CENTAR ZA DOŽIVOTNO UČENJE

Centar za doživotno učenje je organizaciona jedinica Fakulteta u okviru koje se obavlјaju sledeći poslovi: kreiranje i organizovanje stručnih, umetničkih i naučnih kurseva iz svih oblasti umetnosti, nauka o umetnostima i metodike, u različitom trajanju, u skladu sa Statutom Fakulteta umetnosti u Nišu; Kreiranje, akreditovanje i održavanje seminara za stručno usavršavanje nastavnika, u skladu sa kriterijumima Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja i Zavoda za unapređenje vaspitanja i obrazovanja; Organizovanje umetničkih radionica, letnjih programa, kolonija, kampova i sličnih aktivnosti; Saradnja sa umetnicima i stručnjacima iz oblasti umetnosti, nauka o umetnostima i metodike iz Republike Srbije, regiona i sveta, radi sprovođenja zajedničkih programa doživotnog obrazovanja iz oblasti od interesa za Fakultet umetnosti u Nišu; Objavlјivanje publikacija i sprovođenje istraživanja iz oblasti doživotnog učenja, naročito o efikasnosti i svrsishodnosti doživotnog učenja, podržavanje aktivnosti studenata iz ove oblasti; Drugi poslovi vezani za proces doživotnog učenja

Upravnik:

Dr Danijela Ilić, vanredni profesor

 

Odbor: 

Mr Jovan Bogosavlјević, redovni profesor

Mr Katarina Đorđević, redovni profesor

Boris Bunjac, vanredni profesor

Mr Sanja Dević, vanredni profesor

Mr Stevan Kitić, docent

Dr Igor Nikolić, docent