JAVNE NABAVKE

2020

2019

2018

2017

2016

2014

JAVNA NABAVKA BROJ 02-2014 - ELEKTRIČNA ENERGIJA
JAVNA NABAVKA BROJ 03 2014- USLUGA ŠTAMPANjA
JAVNA NABAVKA BROJ 04 2014- MATERIJAL ZA OBRAZOVANjE
JAVNA NABAVKA BROJ 05 2014- OPREMA ZA OBRAZOVANjE (FOTOGRAFSKA OPREMA)
JAVNA NABAVKA BROJ 06 2014- USLUGE ŠTAMPANjA

2013

Trenutno nema javnih nabavki velike vrednosti

2023

Nabavka broj 8/2023 - Nabavka usluga restorana za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 7/2023 - Nabavka stručnih usluga protivpožarne zaštite za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 6/2023 - Nabavka materijala za obrazovanje za potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu - ponovljeni postupak

Nabavka broj 5/2023 - Nabavka usluge obavljanja stručnih poslova bezbednosti i zdravlja na radu za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 4/2023 - Nabavka usluga fotokopiranja i koričenja za potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 3/2023 - Nabavka materijala za obrazovanje za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 2/2023 - Nabavka indeksa, matičnih knjiga i personalnih dosijea studenata za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 1/2023 - Nabavka materijala za tekuće popravke i održavanje zgrada, po partijama, za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

2022

Nabavka broj 20/2022 - Nabavka licence za Adobe Creative Cloud for teams Education za potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 19/2022 - Nabavka usluga štampanja za potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 18/2022 - Nabavka usluga mobilne telefonije za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 17/2022 - Nabavka usluga popravki i održavanja elektronske i električne opreme za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 16/2022 - Nabavka usluga popravki i održavanja kancelarijske opreme za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 15/2022 - Nabavka materijala za ugostiteljstvo za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 14/2022 - Nabavka materijala za održavanje higijene za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 13/2022 - Nabavka razne kancelarijske opreme i potrepština, štampanog materijala i srodnih proizvoda i tonera za laserske i matrične štampače

Nabavka broj 12/2022 - Nabavka usluge osiguranja studenata Fakulteta umetnosti u Nišu za akademsku 2022/2023. godinu

Nabavka broj 11/2022 - Nabavka materijala za obrazovanje za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 10/2022 - Nabavka opreme za obrazovanje, po partijama, za potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 8/2022 - Nabavka usluga hotelskog smeštaja za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 7/2022 - Nabavka usluga restorana za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 6/2022 - Nabavka usluga popravki i održavanja opreme za obrazovanje – štimovanje klavira za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 5/2022 - Nabavka usluge izrade nameštaja za potrebe Biblioteke Fakulteta umetnosti u Nišu

30. 6. 2022.

Poziv za dostavlјanje ponuda (pdf)

Obrazac ponude  (doc)

Tehnička specifikacija (pdf)

– Prateća dokumentacija:  Polica 1 (pdf), Polica 2 (pdf), Vitrina 1 (pdf),  Vitrina 2 (pdf), Vitrina 3 (pdf), Vitrina 4 (pdf)

Nabavka broj 4/2022 - Nabavka stručnih usluga protivpožarne zaštite za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

30. 6. 2022.

Poziv za dostavlјanje ponuda (pdf)

Obrazac ponude  (pdf)

Nabavka broj 3/2022 - Nabavka indeksa, matičnih knjiga i personalnih dosijea studenata za potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

17. 6. 2022.

Poziv za dostavlјanje ponuda (pdf)

Obrazac ponude  (pdf)

Tehnička specifikacija (pdf)

Nabavka broj 2/2022 - Nabavka usluga obavljanja stručnih poslova bezbednosti i zdravlja na radu za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

31.  5. 2022.

Poziv za dostavlјanje ponuda – BZNR (pdf)

Obrazac ponude  (pdf)

Tehnička specifikacija (pdf)

Nabavka broj 1/2022 - Nabavka usluge najma autobusa za prevoz studenata sa vozačem za potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

23.  5. 2022.

Poziv za dostavlјanje ponuda za nabavku usluge (pdf)

Obrazac ponude za nabavku usluge (pdf)

2021

Nabavka broj 26/2021 - Nabavka razne kancelarijske opreme i potrepština za potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu
Nabavka broj 25/2021 - Nabavka usluga deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije za potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu
Nabavka broj 24/2021 - Nabavka računarske opreme za potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu
Nabavka broj 23/2021 - Nabavka usluge štampanja za potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu
Nabavka broj 22/2021 - Nabavka usluge transporta robe za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu - ponovlјeni postupak
Nabavka broj 21/2021 - Nabavka materijala za obrazovanje za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu
Nabavka broj 20/2021 - Nabavka usluga mobilne telefonije za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu
Nabavka broj 19/2021 - Nabavka usluge transporta robe za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu
Nabavka broj 18/2021 - Nabavka usluga popravki i održavanja kancelarijske opreme za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu
Nabavka broj 17/2021 - Nabavka usluge osiguranja studenata FU za akademsku 2021/2022. godinu
Nabavka broj 16/2021 - Nabavka usluge angažovanja agencije za obavlјanje stručnih poslova organizacije koncerata u okviru projekta Fakulteta u ponovljenom postupku
Nabavka broj 15/2021 - Nabavka Usluga popravki i održavanja elektronske i električne opreme
Nabavka broj 14/2021 - Nabavka Materijala za održavanje higijene
Nabavka broj 13/2021 - Nabavka Materijala za ugostitelјstvo
Nabavka broj 12/2021 - Nabavka usluge angažovanja agencije za obavlјanje stručnih poslova organizacije koncerata u okviru projekta Fakulteta
Nabavka broj 11/2021 - Nabavka materijala za tekuće popravke i održavanje zgrada, po partijama
Nabavka broj 10/2021 - Nabavka usluge koričenja i štampanja
Nabavka broj 9/2021 - Nabavka usluga restorana
Nabavka broj 8/2021 - Nabavka usluge hotelskog smeštaja
Nabavka broj 7/2021 - Nabavka Usluge Izrade Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja
Nabavka broj 6/2021 - Nabavka materijala za ugostitelјstvo
Nabavka broj 5/2021 - Nabavka materijala za održavanje higijene
Nabavka broj 4/2021 – Nabavka stručnih usluga protivpožarne zaštite
Nabavka broj 3/2021 – Nabavka indeksa, matičnih knjiga i personalnih dosijea studenata
Nabavka broj 2/2021 - Nabavka Usluga obavlјanja stručnih poslova bezbednosti i zdravlјa na radu
Nabavka broj 1/2021 – Nabavka Opreme za obrazovanje

2020

Nabavka broj 11/2020 – Nabavka usluge računarske opreme za potrebe Fakulteta
Nabavka broj 9/2020 – Nabavka usluge mobilne telefonije za godišnje potrebe Fakulteta