BIBLIOTEKA

Biblioteka je organizaciona jedinica Fakulteta u okviru koje se obavljaju sledeći poslovi: prikupljanje podataka o informacionim potrebama nastavnog i naučnog procesa, formiranje jedinstvene nabavne politike i raspodele fondova, nabavka, obrada, skladištenje i izdavanje na korišćenje bibliotečke građe, prikupljanje i čuvanje bibliotečke građe, prikupljanje i čuvanje diplomskih radova i doktorskih disertacija, odnosno doktorskih umetničkih projekata, prikupljanje i čuvanje crteža, grafičkih i ostalih radova studenata, prikupljanje i obrada podataka o objavljenim radovima nastavnika i saradnika, u skladu sa potrebama nastavnog, umetničkog i naučnog procesa.

   Šef Biblioteke

   Vesna Gagić

   dipl. bibliotekar savetnik

   018/522-396

   vesnag@artf.ni.ac.rs


Bibliotekar 

Olga Brajković 

dipl. bibliotekar 

018/522-396

olga@artf.ni.ac.rs

Biblioteka Fakulteta umetnosti od svog osnivanja 2002. godine i upisom u Registar visokoškolskih biblioteka, jula 2004. godine, stalno teži formiranju adekvatnog fonda namenjenog umetničkim delatnostima kao i usavršavanju bibliotečkog poslovanja. Biblioteka Fakulteta je organizaciona jedinica Fakulteta i namenjana je potrebama nastavnika, saradnika i studenata. Radom Biblioteke, po opštim smernicama Komisije za biblioteku i na osnovu Pravilnika o bibliotečkom poslovanju, rukovodi šef Biblioteke. Bibliotečki rad je u potpunosti automatizovan, od procesa nabavke, obrade do zaduživanja korisnika. Postoje sve vrste bibliotečkih katalog a pretraživanje je omogućeno i samim korisnicima preko kompjutera kroz više vrsta baza podataka.

Tako postoji:

  • Baza monografskih podataka (knjige, udžbenici i muzikalije);
  • Baza neknjižne građe (CD-i, ploče, audio i video kasete);
  • Baza časopisa.

 

Elektronski katalog

Biblioteka je od jula 2010. godine, u okviru TEMPUS projekta, postala punopravni član sistema COBISS, koji predstavlja jedinstveni virtuelni organizacioni model povezivanja biblioteka u bibliotečko-informacioni sistem sa uzajamnom katalogizacijom, bibliografsko-kataloškom bazom podataaka i lokalnim bazama podataka biblioteka učesnica. Fond Biblioteke kao i fondovi drugih biblioteka Uzajamnog kataloga Virtuelne biblioteke Srbije dostupni su preko:

U novom prozoru će se otvoriti COBISS/OPAC sistem za pretragu baze podataka Biblioteke Fakulteta umetnosti. Pretragu bibliotečkog fonda moguće je izvršiti po nizu kriterijuma – imenu i prezimenu autora, naslovu knjige, godini izdanja ili klјučnim rečima. Dozvolјeno je koristiti wildcard karakter * radi lakše pretrage.

mCOBISS

Upoznajte mCOBISS – verziju COBISS/OPAC-a prilagođenu mobilnim uređajima! mCOBISS vam omogućava pristup informacijama u više od 178 biblioteka u Srbiji.

 

 

E-CRIS

Saglasno preporukama CERIF-a, razvijena je web aplikacija E-CRIS koju je Institut informacijskih znanosti u Mariboru (IZUM) besplatno ponudio korisnicima COBISS aplikacija, kako bi se, u okviru nacionalnih bibliotečko-informacionih sistema u mreži COBISS.Net, mogla uspostaviti evidencija istraživača i ustanova, neophodna za vođenje bibliografija naučnih radnika i ustanova. U E-CRIS-u su trenutno predstavlјeni sledeći entiteti: 294 istraživačkih organizacija, 884 odelјenja organizacije, 11222 istraživača, 777 istraživačkih projekata. Baze podataka su međusobno povezane, a većina podataka je na srpskom i engleskom jeziku. Omogućeno je pretraživanje po svim klјučnim polјima. E-CRIS.SR je povezan sa informacijskim sistemom COBISS.SR, odnosno s njegovom bibliografskom bazom podataka COBIB.SR, što korisnicima omogućuje i neposredan uvid u bibliografije istraživača.

PHAIDRA

PHAIDRA (Permanent Hosting, Archiving and Indexing of Digital Resources and Assets)

Sistem za dugoročno pohranjivanje, indeksiranje i korišćenje digitalnih objekata na Univerzitetu u Nišu. Digitalni repozitorijum omogućava da se rezultati rada celog Univerziteta sistematski arhiviraju, trajno čuvaju i učine pristupačnim svetskoj javnosti. Uspostavlјen je u okviru Tempus projekta “Novi bibliotečki servisi na univerzitetima Zapadnog Balkana”, a njegovu programsku osnovu čini sistem PHAIDRA Univerziteta u Beču.