Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem
Balkan Art Forum -BARTF

UNIVERZITET U NIŠU

FAKULTET UMETNOSTI U NIŠU

 

 

IX nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem

Balkan Art Forum 2021

(BARTF 2021)

 

Niš, 8. i 9. oktobar 2021. godine

 

 

Fakultet umetnosti Univerziteta u Nišu, sa Ogrankom SANU u Nišu, organizuje deveti nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem sa temom Umetnost i kultura danas: harmonija i disharmonija. Organizatori pozivaju zainteresovane da prijave saopštenja i aktivno učestvuju u radu naučnog skupa.

 

Pozivno pismo (word)

 

 

BALKAN ART FORUM (BARTF) 2021

UMETNOST I KULTURA DANAS: HARMONIJA I DISHARMONIJA

 

 

TEMATSKI OKVIRI: 

–           Harmonija i disharmonija u telesnom, duševnom, društvenom i duhovnom životu

–           Harmonija i disharmonija: kosmos i haos/ sklad i nesklad/ balans i disbalans

–           Harmonija i disharmonija: tradicionalna i moderna umetnost/ moderna i postmoderna umetnost

–           Mesto harmonije i disharmonije u vaspitno–obrazovnim i kulturnim procesima i promenama

–           Disharmonija kao estetsko načelo/ izvor kreativnosti/ norma originalnosti

–           Harmonija u kontekstu inventivnosti – prepreka ili podsticaj

–           Prirodno nesavršenstvo kao potencijal umetničkog dela

–           Regresivna dimenzija harmonije

–           Idealizovanje prirode – harmonija u disharmoniji

–           Estetika muzike Teodora Adornoa: disarmonija, disonanca, atonalnost, ružno

–           Postmodernistička retradicionalizacija umetnosti – reinstitucija načela harmonije ili zatiranje kritičkog i emancipatorskog potencijala

–           Disharmonija i subverzija, harmonija i konformizam

 

 

Oblasti za prijavljivanje saopštenja:

 • Nauke o umetnostima
 • Kultura
 • Umetnost
 • Mediji
 • Sociologija
 • Pedagogija
 • Psihologija
 • Bibliotekarstvo

 

OBLICI UČEŠĆA U RADU SKUPA:

 • Usmene prezentacije
 • Video prezentacije
 • Poster sesije

 

VREME IZLAGANјA SAOPŠTENјA: 15 minuta

 

RADNI JEZICI SKUPA: srpski jezik, engleski jezik, slovenski jezici.

 

ROK ZA DOSTAVLjANјE TEME SAOPŠTENјA SA APSTRAKTOM

(na jeziku saopštenja i na engleskom jeziku, do 150 reči i do 5 klјučnih reči):

Rok za prijavu je produžen do 15. jula 2021. godine.

na elektronsku adresu bartf@artf.ni.ac.rs 

U Prijavnom formularu obavezno navesti oblast i tematski okvir za koji se prijavlјujete.

 

Za sve potrebne informacije možete se obratiti organizatorima skupa na mail adresu: bartf@artf.ni.ac.rs

 

 

ROK ZA DOSTAVLjANјE TEME SAOPŠTENјA SA APSTRAKTOM

(na jeziku saopštenja i na engleskom jeziku, do 150 reči i do 5 klјučnih reči): 

Rok za prijavu je produžen do 15. jula 2021. godine.

na elektronsku adresu bartf@artf.ni.ac.rs

 

U Prijavnom formularu obavezno navesti oblast i tematski okvir za koji se prijavlјujete.

 

Prijavni formular (word)

Templejt za apstrakt (word)

 

 

ROK ZA DOSTAVLjANјE OBAVEŠTENјA O PRIHVATANјU APSTRAKTA: 20. 6. 2021.

 

IZNOS KOTIZACIJE: 5.000,00 dinara ili 40 evra za učesnike iz inostranstva, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Troškovi provizije banaka prilikom deviznog plaćanja kotizacije padaju na teret uplatioca.

Uplatom kotizacije učesnici skupa obezbeđuju: knjigu apstrakata, uverenje o učešću na skupu i zbornik recenziranih radova sa naučnog skupa.

