JAVNE NABAVKE

2020

2019

2018

2017

2016

2014

JAVNA NABAVKA BROJ 02-2014 - ELEKTRIČNA ENERGIJA
JAVNA NABAVKA BROJ 03 2014- USLUGA ŠTAMPANjA
JAVNA NABAVKA BROJ 04 2014- MATERIJAL ZA OBRAZOVANjE
JAVNA NABAVKA BROJ 05 2014- OPREMA ZA OBRAZOVANjE (FOTOGRAFSKA OPREMA)
JAVNA NABAVKA BROJ 06 2014- USLUGE ŠTAMPANjA

2013

Trenutno nema javnih nabavki velike vrednosti

2024

Nabavka broj 11/2024 - Građevinski radovi, po partijama – ponovljeni postupak

1. Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku Građevinskih radova, po partijama (pdf)

2. Obrazac ponude za nabavku građevinskih radova, po partijama (pdf)

3. Tehničke specifikacije za nabavku građevinskih radova, po partijama (pdf)

4.1. Model ugovora o nabavci građevinskih radova – Partija 1 (doc)

4.2. Model ugovora o nabavci građevinskih radova – Partija 2 (doc)

4.3. Model ugovora o nabavci građevinskih radova – Partija 3 (doc)

4.5. Model ugovora o nabavci građevinskih radova – Partija 5 (doc)

4.6. Model ugovora o nabavci građevinskih radova – Partija 6 (doc)

5.1.1. Menično ovlašćenje za ispunjenje ugovornih obaveza-Partija 1 (doc)

5.1.2. Menično ovlašćenje za ispunjenje ugovornih obaveza-Partija 2 (doc)

5.1.3. Menično ovlašćenje za ispunjenje ugovornih obaveza-Partija 3 (doc)

5.1.5. Menično ovlašćenje za ispunjenje ugovornih obaveza-Partija 5 (doc)

5.1.6. Menično ovlašćenje za ispunjenje ugovornih obaveza-Partija 6 (doc)

5.2.1. Menično ovlašćenje za otklanjanje nedostataka u garantnom- Partija 1 (doc)

5.2.2. Menično ovlašćenje za otklanjanje nedostataka u garantnom- Partija 2 (doc)

5.2.3. Menično ovlašćenje za otklanjanje nedostataka u garantnom- Partija 3 (doc)

6.1. Partija 2 - fotografija parketa
6.1. Partija 2 – fotografija parketa

6.2.1. Partija 3 – fotografija dvorišne fasade 1a

6.2.2. Partija 3 – fotografija dvorišne fasade 2a

6.2.3. Partija 3 – fotografija frontalne fasade 1

6.3.1. Partija 6 – fotografija stepeništa 1

6.3.2. Partija 6 – fotografija stepeništa 2

6.3.3. Partija 6 – fotografija stepeništa 3

6.3.4. Partija 6 – fotografija stepeništa 4

 

Nabavka broj 10/2024 - Nabavka usluga štampanja za potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu – Ponovljeni postupak

Nabavka broj 9/2024 - Nabavka usluge najma vozila za prevoz putnika, sa vozačem za potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 8/2024 - Nabavka građevinskih radova, po partijama, za potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Obaveštenje o obustavi postupka (pdf)

1. Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku Građevinskih radova, po partijama (pdf)

2. Obrazac ponude za nabavku građevinskih radova, po partijama (doc)

3. Tehničke specifikacije za nabavku građevinskih radova, po partijama (doc)

4.1. Model ugovora o nabavci građevinskih radova – Partija 1 (doc)

4.2. Model ugovora o nabavci građevinskih radova – Partija 2 (doc)

4.3. Model ugovora o nabavci građevinskih radova – Partija 3 (doc)

4.4. Model ugovora o nabavci građevinskih radova – Partija 4 (doc)

4.5. Model ugovora o nabavci građevinskih radova – Partija 5 (doc)

4.6. Model ugovora o nabavci građevinskih radova – Partija 6 (doc)

5.1.1. Menično ovlašćenje za ispunjenje ugovornih obaveza-Partija 1 (doc)

5.1.2. Menično ovlašćenje za ispunjenje ugovornih obaveza-Partija 2 (doc)

5.1.3. Menično ovlašćenje za ispunjenje ugovornih obaveza-Partija 3 (doc)

5.1.4. Menično ovlašćenje za ispunjenje ugovornih obaveza-Partija 4 (doc)

5.1.5. Menično ovlašćenje za ispunjenje ugovornih obaveza-Partija 5 (doc)

5.1.6. Menično ovlašćenje za ispunjenje ugovornih obaveza-Partija 6 (doc)

5.2.1. Menično ovlašćenje za otklanjanje nedostataka u garantnom- Partija 1 (doc)

5.2.2. Menično ovlašćenje za otklanjanje nedostataka u garantnom- Partija 2 (doc)

5.2.3. Menično ovlašćenje za otklanjanje nedostataka u garantnom- Partija 3 (doc)

5.2.4. Menično ovlašćenje za otklanjanje nedostataka u garantnom- Partija 4 (doc)

6.1. Partija 2 - fotografija parketa
6.1. Partija 2 – fotografija parketa

6.2.1. Partija 3 – fotografija dvorišne fasade 1a

6.2.2. Partija 3 – fotografija dvorišne fasade 2a

6.2.3. Partija 3 – fotografija frontalne fasade 1

6.3.1. Partij 6 – fotografija stepeništa 1

6.3.2. Partija 6 – fotografija stepeništa 2

6.3.3. Partija 6 – fotografija stepeništa 3

6.3.4. Partija 6 – fotografija stepeništa 4

 

