Marija Miltojević

Marija M. Miltojević (1991), osnovne i master akademske studije na Departmanu za muzičku umetnost završila je na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Nišu na studijskom programu: Opšta muzička pedagogija. Odbranom završnog rada na master akademskim studijama pod nazivom: Korišćenje socijalnih mreža za distribuciju obrazovnih muzičkih sadržaja kod učenika i studenata u Nišu u 2015. godini (mentor prof. dr Miomira M. Đurđanović) stiče akademsko zvanje master teoretičar umetnosti. Doktorske akademske studije na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, na studijskom programu Muzička pedagogija, upisala je 2020 godine. Od 2022. godine angažovana je na radnom mestu saradnika u zvanju asistenta za Užu naučnu oblast – Metodika nastave muzičke kulture na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Nišu. Objavila je nekoliko stučnih i naučnih radova objavljenih u časopisima nacionalnog značaja i zborniku radova međunarodnog naučnog skupa. Oblast njenog interesovanja je muzička pedagogija (nastavni predmet Muzička kultura u opšteobrazovnim i srednjim školama Srbije).

[/vc_row]