 

Račun: 840-2012666-89

Poziv na broj: 742 121-22

Svrha: Kotizacija za naučni skup Bartf 2021

Primalac: Fakultet umetnosti u Nišu

 

ROK ZA UPLATU KOTIZACIJE:  24. 9. 2021. ili do početka skupa

 

ROK ZA DOSTAVLjANјE KONAČNE VERZIJE RADA: 1. 3. 2022.

 

 

Za sve potrebne informacije možete se obratiti organizatorima skupa na mejl adresu: bartf@artf.ni.ac.rs

 • Dr Danijela Stojanović, vanredni profesor Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu, Republika Srbija, predsednik;
 • Dr Aleksandr Viktorovič Šunkov, rektor i docent Kemerovskog instituta kulture, Rusija, član;
 • Akademik Milorad Mitković, potpredsednik Ogranka SANU u Nišu;
 • Dr Dragan Žunić, redovni profesor u penziji Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu, Republika Srbija, član;
 • Dr Suzana Kostić, redovni profesor Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu, Republika Srbija, član;
 • Mr Katarina Đorđević, redovni profesor Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu, Republika Srbija, član;
 • Dr Zoran Arsović, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska, član;
 • Dr Sanda Dodik, vanredni profesor Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska, član;
 • Dr Amra Bosnić, docent Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, Republika Bosna i Hercegovina, član;
 • Dr Dimitrije Bužarovski, redovni profesor u penziji Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta „Sv. Ćirilo i Metodije“ u Skoplju, Republika Severna Makedonija, član;
 • Dr Trena Jordanoska, vanredni profesor Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta „Sv. Ćirilo i Metodije“ u Skoplju, Republika Severna Makedonija, član;
 • Dr Nebojša Vilić, redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta „Sv. Ćirilo i Metodije“ u Skoplju, Republika Severna Makedonija, član;
 • Mr Ivan Florjanc, redovni profesor Muzičke akademije u Ljubljani, Republika Slovenija, član;
 • Dr Laura Dimitrova, docent Univerziteta „Sv. Kliment Ohridski“ u Sofiji, Republika Bugarska, član;
 • Stefan Altakov, redovni profesor Univerziteta „Sv. Kliment Ohridski“ u Sofiji, Republika Bugarska, član;
 • Mr Smiljana Vlajić, direktor Zavoda za kulturu Vojvodine i vanredni profesor Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, Republika Srbija, član;
 • Mr Miloš Zatkalik, redovni profesor Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, Republika Srbija, član;
 • Dr Divna Vuksanović, redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, Republika Srbija, član;
 • Dr Srđan Marković, redovni profesor u penziji Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu, Republika Srbija, član;
 • Dr Ibrahim Gazala, redovni profesor Mynia University u Egiptu, član;
 • Dr Svetislav Kosev, docent Fakulteta likovnih umetnosti Univerziteta „Sv. Sv. Ćirilo i Metodije“ u Velikom Trnovu, Republika Bugarska, član;
 • Dr Nataša Nagorni Petrov, vanredni profesor Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu, Republika Srbija, član;
 • Dr Danijela Zdravić Mihailović, vanredni profesor Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu, Republika Srbija, član;
 • Dr Marko S. Milenković, docent Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu, Republika Srbija, član.
 • Dr Tijana Borić, vanredni profesor, predsednik;
 • Mr Dragan Jovanović, vanredni profesor;
 • Dr Danijela Ilić, vanredni profesor;
 • Dr um. Jelena Jakovljević, vanredni profesor;
 • Mr Sanja Dević, docent;
 • Dr Igor Nikolić, docent;
 • Dr um. Miljana Radenković, asistent sa doktoratom;
 • Dr um. Jefimija Kocić, asistent sa doktoratom;
 • Jovana Nikolić, asistent;
 • Neda Nikolić, asistent;
 • Ivana Milošević, asistent;
 • Marko Micić, samostalni stručno-tehnički saradnik za poslove Multimedijalnog centra – šef Centra;
 • Mas Ninoslava Girić; saradnik za izložbeni i grafički dizajn;
 • Ivana Đelić, šef Kabineta dekana.

