Tradicionalna estetska kultura

Na prethodnih trinaest simpozijuma otvorena su brojna pitanja iz problemskog okvira tradicionalne estetske kulture: Estetska dimenzija kuće (2005), Svakodnevlјe i praznik (2006), Telo i odevanje (2007), Hleb (2008), Igra (2009), Eros (2010), Vrt (2011), Zanat (2013), Prostor (2014), Mediji (2015), Lepo i ružno (2016), Beseda (2017) i Slika i pismo (2018). Za četrnaesti simpozijum predložena je tematizacija same čulnosti, a budući da se čulnost lјudskoga bića posreduje različitim formama kulture, ovaj simpozijum koncentrisan je upravo oko pitanja čulnosti i kulture. Organizatori naglašavaju da se ponuđena tema može smatrati kako središnjom za sam projekt, tako i sintetičkom, pa i završnom temom čitave serije TRADICIONALNA ESTETSKA KULTURA.

 

 

Organizator skupa:

FAKULTET UMETNOSTI UNIVERZITETA U NIŠU

 

Suorganizator:

CENTAR ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD SANU I UNIVERZITETA U NIŠU

           

Mesto i vreme i održavanja skupa:

Niš, 5. 11. 2021.

 

Tradicionalna estetska kultura XI: LEPO I RUŽNO

Nakon ispitivanja estetske dimenzije kuće (2005), svakodnevlјa i praznika (2006), tela i odevanja (2007), hleba (2008), igre (2009), erosa (2010), vrta (2011), zanata (2013), prostora (2014), medija (2015), u okviru projekta Tradicionalna estetska kultura, učesnici simpozijuma pozvani su da sada usmere svoju pažnju na problem mesta i značenja tradicionalnih kategorija „lepoga“ i „ružnoga“ kako u tradicionalnoj tako i u modernoj i savremenoj estetskoj kulturi i, takođe, u tradicionalnoj, modernoj i savremenoj umetnosti. U do sada istraživanim dimenzijama estetske kulture na našim simpozijumima sporadično je tretirano i pitanje preovlađujućih estetskih i umetničkih vrednosti. No, na osnovu poznavanja značajnih i veoma indikativnih promena u mestu pojedinih estetskih i umetničkih vrednosti i estetičkih, tj. filosofskih kategorija u istoriji Zapada (kategorije „istine“, pre svega), i uz uvid u savremeno stanje prožimanja ali i krize i rasapa estetskih, umetničkih, moralnih, saznajnih i drugih vrednosti, ispostavlјa se da je neophodno odgovarajuće sistematsko istraživanje ovih procesa. To istraživanje nije samo teorijski zanimlјivo, jer se na osnovu njegovih rezultata, tj. na osnovu saznanja o istorijski i aktualno promenlјivome položaju „lepoga“, „ružnoga“ i drugih vrednosti u svetu estetskoga i umetnosti može odgovoriti na pitanja o tipu, biću, vrednostima, dometima i izgledima savremenih estetskih i umetničkih kultura i kultura uopšte (uživalačkih, prosuđivačkih, kritičkih, istraživačkih, stvaralačkih, konformističkih, subverzivnih…). Sve brže, dublјe i dramatičnije promene u savremenim društvima, kao i položaj estetičkih i umetničkih „konstanti“ i „varijabli“ u elitnim, masovnim i narodnim kulturama, potkulturama i kontrakulturama, novi talas kulturnih difuzija i akulturacija, mešanje domaćih i migrantskih kultura i vrednosti, iznova pokazuju da estetsko nije „samo“ estetsko i da umetnost nije „samo“ umetnost, već važan indikator, pa i akter, lokalnih, regionalnih i globalnih kretanja, etno-nacionalističkih i globalističkih tendencija u savremenim kulturama i društvima i signal turbulencija u identitetskim konstruktima.

 

 

Organizator skupa:

FAKULTET UMETNOSTI UNIVERZITETA U NIŠU

 

Suorganizator:

CENTAR ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD SANU I UNIVERZITETA U NIŠU

           

Mesto i vreme i održavanja skupa:

Niš, 18.11.2016.

