PROJEKTI

Naučnoistraživački i umetnički rad u koji su uklјučeni nastavnici i saradnici Fakulteta umetnosti ostvaruje se kroz realizaciju projekata.

Primarna uloga projekata na Fakultetu umetnosti je doprinos razvoju nauke i umetničkog stvaralaštva, unapređivanje delatnosti visokog obrazovanja, usavršavanja naučnog podmlatka, uvođenje studenata u naučnoistraživački i umetnički rad, kao i stvaranja materijalnih uslova za rad i razvoj Fakulteta umetnosti.