BARTF 2020

VIII nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem  Balkan Art Forum 2020 (BARTF 2020) 

Niš, 09. i 10. oktobar 2020. godine

 

TEMA: Umetnost i kultura danas: Inovativni pristupi u umetnosti

 

TEMATSKI OKVIRI: 

–           Digitalne umetničke prakse

–           Inovativne tehnike u umetnosti

–           Inovativne metode u umetnosti

–           Inovativne teorije u umetnosti

–           Novi mediji

–           Simbioza umetnosti i novih tehnologija

–           Umetnost savremene komunikacije (doživljaj, kritika, simbolika)

–           Simboli budućnosti

–           Vizuelne, izvođačke i medijske umetničke prakse

–           Društvene mreže kao ogledalo umetničke stvarnosti

–           Kompjuterska umetnost

–           Video igra kao proizvod digitalne umetnosti

–           Kroz digitalnu prizmu: strip, grafički roman

         Pokretne slike: kinematografija, film, televizija, video, multimedija

 

PROGRAMSKI ODBOR: 

Dr Danijela Stojanović, vanredni profesor Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu, Republika Srbija, predsednik;

Dr Aleksandr Viktorovič Šunkov, rektor i docent Kemerovskog instituta kulture, Rusija, član;

Akademik Ninoslav D. Stojadinović, predsednik IO Ogranka SANU Niš, član;

Dr Dragan Žunić, redovni profesor u penziji Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu, Republika Srbija, član;

Dr Suzana Kostić, redovni profesor Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu, Republika Srbija, član;

Mr Katarina Đorđević, redovni profesor Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu, Republika Srbija, član;

Dr Zoran Arsović, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska, član;

Dr Sanda Dodik, vanredni profesor Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska, član;

Dr Amra Bosnić, docent Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, Republika Bosna i Hercegovina, član;

Dr Dimitrije Bužarovski, redovni profesor u penziji Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta „Sv. Ćirilo i Metodije“ u Skoplјu, Republika Severna Makedonija, član;

Dr Trena Jordanoska, vanredni profesor Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta „Sv. Ćirilo i Metodije“ u Skoplјu, Republika Severna Makedonija, član;

Dr Nebojša Vilić, redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta „Sv. Ćirilo i Metodije“ u Skoplјu, Republika Severna Makedonija, član;

Mr Ivan Florjanc, redovni profesor Muzičke akademije u Ljublјani, Republika Slovenija, član;

Dr Laura Dimitrova, docent Univerziteta „Sv. Kliment Ohridski“ u Sofiji, Republika Bugarska, član;

Stefan Altakov, redovni profesor Univerziteta „Sv. Kliment Ohridski“ u Sofiji, Republika Bugarska, član;

Mr Smilјana Vlajić, direktor Zavoda za kulturu Vojvodine i vanredni profesor Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, Republika Srbija, član;

Mr Miloš Zatkalik, redovni profesor Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, Republika Srbija, član;

Dr Divna Vuksanović, redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, Republika Srbija, član;

Dr Srđan Marković, redovni profesor u penziji Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu, Republika Srbija, član;

Dr Ibrahim Gazala, redovni profesor Mynia University u Egiptu, član;

Dr Svetislav Kosev, docent Fakulteta likovnih umetnosti Univerziteta „Sv. Sv. Ćirilo i Metodije“ u Velikom Trnovu, Republika Bugarska, član;

Dr Nataša Nagorni Petrov, vanredni profesor Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu, Republika Srbija, član;

Dr Danijela Zdravić Mihailović, vanredni profesor Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu, Republika Srbija, član;

Dr Marko S. Milenković, docent Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu, Republika Srbija, član

 

ORGANIZACIONI ODBOR: 

Mr Sanja Dević, docent; predsednik;

Mr Dragan Jovanović, vanredni profesor;

Dr Danijela Ilić, vanredni profesor;

Dr Igor Nikolić, docent;

Dr um. Jelena Jakovlјević, docent;

Dr um. Milјana Radenković, asistent;

Dr um. Jefimija Kocić, asistent;

Mas Jovana Nikolić, asistent;

Mas Neda Nikolić, asistent;

Mas Ivana Milošević, asistent;

Marko Micić, samostalni stručnotehnički saradnik za poslove Multimedijalnog centra – šef Centra;

Mas Ninoslava Girić; saradnik za izložbeni i grafički dizajn;

Ivana Đelić, šef Kabineta dekana.

