CENTAR ZA DOŽIVOTNO UČENJE

Centar za doživotno učenje je organizaciona jedinica Fakulteta u okviru koje se obavlјaju sledeći poslovi: kreiranje i organizovanje stručnih, umetničkih i naučnih kurseva iz svih oblasti umetnosti, nauka o umetnostima i metodike, u različitom trajanju, u skladu sa Statutom Fakulteta umetnosti u Nišu; Kreiranje, akreditovanje i održavanje seminara za stručno usavršavanje nastavnika, u skladu sa kriterijumima Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja i Zavoda za unapređenje vaspitanja i obrazovanja; Organizovanje umetničkih radionica, letnjih programa, kolonija, kampova i sličnih aktivnosti; Saradnja sa umetnicima i stručnjacima iz oblasti umetnosti, nauka o umetnostima i metodike iz Republike Srbije, regiona i sveta, radi sprovođenja zajedničkih programa doživotnog obrazovanja iz oblasti od interesa za Fakultet umetnosti u Nišu; Objavlјivanje publikacija i sprovođenje istraživanja iz oblasti doživotnog učenja, naročito o efikasnosti i svrsishodnosti doživotnog učenja, podržavanje aktivnosti studenata iz ove oblasti; Drugi poslovi vezani za proces doživotnog učenja

Upravnik:

Dr Danijela Ilić, vanredni profesor

 

Odbor: 

Mr Jovan Bogosavlјević, redovni profesor

Mr Katarina Đorđević, redovni profesor

Boris Bunjac, vanredni profesor

Mr Sanja Dević, vanredni profesor

Mr Stevan Kitić, docent

Dr Igor Nikolić, docent

Marko Micić, šef Multimedijalnog centra