dr Sonja Cvetković(1963), diplomirala i magistrirala na odseku za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Na istom odseku odbranila 2010. godine doktorsku disertaciju pod nazivomMuzička praksa u Nišu od kraja 19. veka do početka Drugog svetskog rata kao deo ideološke, kulturne i umetničke stvarnosti. Glavna područja interesovanja nacionalna istorija muzike 19. i prve polovine 20. veka. Učestvovala na muzikološkim i muzičko-teorijskim skupovima u Beogradu, Nišu i Kragujevcu. Objavljuje  naučne radove u stručnim časopisima i zbornicima sa naučnin skupova. Na Fakultetu umetnosti u Nišu radi od 2001. godine. Bila je angažovana na Muzičkom odseku Akademije umetnosti u Novom Sadu. Član je Muzikološkog društva Srbije. Važnije reference: Kompozitor, publicista i pedagog Dragutin Čolić (1907–1987), povodom 100-godišnjice rođenja,Novi zvuk – internacionalni časopis za muziku, br. 29, 2007, str. 23–35; Stvaralaštvo Petra Stojanovića u muzičkoj kritici i istoriografiji, u: I. Perković-Radak, D. Stojanović-Novičić, D. Lajić (urednice):Istorija i misterija muzike – u čast Roksande Pejović, zbornik radova. Beograd, Fakultet muzičke umetnosti, 2006, str. 309–318; Poslednja stvaralačka etapa Dragutina Čolića i njeni modernistički dometi u generacijskom kontekstu, u: M. Veselinović-Hofman, M. Milin (urednice):Prag i studenti kompozicije iz Kraljevine Jugoslavije, zbornik radova. Beograd, Muzikološko društvo Srbije, 2010, str. 209–216; Muzika, multikulturalizam i koncept genius loci: balkanski i mediteranski toposi u zvučnom prostoru srpske umetničke muzike,Teme – časopis za društvene nauke, br. 4, Niš, 2011, str. 1303–1321;Arniv Jugoslovenskin/Internacionalnin norskin svečanosti: od papirne do digitalne istorije festivala, “Muzika na papiru, muzika na ekranu” – XI internacionalni simpoziujm Katedre za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, Beograd, april 2012. Objavljene monografije: Sonja Marinković, Sonja Cvetković:Spomenica Stevanu Stojanoviću Mokranjcu, Niš, Niški kulturni centar, 2014,Muzička praksa u Nišu od krajaXIXveka do početka Drugog svetskog rata – ideološki, kulturni i umetnički kontekst, Niš, Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti u Nišu, Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Nišu, 2015.