 

 • – Izveštaj o održanom naučnom skupu – Balkan Art Forum Niš 2020. (pdf)
 • Program BARTF 2020. (pdf)
 • Knjiga apstrakata (pdf)
 • – Zbornik radova BARTF 2020 – elektronsko izdanje (pdf)
 • – Galerija

 

BARTF 2019

VII nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem  Balkan Art Forum 2019 (BARTF 2019) 

Niš, 04. i 05. oktobar 2019. godine

 

TEMA: Umetnost i kultura danas: Metafora, percepcija i simbolizam

 

TEMATSKI OKVIRI: 

 • Metafora: metafora i kulturna raznovrsnost; diskurzivna, kognitivna i komunikativna svojstva metafore; metafora u virtuelnom svetu; sociološki značaj metafore; kulturološki, poetički i retorički značaj metafore; metafora u funkciji edukacije; heurističko funkcionisanje metafore kao sredstva otkrića; metafora kao sredstvo komunikacije;
 • Percepcija: percepcija – manifestacija shvatanja; percepcija – veze nauke i umetnosti; prepoznavanje i znanje; komunikativne forme i prepoznavanje; percepcija i edukacija;
 • Simbolizam: simboli – tradicija; simboli novog doba; simboli – apstraktno i konkretno; filosofsko, psihološko, estetsko tumačenje simbola; sociološki značaj simbola; vizuelni simboli; komunikativna svojstva simbola; simboli –konceptualizacija umetnosti.

 

 

BARTF 2018

VI nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem  Balkan Art Forum 2018 (BARTF 2018) 

Niš, 05. i 06. oktobar 2018. godine

 

TEMA: Umetnost i kultura danas: Obrazovanje za umetnost  i izazovi savremenosti

 

TEMATSKI OKVIRI: 

 1. 1. Istorija obrazovanja za umetnost:
 • – umetnička radionica, atelјe, škola, akademija;
 • – naiva i amaterizam; tradicionalizam i subverzija;
 • – akademizam i avangarda;
 • – institucionalizacija i profesionalizacija obrazovanja za umetnost – dijahronijski pristup.

 

 1. 2. Savremena iskustva:
 • – institucionalizacija i profesionalizacija obrazovanja za umetnost – sinhronijski pristup;
 • – uporedna istraživanja obrazovno-umetničkih institucija, nastavnih i studijskih programa na Balkanu, u Evropi, u svetu;
 • – institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje za umetnost;
 • – alternativno obrazovanje za umetnost; masovni mediji i obrazovanje za umetnost;
 • – mrežni mediji, društvene mreže i obrazovanje za umetnost;
 • – savremene umetničke prakse i obrazovanje za umetnost;
 • – metodičko-didaktička iskustva;
 • – tradicionalne, savremene i nove teorije i metodologije istraživanja umetnosti; teorija i praksa savremenih umetnosti.

 

 1. 3. Projekcije i anticipacije:
 • – globalizacija i regionalizacija obrazovanja za umetnost;
 • – migracije, akulturacija i obrazovanje za umetnost;
 • – nove i napredne (informatičke) tehnologije i obrazovanje za umetnost;
 • – komercijalizacija i merkantilizacija kulture i umetnosti i obrazovanje za umetnost;
 • – nove umetničke forme i obrazovanje za umetnost;
 • – obrazovanje budućih stvaralaca, budućih teoretičara, budućih kritičara, budućih organizatora umetničkih aktivnosti, menadžera i kreatora kulturalnih politika, obrazovanje buduće publike;
 • – doživotno obrazovanje za umetnost.

