CENTAR ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD U UMETNOSTI

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija, 22. januara 2013. doneo je odluku da se Fakultet umetnosti u Nišu akredituje za obavljanje naučno – istraživačke delatnosti.

Centar za naučno-istraživački rad u umetnosti na Balkanu – Balkan Art Forum (BARTF) je organizaciona jedinica Fakulteta u okviru koje se obavljaju poslovi: priprema, organizovanje istraživačkog rada sa naučno prihvatljivim metodama uz pomoć novih tehnologija i inovacija u polju društveno-humanističkih nauka i polju umetnosti i drugih delatnosti u okviru naučno-istraživačkog rada u umetnosti, organizovanje domaćih i međunarodnih naučnih skupova Fakulteta, usavršavanje nastavnih metoda u oblasti umetnosti i društveno-humanističkih nauka i njihova implementacija u nastavi, prikupljanje informacija o dešavanjima u kulturi, povezivanje i usklađivanje sa standardima Evrope i sveta, uspostavljanje modernog, efikasnog, racionalnog i kreativnog sistema upravljanja kulturom. Centar omogućava povezanost sa srodnim institucijama u razmeni naučnih, stručnih, poslovnih i umetničkih informacija.

Upravnik: dr Nataša Nagorni Petrov, vanredni profesor

Stručni savet: mas. Nikola Marković, docent, dr Miljana Radenković, asistent, mas. Ivana Milošević, asistent

Koordinator centra: Vesna Gagić, šef Biblioteke

Sekretar Centra:

BAZE PODATAKA

SERIJSKE PUBLIKACIJE

KoBSON

Spisak dostupnik serijskih publikacija tj. časopisa koji su na neki način dostupni u bibliotekama Srbije (bilo elektronski, bilo u papirnoj formi), proširena naslovima časopisa koji su imali Impakt Faktor u poslednjih dvadeset godina. Prisustvo časopisa na toj listi je samo pokazatelj njegove dostupnosti, a nikako kvaliteta. Pravo na pretraživanje baza podataka imaju svi zaposleni u akademskim, istraživačkim i zdravstvenim institucijama čiji je osnivač Vlada Republike Srbije, i u nadležnosti su Ministarstva nauke. To pravo pripada i studentima koji ga ostvaruju u biblioteci svog fakulteta, ili u univerzitetskoj biblioteci pripadajućeg univerziteta. Za registrovanje i pristup bazi van akademske mreze obratite se Biblioteci Fakulteta umetnosti u Nišu.

 

Serijske publikacije u izadanju Matice Srpske u punom tekstu: Zbornici i Sveske

Baza podataka časopisa sa punim tekstom

Baza podataka časopisa sa punim tekstom i od prvog broja

– Journal of the American Musicological Society

– Journal of the Society of Architectural Historians

ELEKTRONSKE KNJIGE

U ovom servisu moguće je pretraživati elektronske knjige po ISBN broju, naslovu, autoru ili izdavaču. U zavisnosti od izdavača, mogu se skinuti kompletni tekstovi, ili samo određeni broj strana, bilo kao celo poglavlje ili stranica po stranica, kao pojedinačan PDF. Pun pristup je omogućen preko akademske mreže ili iz udaljenog pristupa registracijom preko Biblioteke Fakulteta umetnosti u Nišu.

 eBrary

– ScienceDirect

 Springer

BAZE PODATAKA FAKULTETA UMETNOSTI
  • HORSKE PARTITURE

 

  • MASTER RADOVI

O bazi master radova (pdf)

              – Master teoretičar umetnosti (pdf)

              – Master muzički umetnik (pdf)

              – Master likovni umetnik (pdf)

              – Master primenjeni umetnik (pdf)

 

  • BIBLIOGRAFIJA NASTAVNIKA I SARADNIKA

              – Odsek za muzičku umetnost

              – Odsek za likovne umetnosti

              – Odsek za primenjene umetnosti

DIGITALNI REPOZITORIJUM UNIVERZITETA U NIŠU – PHAIDRE

PHAIDRA (Permanent Hosting, Archiving and Indexing of Digital Resources and Assets)

Sistem za dugoročno pohranjivanje, indeksiranje i korišćenje digitalnih objekata na Univerzitetu u Nišu. Digitalni repozitorijum omogućava da se rezultati rada celog Univerziteta sistematski arhiviraju, trajno čuvaju i učine pristupačnim svetskoj javnosti. Uspostavljen je u okviru Tempus projekta “Novi bibliotečki servisi na univerzitetima Zapadnog Balkana”, a njegovu programsku osnovu čini sistem PHAIDRA Univerziteta u Beču

PORTALI

Vodič kroz naučnoistraživački rad

Citiranje i navođenje literature

Autorska prava i pojam plagijata