ORGANI FAKULTETA

Organ upravlјanja Fakultetom je Savet. Savet ima 21 članova od kojih 11 predstavnika Fakulteta koje bira Veće, iz reda nastavnog osoblјa, 1 predstavnika Fakulteta, iz reda nenastavnog osoblјa, koga bira Veće, na predlog zaposlenih u vannastavi, 3 predstavnika Studentskog parlamenta i 6 predstavnika koje imenuje Vlada Republike Srbije. Mandat članova Saveta traje četiri godine. Mandat članova Saveta predstavnika studenata traje jednu godinu.

 

Članovi Saveta Fakulteta umetnosti u Nišu:
 • Mr Aleksić Igor, redovni profesor, predsednik Saveta

 • Mr Aćimović Dragoslav, redovni profesor

 • Mr Bašić Bratislav, redovni profesor

 • Goran Đorđević, domar – majstor održavanja – šef Službe za održavanje i obezbeđenje objekta

 • Mr Kitić Stevan, vanredni profesor

 • Dr um. Marković Nikola, vanredni profesor

 • Dr Milenković Marko, docent

 • Milić Anita, redovni profesor

 • Mr Simonović Ivanković Katarina, redovni profesor

 • Dr um. Stanković Biljana, vanredni profesor

 • Mr Uzelac Lidija, redovni profesor, zamenik predsednika Saveta

 • Dr Cvetković Sonja, redovni profesor

 • Milica Mitrović, studentkinja druge godine Studijskog programa osnovnih akademskih studija – Izvođačke umetnosti, modul Violina
 • Danica Stošić, studentkinja treće godine Studijskog programa osnovnih akademskih studija – Izvođačke umetnosti, modul Klavir 
 • Tijana Filipović, studentkinja treće godine Studijskog programa osnovnih akademskih studija – Izvođačke umetnosti, modul Violina
 • Zorica Tadić Milošević, dipl. sociolog, penzioner
 • Aleksandar Mihailović, dipl. glumac, prvak drame Narodnog pozorišta u Nišu
 • Marina Gocić, master teoretičar umetnosti, profesor Muzičke škole u Nišu
 • Dr Zvezdan Savić, redovni profesor Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu
 • Dr Zoran Bojanić, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, u penziji
 • Dušan Stanković, dipl. inženjer arhitekture, profesor Umetničke škole u Nišu
DEKAN

 

 

Dekan Fakulteta umetnosti

 dr um. Milena Injac

+381 18 245 379

injac@artf.ni.ac.rs

PRODEKANI

 

 

Prodekan za nastavu

dr um. Ivan Novaković

+381 18 513 272

novakovic@artf.ni.ac.rs

Prodekana za umetničko-naučni rad 

mr Jovan Bogosavljević

+381 18 513 272

bogosavljevic@artf.ni.ac.rs

Prodekan za finansije

mr Miroslav Živković

+381 18 513 272

zivkovic@artf.ni.ac.rs

Prodekan za kvalitet i međunarodnu saradnju

mr Katarina Đorđević

+381 18 513 272

katarina@artf.ni.ac.rs

Student prodekan

Vukašin Momčilović

student četvrte godine Studijskog programa osnovnih akademskih studija –

Izvođačke umetnosti, modul Klavir

Veće je najviši stručni organ Fakulteta i čine ga: dekan i prodekani, šefovi departmana, šefovi katedara na departmanu za muzičku umetnost, predstavnici departmana za likovne umetnosti i departmana za primenjene umetnosti. Dekan Fakulteta je predsednik NU veća, po funkciji.

 

Sastav Nastavno-umetničkog veća:

