STUDENTSKI PARLAMENT

Studentski parlament Fakulteta je organ Fakulteta preko koga studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na Fakultetu. Pravo da biraju i da budu birani u Studentski parlament imaju svi studenti Fakulteta, upisani na studije u školskoj godini u kojoj se vrši izbor. Mandat članova Studentskog parlamenta traje godinu dana.Rad Studentskog parlamenta je javan. Studentski parlament ima 5 (pet) članova. Studentski parlament bira članove Studentskog parlamenta Univerziteta u skladu sa Statutom i opštim aktom Univerziteta. Način i postupak predlaganja i izbora kandidata za članove Studentskog parlamenta uređuje se Statutom Studentskog parlamenta. Studentski parlament može se povećati za još jednog člana iz grupacije studenata sa posebnim potrebama ili iz reda studenata manjinskin grupa. Birački spisak utvrđuje Služba za nastavu i studentska pitanja Fakulteta i dostavlja ga Studentskom parlamentu i dekanu. Članu Studentskog parlamenta kome je prestao status studenta prestaje mandat danom prestanka statusa, a dopunski izbori se sprovode u roku od sledećin 15 dana.

Predsednik Studentskog parlamenta 

Jovana Milutinović

studparl@artf.ni.ac.rs

Zamenik predsednika Studentskog parlamenta 

Jelena Jovanović

Student prodekan

Aleksa Spasić

Članovi Studenstskog parlamenta

Jovana Milutinović, Marinko Andrejić, Aleksa Spasić, Jelena Jovanović, Danilo Đokić, Milan Vladimirov, Stefan Ekmedžić, Nikola Stamenković, Stefan Đurđanović, Ksenija Ilić

Članovi disciplinske komisije

Stefan Ekmedžić i Milan Vladimirov

Zamenici: Jovana Milutinović i Nikola Stamenković

Delegati parlamenta Univerziteta

Ksenija Ilić i Aleksa Spasić

Zapisničar Studentskog parlamenta

Ksenija Ilić