Nabavka broj 7/2024 - Nabavka usluga štampanja za potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 6/2024 - Nabavka materijala za ugostiteljstvo za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 5/2024 - Nabavka materijala za održavanje higijene za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 4/2024 - Nabavka usluga povezivanja knjiga za potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 3/2024 - Nabavka usluga fotokopiranja i izrade pečata za potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 2/2024 - Nabavka usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 1/2024 - Nabavka licenci za Adobe Creative Cloud for teams Education za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

2023

Nabavka broj 25/2023 - Nabavka novogodišnjih paketića za decu za potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 24/2023 - Nabavka softverskih licenci, po partijama, za potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 23/2023 - Nabavka usluga transporta robe za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 22/2023 - Nabavka usluga popravki i održavanja elektronske i električne opreme za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 21/2023 - Nabavka usluga popravki i održavanja kancelarijske opreme za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 20/2023 - Nabavka usluga popravki i održavanja opreme za obrazovanje - štimovanje klavira za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 19/2023 - Nabavka usluga mobilne telefonije za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 18/2023 - Nabavka baze pravnih propisa sa specijalizovanim dodatkom za javne nabavke

Nabavka broj 17/2023 - Nabavka računarske opreme za potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 16/2023 - Nabavka opreme za obrazovanje, po partijama za potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Obaveštenje o dodeli ugovora (pdf) 

Poziv za dostavljanje ponuda (pdf)

Obrazac ponude  (pdf) za:

– Partiju 1 – Projektor
– Partiju 2- Notne pultove
– Partiju 3- Metalne ormare za arhiviranje
– Partiju 4 – Klik-klak ramove
Ponuda se može podneti za jednu ili više partija.

Nabavka broj 15/2023 - Nabavka razne kancelarijske opreme i potrepština, računarske opreme i tonera za laserske štampače, po partijama za potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Obaveštenje o dodeli ugovora (pdf) 

Odgovor na Zahtev za dodatna pojašnjenja Obrasca ponude za Partiju 3 – Toneri za laserske štampače (pdf)

Poziv za dostavljanje ponuda (pdf)

Obrazac ponude  (pdf) za:

– Partiju 1-Razna kancelarijska oprema i potrepštine;

– Partiju 2-Računarska oprema;

– Partiju 3-Toneri za laserske štampače.
Ponude se mogu podneti za jednu ili više partija

Nabavka broj 14/2023 - Nabavka usluge osiguranja studenata Fakulteta umetnosti u Nišu za akademsku 2023/2024. godinu

Nabavka broj 13/2023 - Nabavka usluge najma minibusa sa vozačem za prevoz studenata, nastavnika i saradnika Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 12/2023 - Nabavka usluge pristupa elektronskoj bazi pravnih propisa za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 11/2023 - Nabavka licence za Operativni sistem Windows Professional 11

Nabavka broj 10/2023 - Nabavka računarske opreme za potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 9/2023 - Nabavka usluga hotelskog smeštaja za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 8/2023 - Nabavka usluga restorana za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 7/2023 - Nabavka stručnih usluga protivpožarne zaštite za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 6/2023 - Nabavka materijala za obrazovanje za potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu - ponovljeni postupak

Nabavka broj 5/2023 - Nabavka usluge obavljanja stručnih poslova bezbednosti i zdravlja na radu za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 4/2023 - Nabavka usluga fotokopiranja i koričenja za potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 3/2023 - Nabavka materijala za obrazovanje za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 2/2023 - Nabavka indeksa, matičnih knjiga i personalnih dosijea studenata za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 1/2023 - Nabavka materijala za tekuće popravke i održavanje zgrada, po partijama, za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

2022

Nabavka broj 20/2022 - Nabavka licence za Adobe Creative Cloud for teams Education za potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 19/2022 - Nabavka usluga štampanja za potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 18/2022 - Nabavka usluga mobilne telefonije za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 17/2022 - Nabavka usluga popravki i održavanja elektronske i električne opreme za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 16/2022 - Nabavka usluga popravki i održavanja kancelarijske opreme za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 15/2022 - Nabavka materijala za ugostiteljstvo za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 14/2022 - Nabavka materijala za održavanje higijene za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 13/2022 - Nabavka razne kancelarijske opreme i potrepština, štampanog materijala i srodnih proizvoda i tonera za laserske i matrične štampače