 

Tradicionalna estetska kultura X: MEDIJI

Nakon ispitivanja estetske dimenzije kuće (2005), svakodnevlјa i praznika (2006), tela i odevanja (2007), hleba (2008), igre (2009), erosa (2010), vrta (2011), zanata (2013), prostora (2014), u okviru projekta Tradicionalna estetska kultura Srba, učesnici simpozijuma usmeriće pažnju na probleme tradicionalne i savremene estetske kulture unutar civilizacije masovnih i mrežnih MEDIJA, koji na bitan način konstituišu sve dimenzije našega životnog sveta: rad, moral, religijske aktivnosti, nauku i filosofiju, slobodno vreme, zabavu, igru, sport, umetnost, način, standard i kvalitet svakidašnjega života… U vreme medija zbivaju se i suštinske promene u sferi lјudske kreativnosti i receptivnosti, a promene u estetskoj dimenziji mogle bi dostići rang antropoloških fenomena. Stoga će učesnici, u svojim saopštenjima i diskusiji, iz različitih teorijsko-metodoloških perspektiva, nastojati da rasvetle uticaj medijske sfere na promene u biću estetskoga, na personalnome, grupnome (generacijskom, kulturno-obrazovnom, nacionalnom…) i antropološkome planu, uz punu svest o značajnome delovanju na sve nivoe re-konstituisanja i re-konstruisanja tradicionalnih i savremenih identiteta, u toj meri da se može postavlјati pitanje o stanju i budućnosti estetičnosti i same čulnosti čoveka kao duhovnoga, ali vazda i čulno-nagonskoga bića. Smisao ovakvih naučnih skupova jeste ne samo u nastojanju da se tekuće i nastupajuće promene objašnjavaju i razumevaju, već da se – iz razumevanja – pripreme i odgovarajuće koncepcije prosvetnih, kulturnih i naučnih politika.

 

Organizator skupa:
FAKULTET UMETNOSTI UNIVERZITETA U NIŠU

Suorganizator:
CENTAR ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD SANU I UNIVERZITETA U NIŠU

Mesto i vreme i održavanja skupa:
Niš, 06.11.2015. 

 

 

Tradicionalna estetska kultura IX: PROSTOR

Nakon ispitivanja estetske dimenzije kuće (2005), svakodnevlјa i praznika (2006), tela i odevanja (2007), hleba (2008), igre (2009), erosa (2010), vrta (2011), zanata (2013), u okviru projekta Tradicionalna estetska kultura Srba, učesnici simpozijuma će usmeriti pažnju na geografsku, demografsku, odbrambeno-zaštitnu, privrednu, tj. proizvodno-trgovinsko-saobraćajnu, mitološko-magijsku, religijsku, običajno-ritualnu, simboličko-reprezentativnu, istorijsku, jezičko-toponimsku, kulturno-zabavnu, urbanološku, estetsku i umetničku dimenziju PROSTORA lјudskih staništa (ruralnih, urbanih, rurbanih) – radi istraživanja funkcije i značenja prostornog uređivanja životnog sveta u konkretnim tradicijama, i radi razumevanja autentičnog ili falsifikovanog smisla savremenog prostornog planiranja ili njegovog fingiranja. Ova tema takođe ima značaja za razumevanje identitetskih kulturnih matrica i njihovog delovanja u uslovima nužne tehnološke globalizacije, poželјne privredne i zakonodavne integracije i kulturne komunikacije.

 

Organizator skupa:

FAKULTET UMETNOSTI UNIVERZITETA U NIŠU

 

Suorganizator:

CENTAR ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD SANU I UNIVERZITETA U NIŠU

           

Mesto i vreme i održavanja skupa:

Niš, 07.11.2014.

 

 

Odluke

Odluka Fakulteta umetnosti u Nišu o održavanju naučnog skupa – PROSTOR

Odluka Centra SANU o održavanju naučnog skupa – PROSTOR

Tradicionalna estetska kultura VIII: ZANAT

Nakon ispitivanja estetske dimenzije kuće (2005), svakodnevlјa i praznika (2006), tela i odevanja (2007), hleba (2008), igre (2009), erosa (2010), vrta (2011), u okviru projekta Tradicionalna estetska kultura Srba, učesnici simpozijuma će usmeriti pažnju na istorijsku, mitološko-religijsku, simboličku, folklornu, privrednu, lingvističku i dijalektolološku, kulturološku, estetsku i turističku dimenziju ZANATA, radi istraživanja mesta i funkcije zanatâ u predindustrijskim, industrijskim i postindustrijskim društvima (s posebnim osvrtom na ranovizantijski period), a naročito s obzirom na njihovu rukotvornu, tehničku ali i umetničku prirodu, te na njihov simbolički identitetski značaj i njihovo mesto u kritičkom ispitivanju mitološkog, ideološkog i utopijskog konstruisanja modela poželјnog autentičnog lјudskog rada.

 

Naučni simpozijum se održao u Nišu, 29. novembra 2013 sa početkom u 11.00 sati na Univerzitetu u Nišu (Univerzitetski trg 2, Sala br. 8 / prizemlјe)

 

Izveštaj o održanom naučnom skupu (pdf)