JAVNI POZIV

Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti u Nišu (u dalјem tekstu: Fakultet), Ulica Kneginje Ljubice 10, Niš, koga zastupa prof. dr um. Milena Injac, dekanica Fakulteta, objavlјuje

 

KONKURS

za izradu vizuelnog obeležja Lokalnog ombudsmana grada Niša,

odnosno idejnog rešenja vizuelnog identiteta Kancelarije

 

 

O KANCELARIJI LOKALNOG OMBUDSMANA GRADA NIŠA

Ombudsman kao samostalna i nezavisna institucija koja kontroliše rad izvršnih vlasti radi zaštite lјudskih prava ustanovlјena je 1809. godine u Švedskoj sa osnovnim cilјem da sa jedne strane, vrši ustavnu kontrolu, a sa druge strane da kontrolisanjem rada državne uprave štiti građane od lošeg, nezakonitog i protivzakonitog vršenja vlasti. Sam naziv ove institucije, potiče iz Švedskog jezika i u prevodu znači “čovek koji predstavlјa”.

Ombudsman Grada Niša je ovlašćen da štiti i kontroliše poštovanje individualnih i kolektivnih prava i interesa građana od nezakonitog i nepravilnog rada organa uprave i javnih službi, tako što vrši opštu kontrolu rada Gradske uprave, uprava gradskih opština, javnih službi čiji je osnivač Grad Niš, ako se radi o povredi propisa i opštih akata Grada Niša. Više videti na sajtu Grada Niša.

 

OPIS KONKURSA

Konkurs je otvoren za studente Fakulteta umetnosti u Nišu za izbor najbolјeg idejnog rešenja znaka i logotipa Kancelarije lokalnog ombudsmana grada Niša.

Javni poziv je objavlјen na oglasnoj tabli i zvaničnoj web stranici Fakulteta umetnosti u Nišu.

Kancelarija se obavezuje da izabrani zaštitni znak koristi u svojim službenim aktima i korespondenciji.

Zaštitni znak će biti transparentan i objavlјen na društvenim mrežama. Autor zaštitnog znaka biće promovisan kroz rad Kancelarije koji je javan.

Kandidat na konkurs može prijaviti jedno idejno rešenje znaka i logotipa.

Priloženo rešenje mora da sadrži sledeće elemente:

  • konstrukciju znaka i logotipa (vertikalni predlog samo, bez varijacija),
  • znak i logotip u boji sa standardnim bojama,
  • znak i logotip primenjen kao monohromo rešenje (pozitiv i negativ),
  • tipografija prikaz upotreblјenog fonta,
  • primena znaka i logotipa na memorandum (A4)  – memorandum preuzeti OVDE.
  • primena znaka i logotipa na Facebook cover (40 x 18 cm),
  • primena znaka i logotipa na Instagram cover (40 x 40 cm),
  • obrazloženje znaka i logotipa potpisano šifrom sa kojom kandidat konkuriše.

Idejni koncept treba da oslikava snažnu, sposobnu, jaku ličnost dobre volјe. Dizajn znaka logotipa treba da bude jednostavan i prepoznatlјiv za uočavanje.

Izbor tipografije u obavezi je da ima ćirilično pismo. Traženi tekst logotipa je: “Lokalni ombudsman grada Niša”.

Paleta boja i odnos likovno grafičkih elemenata treba da predstavlјa moderno, luksuzno i savremeno rešenje koje će omogućiti laku upotrebu i primenu u svim medijumima.

Predlog treba realizovati isklјučivo u vektorskom programu, osim mock up fotografije.

Format svakog predloga sa kojim se konkuriše je 29,7 x 21 cm (A4) i šalјe se kao PDF sa odgovarajućom rezolucijom za štampanje.

 

PRIJAVLjIVAE KANDIDATA

Vrši se isklјučivo slanjem fajlova pripremlјenim prema propozicijama konkursa na sledeću e-adresu: Lokalni.ombudsman@gu.ni.rs  

Konkurs je zaštićen unošenjem šifre u prijavu kandidata (naslov mejla), umesto davanja ličnih podataka stručnoj komisiji konkursa.

 

ROK ZA SLAE RADOVA

Predloge idejnog rešenja poslati najkasnije do 25. marta 2022. u ponoć. Radovi koji pristignu nakon navedenog roka, ili nisu u skladu sa propozicijama konkursa, neće biti razmatrani od strane komisije.

 

REZULTATI KONKURSA

Rezultati konkursa biće objavlјeni na sajtu Fakulteta umetnosti u Nišu i zvaničnoj Facebook stranici istog u najkraćem mogućem roku.

 

KOMISIJA

Odluku o nagrađenim radovima donosi stručni žiri u petočlanom sastavu profesora Fakulteta iz uže umetničke oblasti – Grafički dizajn i Kancelarije. Odluke žirija su konačne i ne podležu žalbi.

 

NAGRADE

Dodelјuje se samo prva nagrada.

Kancelarija se obavezuje da pet najbolјih radova, osim izabranog rada koji će se zvanično koristiti kao vizuelno obeležje Kancelarije, izloži u svojim prostorijama sa potpisima autora.

 

REPRODUKCIJA PRAVA

Učešćem na konkursu, autori su saglasni sa gore navedenim uslovima i pravilima konkursa, garantuju da je priložen rad njihovo autorsko delo i preuzimaju svu odgovornost za slučaj da se ispostavi drugačije. Javlјanjem na konkurs, učesnici daju saglasnost da prenose pravo na korišćenje, kopiranje i objavlјivanje svog rada organizatoru u cilјu promovisanja događaja. Autori zadržavaju autorska prava nad svojim delom, a Kancelarija lokalnog ombudsmana grada Niša daje neekskluzivno pravo da odabrana idejna rešenja koristi po svom nahođenju. Organizator će javno objaviti ime autora čije će se delo koristiti. Organizator ne snosi odgovornost za moguću zloupotrebu (kopiranje, neovlašćeno objavlјivanje postavlјenih fotografija). Ova dozvola/pravo nema geografski ili vremenski rok.

 

KONTAKT OSOBA

Za dodatna pitanja u vezi konkursa možete se obratiti kontakt osobi:

Prof. Anita Milić

e-mail: anita.krstic@gmail.com

Comments are closed.