DOKUMENTI

Detaljnije na stranici UPIS

ZAKONI

STATUT

OPŠTA AKTA

PRAVILNICI

               Prilog I – Model akta Obaveštenje o obradi podataka (word)

               Prilog II – Model akta Pristanak za obradu podataka (word)

               Prilog III – Model akta Opoziv pristanka za obradu podataka (word)

               Prilog I – Izjava (word)

               Prilog II – Izjava (word)

               Prilog III – Izjava (word)

               Prilog IV – Obaveštenje o primlјenom poklonu (word)

               Prilog V – Katalog poklona zaposlenih (word)

ODLUKE

Odluke o dodeli nagrada Fakulteta umetnosti

2019
Detaljnije na stranici AKREDITACIJA
Prilozi
 1. Odluka o usvajanju Izveštaja o samovrednovanju
 2. Zakon o visokom obrazovanju
 3. Statut Univerziteta u Nišu
 4. Statut Fakulteta umetnosti
 5. Strategija obezbeđenja kvaliteta za period 2014-2018
 6. Strategija obezbeđenja kvaliteta (2009)
 7. Mere i subjekti obezbeđenja kvaliteta (izvod iz Strategije)
 8. Akcioni plan za sprovođenje strategije unapređenja kvaliteta i samoevaluaciju za period 2014-2018. godina
 9. Pravilnik o studentskom vrednovanju kvaliteta studija Univerziteta u Nišu
 10. Pravilnik o vrednovanju kvaliteta studijskih programa i Ustanova Univerziteta  u Nišu
 11. Pravilnik o postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika na Univerziteta u Nišu
 12. Kodeks profesionalne etike Univerziteta u Nišu
 13. Pravilnik o radu
 14. Pravilnik o standardima i postupcima za obezbeđenje kvaliteta
 15. Pravilnik o obezbeđenju, kontroli i unapređenju kvaliteta
 16. Pravilnik o anketiranju studenata
 17. Pravilnik o osnovnim akademskim studijama
 18. Pravilnik o master akademskim studijama
 19. Pravilnik o polaganju ispita i ocenjivanju na ispitu
 20. Pravilnik o upisu na studijske programe Fakulteta umetnosti u Nišu
 21. Pravilnik o udžbenicima
 22. Pravilnik o izdavačkoj delatnosti
 23. Pravilnik o radu biblioteke Fakulteta umetnosti u Nišu
 24. Pravilnik o radu Izdavačkog centra Fakulteta umetnosti u Nišu
 25. Pravilnik o radu Multimedijalnog centra
 26. Pravilnik o radu Računarsko-informacionog centra
 27. Sastav i nadležnost Studentskog parlamenta (izvod iz Statuta)
 28. Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta
 29. Pravila zaštiti od požara
 30. Pravilnik o kancelarijskom poslovanju
 31. Poslovnik o radu Saveta
 32. Poslovnik o radu Komisije za unapređenje kvaliteta i samoevaluaciju
 33. Izvod iz katastra
 34. Ugovori o korišćenju prostora
 35. Popis opreme – izvod iz Knjige inventara
 36. Finansijski plan Fakulteta
 37. Finansijski izveštaj za prethodnu akademsku godinu.
 38. Odluke Senata Univerziteta u Nišu o usvajanju studijskih programa osnovnih akademskih studija
 39. Odluke Senata Univerziteta u Nišu o usvajanju studijskih programa master akademskih studija
 40. Odluke o akreditaciji studijskih programa
 41. Odluka o akreditaciji Fakulteta kao naučnoistraživačke ustanove
 42. Odluka o imenovanju članova Komisije za unapređenje kvaliteta i samoevaluaciju
 43. Akcioni plan rada Komisije za unapređenje kvaliteta i samoevaluaciju
 44. Godišnji plan rada Komisije za unapređenje kvaliteta i samoevaluaciju
 45. Izveštaj o radu Komisije za unapređenje kvaliteta i samoevaluaciju
 46. Komisija za unapređenje kvaliteta i samoevaluaciju (izvod iz Statuta) i opis rada do 100 reči
 47. Procedure i korektivne mere u slučaju neispunjavanja i odstupanja od usvojenih procedura ocenjivanja (izvod iz Pravilnika o standardima i postupcima obezbeđenja)
 48. Procedure i postupci koji obezbeđuju poštovanje plana i rasporeda nastave.
 49. Dokaz o sprovedenim aktivnostima kojima se podstiče sticanje aktivnih kompetencija nastavnika i saradnika
 50. Dokument o analizi rezultata anketa i o usvajanju korektivnih i preventivnih mera
 51. Izveštaj o anketiranju nastavnika, saradnika, rukovodilaca službi i poslodavaca u akademskoj 2016/2017. godini
 52. Izveštaj o anketiranju studenata u akademskoj 2014/2015. godini
 53. Izveštaj o anketiranju studenata u akademskoj 2015/2016. godini
 54. Izveštaj o anketiranju studenata u akademskoj 2016/2017. godini
 55. Izveštaj o radu prodekana
 56. Šematska organizaciona struktura visokoškolske ustanove
 57. Spisak  nagrada  i priznanja  nastavnika,  saradnika  i  studenata  za ostvarene rezultate u naučnoistraživačkom i radu.
 58. Odnos ukupnog broja studenata (broj studenata odobren akreditacijom pomnožen sa brojem godina trajanja studijskog programa) i broja zaposlenih nastavnika na nivou ustanove
 59. Spisak udžbenika i monografija čiji su autori nastavnici zaposleni na Fakultetu
 60. Odnos broja udžbenika i monografija (zajedno) čiji su autori nastavnici zaposleni na ustanovi sa brojem nastavnika na ustanovi
 61. Informator 2014/15, 2015/16 i 2016/17, kao i Informator na Internet stranici
 62. Informacije  prezentovane  na  sajtu  visokoškolske  ustanove  o aktivnostima  koje  obezbeđuju  sistematsko  praćenje  i  periodičnu  proveru kvaliteta  u  cilјu  održavanja  i  unapređenje  kvaliteta  rada  visokoškolske ustanove
 63. Izveštaji o radu Fakulteta umetnosti u Nišu
 64.  Plan rada Fakulteta umetnosti u Nišu
 65. Pravilnik o umetničkom, naučnom i stručnom usavršavanju zaposlenih
 66. Pravilnik o priznanjima i nagradama studenata Fakulteta umetnosti
 67. Prilog 6.6 Pravilnik o kriterijumima i postupku za sistematsko praćenje i ocenjivanje obima i kvaliteta umetničkog, naučnog i stručnog rada

