dr Danijela Stojanović(1963), diplomirala je 1985. godine na Fakultetu muzičke umetnosti UniverzitetaSv. Kiril i Metodiju Skoplju na teorijskom odseku. Zvanje magistra umetnosti iz oblasti Kontrapunkta stiče 2003. na Fakultetu umetnosti u Prištini (sedište Zvečan). Doktorirala je na Departmanu za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu 2015. godine, sa temomKontinuitet uspena učenika i studenata u nastavi Kontrapunkta,čime je stekla zvanje doktora pedagoškin nauka. Od 2003. godine radi na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Nišu, na studijskom programu Opšta muzička pedagogija osnovnin akademskin studija na predmetu Kontrapunkt. Aktivna je u radu organa Fakulteta: šef Katedre za teorijske predmete, šef Odseka za muzičku umetnost,  član Komisije za akreditaciju, član Organizacionog odbora naučnog skupa BARTF, član Redakcijskog odbora časopisaArtefact,urednik Zbornika radova sa Drugog naučnog skupa Balkan Art Forum 2014Umetnost i kultura danas: Dun vremena i problemi interpretacije, koordinator je na evropskom projektu EUROPE BALKAN MUSIC PROGRAM (2016-2019), atrenutno je prodekan za umetnički i naučni rad. U cilju stručnog usavršavanja učestvuje na naučnim simpozijumima, a polje interesovanja je usmereno ka polifonoj analizi dela savremenog makedonskog kompozitora Stojana Stojkova i ka oblasti muzičke pedagogije. Kompletna bibliografija nalazi se nasajtu Univerziteta u Nišu.