Jelena Cvetković
Imanentni slun i recepcija muzike

Imajući u vidu značaj pedagoškog rada na podsticanju i razvijanju imanentnog sluha i recepcije u muzici, u ovoj studiji oba fenomena razmatrana su sa aspekta njihovog razvojnog potencijala. A taj potencijal od suštinske je važnosti za ostvarivanje cilјeva savremenog muzičko-obrazov nog procesa. Učinjen je takođe pokušaj da se otkrije i sazna da li se slušanjem savremene muzike može, i u kolikoj meri, postići muzičko-perceptivno razumevanje i organizovanje zvučnih pojava u jedinstvenu celinu. Odnosno, u kojoj meri su imanentni sluh i recepcija muzike u zavisnom odnosu prema savremenom muzičkom stvaralaštvu.

Jelena Cvetković – Imanentni sluh i recepcija muzike

 

SADRŽAJ (pdf)

  • Godina izdanja: 2015
  • ISBN:978-86-85239-24-3
  • Izdavač:Fakultet umetnosti Univerziteta u Nišu i Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Nišu
  • Za izdavača:  dr Suzana Kostić, dekan
  • Urednik:mr Danijela Zdravić Mihajlović, nastavnik stručnog predmeta
  • Lektor:Verica Novakov
  • Obrada teksta i izrada indeksa imena:Mirjana Mima Rilak
  • Grafički dizajn naslovne strane:mr Sanja Dević
  • Broj strana: 232

Ovo izdanje možete naći u Skriptarnici-knjižari Fakulteta umetnosti, ul. Kneginje Ljubice 10, 18000 Niš.

Promocija monografije “Imanentni sluh i recepcija muzike”, autorke dr Jelene Cvetković Crvenica, vanrednog profesora na Fakultetu umetnosti, održana je u sredu, 23. marta 2016. godine u sali br. 6 na Fakultetu umetnosti u Nišu. Na promociji su pored autorke govorili i recenzenti dr Ivana Drobni, redovni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i dr Suzana Kostić, redovni profesor Fakulteta umetnosti u Nišu, kao i mr Danijela Zdravić Mihailović, upravnik Izdavačkog centra Fakulteta umetnosti.

 

FOTO