OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

STUDIJSKI PROGRAMI

Muzička teorija

Studijski program Muzička teorija – Osnovne akademske studije – je program čiji je osnovni cilј osposoblјavanje studenata za bavlјenje muzičkom pedagogijom. Kao takav, uporediv je sa studijskim programima muzičke pedagogije na visokoškolskim muzičkim ustanovama u našoj zemlјi i zemlјama evropskog obrazovnog prostora. Svrsishodnost studijskog programa ogleda se u njegovoj sveobuhvatnosti i mogućnostima višestruke primene, odnosno činjenici da obrazuje studente za pedagoški i kreativan rad u školama za osnovno muzičko obrazovanje i osnovnim školama opšte-obrazovnog tipa, učešće u radu horskih ansambala, institucija kulture i medija i nastavak usavršavanja na Master akademskim studijama.

Izvođačke umetnosti

  • Raspored predmeta po Modulima:

Studijski program Izvođačke umetnosti – Osnovne akademske studije – je program čiji je osnovni cilј osposoblјavanje studenata za bavlјenje pedagogijom i izvođačkom umetnošću. Kao takav, uporediv je sa studijskim programima izvođačkih umetnosti na visokoškolskim muzičkim ustanovama u našoj zemlјi i zemlјama evropskog obrazovnog prostora. Svrsishodnost studijskog programa ogleda se u njegovoj sveobuhvatnosti i mogućnostima višestruke primene, odnosno činjenici da obrazuje studente za samostalnu koncertnu aktivnost, učešće u radu ansambala, institucijama kulture, za pedagoški i kreativan rad u školama za osnovno muzičko obrazovanje i nastavak usavršavanja na Master akademskim  studijama. Po završetku osnovnih akademskih studija, student stiče akademski naziv Diplomirani muzički umetnik sa ukupno ostvarenih 240 ESPB.

Slikarstvo

Studijski program Osnovne akademske studije – Slikarstvo  je program čiji je osnovni cilj osposobljavanje studenata za bavljenje likovnom umetnošću i pedagogijom. Kao takav, uporediv je sa studijskim programima slikarstva na visokoškolskim likovnim ustanovama u našoj zemlji i zemljama evropskog obrazovnog prostora. Struktura studijskog programa je koncipirana u skladu sa zantevima savremene pedagoške prakse koja omogućava edukovanje likovnog pedagoga i svestrane umetničke ličnosti osposobljene za rad u predškolskim ustanovama, osnovnim školama, interdisciplinarnim istraživačkim i umetničkim timovima i rad u ustanovama kulture. Stečena znanja su pretpostavka i preduslov za aktivno učešće u likovnom životu i nastavak usavršavanja na master akademskim studijama. Student završetkom studija  stiče akademski naziv Diplomirani likovni umetnik.

Grafički dizajn

Studijski program Grafički dizajn – Osnovne akademske studije – je program čiji je osnovni cilј osposoblјavanje studenata za bavlјenje primenjenom umetnošću i pedagogijom. Kao takav, uporediv je sa studijskim programima grafičkog dizajna na primenjenim visokoškolskim ustanovama u našoj zemlјi i zemlјama evropskog obrazovnog prostora. Sadržaj studijskog programa je koncipiran u skladu sa zahtevima savremene pedagoške prakse koja omogućava edukovanje likovnog pedagoga i svestrane umetničke ličnosti osposoblјene za rad u predškolskim ustanovama, osnovnim školama, interdisciplinarnim istraživačkim, grafičkim-dizajnerskim i umetničkim timovima i rad u ustanovama kulture. Stečena znanja su pretpostavka i preduslov za aktivno učešće u umetničkom životu i nastavak usavršavanja na master akademskim studijama. Student završetkom studija stiče akademski naziv Diplomirani dizajner.