈЕ

Прво издање, Ниш, 2021.

 

Рецензенти: 

Др. ум. Александра СТЕПАНОВИЋ, ванредни професор Академије уметности Универзитета у Новом Саду

Др Јелена МИХАJЛОВИЋ МАРКОВИЋ, доцент Факултета музичке уметности Универзитета уметности у Београду

Др Марко C. МИЛЕНКОВИЋ, доцент Факултета уметности Универзитета у Нишу

 

Издавач: 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ

 

За издавача:

Др. ум. Милена ИЊАЦ, декан

 

Уредник: 

Др. ум. Слободан РАДОЈКОВИЋ, редовни професор

 

Лектор и коректор: 

Александра ГОЈКОВИЋ

 

Опрема књиге и прелом текста:

Нинослава ГИРИЋ

 

Илустрација корице: 

Сања ДЕВИЋ

 

Тираж: 

100

 

Шрампарија:

Атлантис, Ниш

 

ISBN 978-86-85239-84-7