 

Tabele

 1. Lista  svih studijskih  programa  koji  su  akreditovani  na visokoškolskoj ustanovi sa ukupnim brojem upisanih studenata na svim godinama studija u tekućoj i prethodne 2 školske godine
 2. Broj i procenat diplomiranih  studenata (u odnosu na broj upisanih)  u prethodne tri školske godine u  okviru  akreditovanih  studijskih programa.
 3. Prosečno trajanje studija u prethodne 3 školske godine.
 4. Spisak nastavnika i saradnika zaposlenih u visokoškolskoj ustanovi, učesnika u tekućim domaćim i međunarodnim projektima
 5. Spisak stručnih i umetničkih projekata koji se trenutno realizuju u ustanovi čiji  su  rukovodioci  nastavnici  stalno zaposleni u visokoškolskoj ustanovi.
 6. Pregled broja nastavnika po zvanjima i status nastavnika u visokoškolskoj ustanovi
 7. Pregled broja saradnika i status saradnika u visokoškolskoj ustanovi
 8. Pregled broja studenata po nivoima, studijskim programima i godinama studija na tekućoj školskoj godini
 9. Stopa uspešnosti studenata.
 10. Broj studenata koji su upisali tekuću školsku godinu u odnosu na ostvarene ESPB bodove (60), (37-60) (manje od 37) za sve studijske programe po godinama studija
 11. Popis bibliografskih jedinica – izvod iz knjige inventara
 12. Broj i vrsta bibliotečkih jedinica u Biblioteci Fakulteta
 13. Popis informatičkih resursa na Fakultetu
 14. Broj nenastavnih radnika stalno zaposlenih u visokoškolskoj ustanovi u okviru odgovarajućih organizacionih jedinica
 15. Ukupna  površina (u  vlasništvu  visokoškolske  ustanove  i  znajmlјeni  prostor) sa površinom  objekata
 16. Lista opreme u vlasništvu visokoškolske ustanove koja se koristi u nastavnom procesu i naučnoistraživačkom radu