ORGANI FAKULTETA

Organ upravlјanja Fakultetom je Savet. Savet ima 21 članova od kojih 11 predstavnika Fakulteta koje bira Veće, iz reda nastavnog osoblјa, 1 predstavnika Fakulteta, iz reda nenastavnog osoblјa, koga bira Veće, na predlog zaposlenih u vannastavi, 3 predstavnika Studentskog parlamenta i 6 predstavnika koje imenuje Vlada Republike Srbije. Mandat članova Saveta traje četiri godine. Mandat članova Saveta predstavnika studenata traje jednu godinu.

 

Članovi Saveta Fakulteta umetnosti u Nišu:
 • Mr Aleksić Igor, vanredni profesor, predsednik Saveta

 • Mr Aćimović Dragoslav, redovni profesor

 • Mr Bašić Bratislav, vanredni profesoru

 • Goran Đorđević, domar – majstor održavanja – šef Službe za održavanje i obezbeđenje objekta

 • Mr Kitić Stevan, docent

 • Dr um. Marković Nikola, vanredni profesor

 • Dr Milenković Marko, docent

 • Milić Anita, vanredni profesor

 • Mr Simonović Ivanković Katarina, vanredni profesor

 • Dr um. Stanković Biljana, vanredni profesor

 • Mr Uzelac Lidija, redovni profesor, zamenik predsednika Saveta

 • Dr Cvetković Sonja, redovni profesor

 • Dragićević Nina, studentkinja Studijskog programa master akademskih studija – Izvođačke umetnosti, modul Klavir
 • Kostić Marta, studentkinja treće godine Studijskog programa osnovnih akademskih studija – Izvođačke umetnosti, modul Violina
 • Pejčić Marta, studentkinja Studijskog programa master akademskih studija – Grafički dizajn.
 • Bojan Ilić, dipl. pravnik, predstavnik оsnivača
 • Danica Gostović Ćirić, master inž. arhitekture, predstavnik оsnivača
 • Milica Štrbo, dipl. sociolog, predstavnik оsnivača
 • Bojan Stanković, master teoretičar umetnosti, predstavnik оsnivača
 • Marina Gocić, master teoretičar umetnosti, predstavnik оsnivača
 • Aleksandar Pavlović, profesor klavira, predstavnik оsnivača
DEKAN

 

 

Dekan Fakulteta umetnosti

 dr um. Milena Injac

+381 18 245 379

injac@artf.ni.ac.rs

PRODEKANI

 

 

Prodekan za nastavu

dr um. Ivan Novaković

+381 18 513 272

novakovic@artf.ni.ac.rs

Prodekana za umetničko-naučni rad 

mr Jovan Bogosavljević

+381 18 513 272

bogosavljevic@artf.ni.ac.rs

Prodekan za finansije

mr Miroslav Živković

+381 18 513 272

zivkovic@artf.ni.ac.rs

Prodekan za kvalitet i međunarodnu saradnju

mr Katarina Đorđević

+381 18 513 272

katarina@artf.ni.ac.rs

Veće je najviši stručni organ Fakulteta i čine ga: dekan i prodekani, šefovi departmana, šefovi katedara na departmanu za muzičku umetnost, predstavnici departmana za likovne umetnosti i departmana za primenjene umetnosti. Dekan Fakulteta je predsednik NU veća, po funkciji.

 

Sastav Nastavno-umetničkog veća:

 • red. prof. dr um. Milena Injac, dekan i predsednik Veća
 • red. prof. mr Jovan Bogosavljević, prodekan za umetnički i naučni rad
 • red. prof. mr Miroslav Živković, prodekan za finansije
 • red. prof. mr Katarina Đorđević, prodekan za kvalitet i međunarodnu saradnju
 • red. prof. dr um. Ivan Novaković, prodekan za nastavu
 • red. prof. dr Jelena Cvetković Crvenica, šef Katedre za solfeđo
 • red. prof.  mr Zoran Stanisavljević, šef Katedre za stručno-umetničke predmete
 • red. prof. mr Dragana Đorđević, šef Katedre za kamernu muziku
 • red. prof. mr Miljan Bjeletić, šef Katedre za gitaru, harmoniku i udaraljke
 • red. prof. mr Miloš Janjić, šef Departmana za muzičku umetnost
 • red. prof. mr Jadranka Mišić Pejović, Veće Departmana za likovne umetnosti
 • red. prof. dr um. Elizabeta Matorkić Bisenić, Veće Departmana za likovne umetnosti
 • vanr. prof. mr Bratislav Bašić, šef Departmana za likovne umetnosti
 • vanr. prof. Anita Milić, šef Departmana za primenjene umetnosti
 • vanr. prof. mr Vesna Rilak Stanimirović, šef Katedre za gudačke instrumente
 • vanr. prof. mr Jovanka Aranđelović, šef Katedre za klavir
 • vanr. prof. dr um. Jelena Jakovljević, šef Katedre za duvačke instrumente
 • vanr. prof. Milena Rajković, šef Katedre za komplementarni klavir
 • vanr. prof. dr um. Nikola Marković, Veće Departmana za likovne umetnosti
 • vanr. prof. mr Lidija Uzelac, Veće Departmana za primenjene umetnosti
 • vanr. prof. mr Miron Mutaović, Veće Departmana za primenjene umetnosti
 • vanr. prof. Miljan Nedeljković, Veće Departmana za primenjene umetnosti
 • vanr. prof. Sanja Dević, Veće Departmana za primenjene umetnosti
 • vanr. prof. dr um. Biljana Stanković, Veće Departmana za primenjene umetnosti
 • doc. dr Marko Milenković, šef Katedre za teorijske predmete
 • doc. mr Saša Arsenkov, šef Katedre za solo pevanje
 • doc. mr Jelena Kitić, Veće Departmana za likovne umetnosti
 • doc. mr Stevan Kitić, Veće Departmana za likovne umetnosti

 

 

Kolegijum čine dekan, prodekani, šefovi departmana i sekretar Fakulteta. U radu Kolegijuma, po potrebi, mogu učestvovati i šefovi katedara i šefovi službi Sekretarijata Fakulteta.

Departman za muzičku umetnost

ŠEF DEPARTMANA

Red. prof. mr Miloš Janjić

ŠEFOVI KATEDRI

Katedra za teorijske predmete
Vanr. prof. dr Marko Milenković

 

Katedra za stručno-umetničke predmete
Red. prof. mr Zoran Stanisavlјević

 

Katedra za solfeđo
Red. prof,. dr Jelena Cvetković Crvenica

 

Katedra za klavir
Vanr. prof. mr Jovanka Aranđelović

 

Katedra za komplementarni klavir
Vanr. prof. Milena Rajković

 

Katedra za kamernu muziku
Red. prof. mr Dragana Đorđević

 

Katedra za gudačke instrumente
Vanr. prof. mr Vesna Rilak Stanimirović

 

Katedra za duvačke instrumente
Vanr. prof. dr um. Jelena Jakovlјević

 

Katedra za solo pevanje
Doc. mr Saša Arsenkov

 

Katedra za gitaru, harmoniku i udaralјke
Red. prof. mr Milјan Bjeletić

Departman za likovne umetnosti

ŠEF DEPARTMANA

Vanr. prof. mr Bratislav Bašić

Departman za primenjene umetnosti

ŠEF DEPARTMANA

Vanr. prof. Anita Milić

 

 

Izborno veće čine nastavnici i saradnici koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Fakultetu. Dekan Fakulteta je predsednik Izbornog veća, po funkciji.