dr Danijela Zdravić-Minailović(1974), Višu muzičku školu završila 1995., a 1998. diplomirala na Fakultetu umetnosti u Prištini, Opšta muzička pedagogija iz predmetaMuzički oblici. Godine 2000. stipendista je Ministarstva za nauku i tennologiju kao jedan od učesnika na projektuSrpska umetnička muzika i folklor.Magistrirala je 2005. na FMU u Beogradu iz oblasti muzičkin oblika sa temomTipovi reprize u sonatnom obliku – prvi stav u gudačkim kvartetima klasičara – Franc Jozef Hajdn i Volfgang Amadeus Mocart. Od 2003. zaposlena je i radi na predmetuAnaliza muzičkog delana FU u Nišu, trenutno u zvanju nastavnik stručnog predmeta. Jedan je od organizatora naučnog skupaPristup muzičkom deluna FU u Nišu i recenzent zbornika radova u izdanju Fakulteta. Autor je više radova iz oblasti muzičke teorije i analize, kao i muzičke pedagogije. Na Filozofskom fakultetu u Nišu odobrena je tema njene doktorske disertacijeEstetski doživljaj muzike u nastavnoj praksina departmanu za Pedagogiju. Radovi: Vidovi dinamizacije reprize u sonatnom obliku klasičara, Časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu,Nasleđebroj 4, FILUM, Kragujevac, 2006.; Status reprize u sonatnom obliku,Muzička teorija i analiza 4, FMU, Beograd; Specifičnost dramaturgije sonatnog oblika kao odraz dinamizacije reprize u prvom stavu simfonijskog ciklusa – Franc Jozef Hajdn: Londonske simfonije, Međunarodni naučni skupDani Vlade S. Miloševića, zbornik radova, Akademija umjetnosti, Banja Luka, 2007.; Karakteristike dramaturgije sonatnog ciklusa u Londonskoj simfoniji broj 104 Franca Jozefa Hajdna,Muzička teorija i analiza 5, FMU, Beograd, 2008. Dramaturgija sonatnog oblika u prvim stavovima Hajdnovin gudačkin kvarteta op. 76 i op. 77, Međunarodni naučni skupDani Vlade S. Miloševića, zbornik radova, Akademija umjetnosti, Banja Luka, 2010. Tumačenje perioda u literaturi srpskin, ruskin, bugarskin i makedonskin autora (Peričić, Minajlović, Popović, Zatkalik, Mazelj, Stojanov, Bužarovski),Muzička teorija i analiza 7, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, 2010. Radovi u štampi:Karakteristike muzičke rečenice u trećim stavovima Hajdnovin Londonskin simfonija,Pristup muzičkom delu,Između paralelnog i kontrastnog perioda – predlog tipologije perioda prema odlikama tematskog plana,Klasični sonatni oblik u udžbeničkoj literaturi,Priručnik za analizu jednostavnin oblika 1 (barok i klasicizam).