ORGANI FAKULTETA

Organ upravlјanja Fakultetom je Savet. Savet ima 21 članova od kojih 11 predstavnika Fakulteta koje bira Veće, iz reda nastavnog osoblјa, 1 predstavnika Fakulteta, iz reda nenastavnog osoblјa, koga bira Veće, na predlog zaposlenih u vannastavi, 3 predstavnika Studentskog parlamenta i 6 predstavnika koje imenuje Vlada Republike Srbije. Mandat članova Saveta traje četiri godine. Mandat članova Saveta predstavnika studenata traje jednu godinu.

 

Članovi Saveta Fakulteta umetnosti u Nišu:
 • mr Bojan Živić, redovni profesor – predsenik
 • Miloš Mijatović, vanredni profesor – zamenik predsednika
 • mr Anđela Bratić, redovni profesor
 • dr Nataša Nagorni Petrov, vanredni profesor
 • spec. Ana Veličković Igić, vanredni profesor
 • mr Ivana Mirović, vanredni profesor
 • mr Dragan Tomić, vanredni profesor
 • mr Zoran Stanisavlјević, vanredni profesor
 • Sanja Dević, docent
 • Aleksandar Sedlar, docent
 • dr Petrović Ljilјana, nastavnik stranog jezika
 • Dejan Krasić, projektant informatičke strukture na Fakultetu – nenastavno osoblјe
 • Silvija Nešić, student
 • Đorđe Stojilјković, student
 • Damjan Mišić, student
 • Vlada Republike Srbije još uvek nije imenovala svoja 3 predstavnika
DEKAN

 

 

Dekan Fakulteta

 dr Suzana Kostić 

+381 18 245 379

suzanak@artf.ni.ac.rs

PRODEKANI

 

 

 Prodekan za nastavu

 dr Milena Injac 

+381 18 522 396

injac@artf.ni.ac.rs

 

Prodekan za umetničko-naučni rad  

dr Danijela Stojanović 

+381 18 513 272

danijela@artf.ni.ac.rs

Prodekan za kvalitet i međunarodnu saradnju

mr Katarina Đorđević 

+381 18 513 272

katarina@artf.ni.ac.rs

Veće je najviši stručni organ Fakulteta i čine ga: dekan i prodekani, šefovi departmana, šefovi katedara na departmanu za muzičku umetnost, predstavnici departmana za likovne umetnosti i departmana za primenjene umetnosti. Dekan Fakulteta je predsednik NUN veća, po funkciji.

 

Sastav Nastavno-umetničko-naučnog veća:

 • Dr Suzana Kostić, redovni profesor
 • Mr Katarina Đorđević, redovni profesor
 • Dr Milena Injac, redovni profesor
 • Mr Milјan Bjeletić, redovni profesor
 • Mr Slavica Erdelјanović Curk, redovni profesor
 • Mr Miroslav Živković, redovni profesor
 • Mr Bojan Živić, redovni profesor
 • Dr Danijela Stojanović, vanredni profesor
 • Mr Ivana Mirović, vanredni profesor
 • Mr Bratislav Bašić, vanredni profesor
 • Dr Jelena Cvetković Crvenica, vanredni profesor
 • Dr Nataša Nagorni Petrov, vanredni profesor
 • Dr Mina Mendelson, vanredni profesor
 • Bratislav Zlatković, vanredni profesor
 • Miloš Mijatović, vanredni profesor
 • Mr Jovanka Aranđelović, vanredni profesor
 • Mr Miron Mutaović, vanredni profesor
 • Sanja Dević, docent
 • Mr Saša Arsenkov, docent
 • Aleksandar Sedlar, docent
 • Nataša Cvetković, docent
 • Anita Milić, docent
 • Mr Bilјana Stanković, docent

 

 

Izborno veće čine nastavnici i saradnici koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Fakultetu. Dekan Fakulteta je predsednik Izbornog veća, po funkciji.

 

 

Kolegijum čine dekan, prodekani, šefovi departmana i sekretar Fakulteta. U radu Kolegijuma, po potrebi, mogu učestvovati i šefovi katedara i šefovi službi Sekretarijata Fakulteta.