Nabavka broj 12/2022 - Nabavka usluge osiguranja studenata Fakulteta umetnosti u Nišu za akademsku 2022/2023. godinu

Nabavka broj 11/2022 - Nabavka materijala za obrazovanje za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 10/2022 - Nabavka opreme za obrazovanje, po partijama, za potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 8/2022 - Nabavka usluga hotelskog smeštaja za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 7/2022 - Nabavka usluga restorana za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 6/2022 - Nabavka usluga popravki i održavanja opreme za obrazovanje – štimovanje klavira za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

Nabavka broj 5/2022 - Nabavka usluge izrade nameštaja za potrebe Biblioteke Fakulteta umetnosti u Nišu

30. 6. 2022.

Poziv za dostavlјanje ponuda (pdf)

Obrazac ponude  (doc)

Tehnička specifikacija (pdf)

– Prateća dokumentacija:  Polica 1 (pdf), Polica 2 (pdf), Vitrina 1 (pdf),  Vitrina 2 (pdf), Vitrina 3 (pdf), Vitrina 4 (pdf)

Nabavka broj 4/2022 - Nabavka stručnih usluga protivpožarne zaštite za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

30. 6. 2022.

Poziv za dostavlјanje ponuda (pdf)

Obrazac ponude  (pdf)

Nabavka broj 3/2022 - Nabavka indeksa, matičnih knjiga i personalnih dosijea studenata za potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

17. 6. 2022.

Poziv za dostavlјanje ponuda (pdf)

Obrazac ponude  (pdf)

Tehnička specifikacija (pdf)

Nabavka broj 2/2022 - Nabavka usluga obavljanja stručnih poslova bezbednosti i zdravlja na radu za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

31.  5. 2022.

Poziv za dostavlјanje ponuda – BZNR (pdf)

Obrazac ponude  (pdf)

Tehnička specifikacija (pdf)

Nabavka broj 1/2022 - Nabavka usluge najma autobusa za prevoz studenata sa vozačem za potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu

23.  5. 2022.

Poziv za dostavlјanje ponuda za nabavku usluge (pdf)

Obrazac ponude za nabavku usluge (pdf)

2021

Nabavka broj 26/2021 - Nabavka razne kancelarijske opreme i potrepština za potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu
Nabavka broj 25/2021 - Nabavka usluga deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije za potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu
Nabavka broj 24/2021 - Nabavka računarske opreme za potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu
Nabavka broj 23/2021 - Nabavka usluge štampanja za potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu
Nabavka broj 22/2021 - Nabavka usluge transporta robe za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu - ponovlјeni postupak
Nabavka broj 21/2021 - Nabavka materijala za obrazovanje za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu
Nabavka broj 20/2021 - Nabavka usluga mobilne telefonije za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu
Nabavka broj 19/2021 - Nabavka usluge transporta robe za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu
Nabavka broj 18/2021 - Nabavka usluga popravki i održavanja kancelarijske opreme za godišnje potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu
Nabavka broj 17/2021 - Nabavka usluge osiguranja studenata FU za akademsku 2021/2022. godinu
Nabavka broj 16/2021 - Nabavka usluge angažovanja agencije za obavlјanje stručnih poslova organizacije koncerata u okviru projekta Fakulteta u ponovljenom postupku
Nabavka broj 15/2021 - Nabavka Usluga popravki i održavanja elektronske i električne opreme
Nabavka broj 14/2021 - Nabavka Materijala za održavanje higijene
Nabavka broj 13/2021 - Nabavka Materijala za ugostitelјstvo
Nabavka broj 12/2021 - Nabavka usluge angažovanja agencije za obavlјanje stručnih poslova organizacije koncerata u okviru projekta Fakulteta
Nabavka broj 11/2021 - Nabavka materijala za tekuće popravke i održavanje zgrada, po partijama
Nabavka broj 10/2021 - Nabavka usluge koričenja i štampanja
Nabavka broj 9/2021 - Nabavka usluga restorana
Nabavka broj 8/2021 - Nabavka usluge hotelskog smeštaja
Nabavka broj 7/2021 - Nabavka Usluge Izrade Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja
Nabavka broj 6/2021 - Nabavka materijala za ugostitelјstvo
Nabavka broj 5/2021 - Nabavka materijala za održavanje higijene
Nabavka broj 4/2021 – Nabavka stručnih usluga protivpožarne zaštite
Nabavka broj 3/2021 – Nabavka indeksa, matičnih knjiga i personalnih dosijea studenata
Nabavka broj 2/2021 - Nabavka Usluga obavlјanja stručnih poslova bezbednosti i zdravlјa na radu
Nabavka broj 1/2021 – Nabavka Opreme za obrazovanje

2020

Nabavka broj 11/2020 – Nabavka usluge računarske opreme za potrebe Fakulteta
Nabavka broj 9/2020 – Nabavka usluge mobilne telefonije za godišnje potrebe Fakulteta