 • red. prof. dr um. Milena Injac, dekan i predsednik Veća
 • red. prof. mr Jovan Bogosavljević, prodekan za umetnički i naučni rad
 • red. prof. mr Miroslav Živković, prodekan za finansije
 • red. prof. mr Katarina Đorđević, prodekan za kvalitet i međunarodnu saradnju
 • red. prof. dr um. Ivan Novaković, prodekan za nastavu
 • red. prof. mr Bratislav Bašić, šef Departmana za likovne umetnosti
 • red. prof. mr Jadranka Mišić Pejović, Veće Departmana za likovne umetnosti
 • vanr. prof. dr um. Jelena Trajković-Popivoda, Veće Departmana za likovne umetnosti
 • vanr. prof. mr Stevan Kitić, Veće Departmana za likovne umetnosti
 • vanr. prof. dr um. Nikola Marković, Veće Departmana za likovne umetnosti
 • doc. mr Jelena Kitić, Veće Departmana za likovne umetnosti
 • red. prof. Anita Milić, šef Departmana za primenjene umetnosti
 • vanr. prof. mr Miron Mutaović, Veće Departmana za primenjene umetnosti
 • vanr. prof. Miljan Nedeljković, Veće Departmana za primenjene umetnosti
 • vanr. prof. Sanja Dević, Veće Departmana za primenjene umetnosti
 • doc. dr um. Jefimija Stojičić, Veće Departmana za primenjene umetnosti
 • doc. dr um. Miljana Radenković, Veće Departmana za primenjene umetnosti
 • red. prof. mr Miloš Janjić, šef Departmana za muzičku umetnost
 • red. prof.  mr Zoran Stanisavljević, šef Katedre za stručno-umetničke predmete
 • doc. dr Marko Milenković, šef Katedre za teorijske predmete
 • red. prof. dr Jelena Cvetković Crvenica, šef Katedre za solfeđo
 • red. prof. mr Dragana Đorđević, šef Katedre za kamernu muziku
 • vanr. prof. mr Dejan Živković, šef Katedre za gitaru, harmoniku i udaraljke
 • red. prof. mr Vesna Rilak Stanimirović, šef Katedre za gudačke instrumente
 • red. prof. mr Jovanka Aranđelović, šef Katedre za klavir
 • vanr. prof. dr um. Jelena Jakovljević, šef Katedre za duvačke instrumente
 • vanr. prof. Milena Rajković, šef Katedre za komplementarni klavir
 • vanr. prof.  mr Saša Arsenkov, šef Katedre za solo pevanje

Predstavnici studenata koji učestvuju pri raspravljanju i odlučivanju Nastavno-umetničkog veća o pitanjima od značaja za studente, a posebno onim koja se odnose na osiguranje kvaliteta nastave, pravila studija, plan rada, kalendar rada, upisnu politiku Fakulteta, reformu studijskih programa, analizu efikasnosti studiranja i utvrđivanje broja ESPB bodova, izmena i dopuna Statuta Fakulteta, predlaganje kandidata za organ poslovođenja i predlaganje finansijskog plana Fakulteta:

 1. Tijana Filipović, studentkinja druge godine Studijskog programa osnovnih akademskih studija – Izvođačke umetnosti, modul Violina
 2. Anđela Nedeljković, studentkinja druge godine Studijskog programa osnovnih akademskih studija – Izvođačke umetnosti, modul Solo pevanje
 3. Danica Veličković, studentkinja druge godine Studijskog programa osnovnih akademskih studija – Izvođačke umetnosti, modul Violina
 4. Marija Aksić, studentkinja treće godine Studijskog programa osnovnih akademskih studija – Muzička teorija
 5. Marija Tatić, studentkinja treće godine Studijskog programa osnovnih akademskih studija – Grafički dizajn
 6. Stefana Marković, studentkinja druge godine Studijskog programa osnovnih akademskih studija – Izvođačke umetnosti, modul Klavir
 7. Jovana Petrović, studentkinja treće godine Studijskog programa osnovnih akademskih studija – Slikarstvo

 

 

Kolegijum čine dekan, prodekani, šefovi departmana i sekretar Fakulteta. U radu Kolegijuma, po potrebi, mogu učestvovati i šefovi katedara i šefovi službi Sekretarijata Fakulteta.

Departman za muzičku umetnost

ŠEF DEPARTMANA

Red. prof. mr Miloš Janjić

ŠEFOVI KATEDRI

Katedra za teorijske predmete
Doc. dr Marko Milenković

 

Katedra za stručno-umetničke predmete
Red. prof. mr Zoran Stanisavlјević

 

Katedra za solfeđo
Red. prof,. dr Jelena Cvetković Crvenica

 

Katedra za klavir
Vanr. prof. mr Jovanka Aranđelović

 

Katedra za komplementarni klavir
Vanr. prof. Milena Rajković

 

Katedra za kamernu muziku
Red. prof. mr Dragana Đorđević

 

Katedra za gudačke instrumente
Red. prof. mr Vesna Rilak Stanimirović

 

Katedra za duvačke instrumente
Vanr. prof. dr um. Jelena Jakovlјević

 

Katedra za solo pevanje
Vanr. prof. mr Saša Arsenkov

 

Katedra za gitaru, harmoniku i udaralјke
Vanr. prof. mr Dejan Živković

Departman za likovne umetnosti

ŠEF DEPARTMANA

Red. prof. mr Bratislav Bašić

Departman za primenjene umetnosti

ŠEF DEPARTMANA

Red. prof. Anita Milić

 

 

Izborno veće čine nastavnici i saradnici koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Fakultetu. Dekan Fakulteta je predsednik Izbornog veća, po funkciji.