 

 


 

BARTF 2017

V nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum 2016 (BARTF 2017) Fakultet umetnosti u Nišu, Niš, 06 – 07. oktobar 2017. godine

 

Tema: UMETNIČKO NASLEĐE, SAVREMENO STVARALAŠTVO I OBRAZOVANјE UKUSA

 

TEMATSKI OKVIRI:

Glavna tema naučnoga skupa BARTF 2017 ima tri tematske celine: umetničko nasleđe, savremeno stvaralaštvo, obrazovanje ukusa. Uzete zasebno, predstavlјaju tri nepregledna problemska područja. No, povezane, one se uzajamno, višestruko konkretizuju usredsređujući pažnju teoretičara i istraživača. Utoliko, glavna tema skupa, ekonomično formulisana imenovanjem i naznačenim povezivanjem triju oblasti, zapravo, u interpretaciji povezanosti problemskih celina znači sledeće: Kako globalno, regionalno i lokalno umetničko nasleđe, kao nasleđe regionalnih i lokalnih osobenosti i kolorita, a – u načelu – univerzalno važećih vrednosti, utiče na savremeno stvaralaštvo, koje može biti izgrađeno na takvim tradicijama ili protiv njih, njima podstaknuto ili inhibirano, i kako se može koncipirati i realizovati obrazovanje ukusa na takvoj baštini i na njoj zasnovanome savremenom stvaralaštvu? Utoliko su dobrodošla saopštenja sa rezultatima ispitivanja različitih regionalnih i lokalnih iskustava, pa – po prirodi stvari – i iskustava u istraživanju ove problematike na tlu jugoistočne Srbije, za šta su organizatori posebno zainteresovani.

Programski odbor naučnog skupa BARTF 2017 će smatrati prikladnima one prijave u kojima se najavlјuje problemsko prožimanje bitnih dimenzija fenomena umetnosti: tradicije, inovacije, istorije, savremenosti, kanona, konvencija, slobode stvaralaštva, narodne, visoke i popularne umetnosti, recepcije, kritike, obrazovanja i vaspitanja ukusa, a ne izolovano ispitivanje ili problema umetničkoga nasleđa, ili problema savremenoga stvaralaštva, ili problema obrazovanja ukusa, a bez njihovoga povezivanja.

 • Umetničko nasleđe: tradicija i inovacija; tradicionalno i savremeno; istorija umetnosti i savremena umetnost; narodna umetnost – folklor.
 • Savremeno stvaralaštvo: kanon, konvencija, sloboda stvaralaštva; autonomija i heteronomija umetnika; autentično i epigonsko; savremena umetnost; elitna i popularna umetnost.
 • Obrazovanje ukusa: recepcija tradicionalnoga i savremenoga; tipovi savremenoga ukusa; institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje ukusa; mediji i ukus; društvene mreže i ukus; metodičko-didaktička iskustva i ekperimenti u nastavi umetnosti i umetničke kulture.

 

 

BARTF 2016

IV nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum 2016 (BARTF 2016) Fakultet umetnosti u Nišu, Niš, 07 – 08. oktobar 2016. godine

 

Tema: UMETNOST I KULTURA DANAS: IGRA KAO ANTROPOLOŠKI, ESTETIČKI I PEDAGOŠKI PRINCIP

 

TEMATSKI OKVIRI:

 • – Pojam igre i osnovne odlike igre. Igra i pravila – sloboda i ograničenja. Svrhovitost i   samosvrhovitost igre. Izdvojeni i paralelni svet igre. Tipologije igara. Teorija igre.
 • – Igra sveta i igra bogova. Igra kao suština bivstvovanja. Igra kao simbol sveta. Igra kao način bivstvovanja umetničkoga dela. Subjektivnost i objektivnost  igre. Igra, saznanje, istina, smisao.
 • – Igra i evolucija. Igra kao suštinska odlika čoveka. Igra kao jedan od osnovnih fenomena čovekovoga postojanja. Čovek kao homo faber i homo ludens. Igra kao izvor kulture i umetnosti.
 • – Igra i društvenost. Narodne igre. Društvene igre. Sportske igre. Igra i stvarnost. Komplementarnost igre i stvarnosti. Igra, rad, dokolica. Utopija rada kao igre. Razlika ili stapanje rada i igre? Igra kao kritički korektiv stvarnosti. Igra i nerepresivna kultura. Estetska igra ili radikalna politička praksa? Može li igra biti i represivna?
 • – Igra duševnih moći u stvaralaštvu. Igra i lepota, igra i umetnost, igra i estetsko vaspitanje čoveka. Igra u istoriji kulture i umetnosti. Umetnost kao igra – igra kao umetnost. Igra i forma. Igra, lepota, istina. Igra u delu, delo kao igra. Igra sa elementima i celinom. Igra s mogućnostima. Igra: aleatorika, kombinatorika, eksperiment. Igra: konstrukcija i dekonstrukcija. Jezičke igre. Poezija kao igra. Muzičke igre. Igra i ples. Igra i ironija. Ponavlјanje, ritam i igra. Igra i uobrazilјa. Igra i izvođačke umetnosti. Performans. Igra duševnih moći u recepciji umetnosti.
 • – Dečija igra. Igra i razvoj ličnosti. Igra i socijalizacija deteta. Metodičko-didaktički aspekti igre. Didaktičke igračke. Digitalne igre. Igra u vaspitanju i obrazovanju za umetnost. Igra u vaspitanju i obrazovanju putem umetnosti.

