CENTAR ZA DOŽIVOTNO UČENJE

Centar za doživotno učenje je organizaciona jedinica Fakulteta u okviru koje se obavlјaju sledeći poslovi: kreiranje i organizovanje stručnih, umetničkih i naučnih kurseva iz svih oblasti umetnosti, nauka o umetnostima i metodike, u različitom trajanju, u skladu sa Statutom Fakulteta umetnosti u Nišu; Kreiranje, akreditovanje i održavanje seminara za stručno usavršavanje nastavnika, u skladu sa kriterijumima Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja i Zavoda za unapređenje vaspitanja i obrazovanja; Organizovanje umetničkih radionica, letnjih programa, kolonija, kampova i sličnih aktivnosti; Saradnja sa umetnicima i stručnjacima iz oblasti umetnosti, nauka o umetnostima i metodike iz Republike Srbije, regiona i sveta, radi sprovođenja zajedničkih programa doživotnog obrazovanja iz oblasti od interesa za Fakultet umetnosti u Nišu; Objavlјivanje publikacija i sprovođenje istraživanja iz oblasti doživotnog učenja, naročito o efikasnosti i svrsishodnosti doživotnog učenja, podržavanje aktivnosti studenata iz ove oblasti; Drugi poslovi vezani za proces doživotnog učenja

Upravnik: mr Dragan Tomić, vanredni profesor

Odbor: Prof. dr Danijela Stojanović, prodekan za umetničko-naučni rad; Prof. mr Katarina Đorđević, prodekan za kvalitet i međunarodnu saradnju; Prof. dr Slobodan Radojković; Prof. mr Ivana Mirović; Prof. Miloš Mijatović; Doc. Sanja Dević; Mas. Marko Micić, šef Multimedijalnog centra