 


 

BARTF 2015

III nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum 2015 (BARTF 2015) Fakultet umetnosti u Nišu, Niš, 09 – 10. oktobar 2015. godine

 

Tema: UMETNOST I KULTURA DANAS: KRIZA U UMETNOSTI – UMETNOST U KRIZI

 

TEMATSKI OKVIRI:

 • – Krize umetničkog stvaralaštva i umetničkih praksi
 • – Krize autorstva, krize izvođaštva
 • – Umetnici i umetnička udruženja u krizi
 • – Krize umetničkih rodova, vrsta i formi
 • – Krize umetničkih institucija – obrazovanje za umetnost
 • – Krize umetničkih institucija – produkcija
 • – Krize umetničkih institucija – distribucija, izlaganje, recepcija, konsumacija
 • – Krize vrednosti, ukusa, publike, umetničke kritike, nagrađivanja
 • – Krize (pojma) umetničkoga dela
 • – Krize i promene stislkih formacija u umetnosti: tradicija – moderna – postmoderna
 • – Umetnost i pseudo-umetnost
 • – Umetnost i savremene tehnologije, masovni mediji, mrežni mediji
 • – Ideologija, politika i umetnost
 • – Ratovi, revolucije i umetnosti
 • – Komercijalizacija i merkantilizacija umetnosti
 • – Umetnost između apologije, kritike, suberzije i utopije
 • – Krize u umetnosti i ideja „kraja umetnosti”
 • – Estetička teorija u krizi – kriza estetike i filosofije umetnosti

 


 

BARTF 2014

Drugi nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum Niš 2014 (BARTF 2014)

Fakultet umetnosti u Nišu, Niš, 10. i 11. oktobar 2014.

Tema: UMETNOST I KULTURA DANAS: DUH VREMENA I PROBLEMI INTERPRETACIJE

 

OBLASTI U KOJIMA SU AUTORI UČESTVOVALI:

 1. – Filosofska hermeneutika i problemi interpretacije
 2. – Interpretacija književnog teksta
 3. – Interpretacija i ikonologija
 4. – Interpretacija u izvođačkim umetnostima – teatar
 5. – Interpretacija u izvođačkim umetnostima – muzika
 6. – Interpretacija medijski posredovane slike sveta u umetnosti
 7. – Kultura interpretacije u nastavi umetnosti
 8. – Izvođaštvo i kultura interpretacije
 9. – Interpretacija i obrazovanje ukusa
 10. – Interpretacija i umetnička kritika
 11. – Metodološki problemi istraživanja fenomena interpretacije

 


 

BARTF 2013

Prvi nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum Niš 2013 (BARTF 2013)

Fakultet umetnosti u Nišu, Niš, 11. i 12. oktobar 2013.

Tema: UMETNOST I KULTURA DANAS.

 

OBLASTI U KOJIMA SU AUTORI UČESTVOVALI:

 1. – Psihologija u umetnosti
 2. – Savremena nastava
 3. – Mogućnosti i ograničenja umetničkog razvoja
 4. – Izvođaštvo i kultura interpretacije
 5. – Umetnost i mediji
 6. – Problemi obrazovanja ukusa
 7. – Istraživanje i stvaralaštvo u oblasti umetnosti
 8. – Mesto umetnosti u balkanskim kulturama danas