dr Igor Nikolić(1982), diplomirao 2005. godine na Fakultetu umetnosti u Nišu iz predmeta Metodika nastave solfeđa, pod mentorstvom prof. Slobodana Kodele. Magistarske studije, oblast Metodika muzičke nastave, završio je 2008. godine na Fakultetu muzičke umetnosti u Skoplju, pod mentorstvom prof. Blagoja Caneva. U 2014. godini dobio je saglasnost za izradu doktorske disertacije na Učiteljskom fakultetu u Vranju. Trenutno radi kao asistent na predmetima Solfeđo i Metodika nastave solfeđa.Reference:Kodela, S. Nikolić, I. (2007). Metodski postupci usmereni ka podsticanju stvaralačkin sposobnosti u nastavi solfeđa.Zbornik III sipmpozijuma kompozitora, muzikologa, etnomuzikologa i muzičkin teoretičara, Sokobanja, str. 104-109; Nikolić, I. (2012). Značaj upotrebe primera iz umetničke literature u nastavi solfeđa.VI naučni skup Katedre za teorijske predmete Fakulteta umetnosti u Nišu;Nikolić, I. (2012). Upotreba računarske tennologije u muzičkoj nastavi sa posebnim osvrtom na nastavu solfeđa.Tradicija kao inspiracija, zbornik radova naučnog skupa „Vlado Milošević“, Banja Luka, str. 644-654; Kodela, S. Nikolić, I. (2013). Metoda maternjeg jezika u muzičkoj nastavi.VII naučni skup Katedre za teorijske predmete Fakulteta umetnosti u Nišu;Nikolić, I. (2013). Tembr kao element percepcije muzičkog sadržaja u nastavi solfeđa.Tradicija kao inspiracija, zbornik radova naučnog skupa „Vlado Milošević“, Banja Luka, str. 167-173; Kodela, S. Nikolić, I. (2013). Percepcija boje tona kao element muzičke nastavne prakse.Metodička praksa 13(3), str. 375-384; Kodela, S. Nikolić, I. (2013). Podsticanje muzičkog potencijala kao polazište Metode maternjeg jezika. Naučni skupSavremene tendencije u nastavnim i vannastavnim aktivnostima na učiteljskim (pedagoškim) fakultetima, Učiteljski fakultet u Vranju; Nikolić, I. Kodela, S. (2014). Test muzičkog sluna Mikela Velentina – karakteristike i mogućnosti primene. Naučni skupVlado Milošević: etnomuzikolog, kompozitor i pedagog, Banja Luka; Nikolić, I. (2014).Solfeđo – jednoglasni diktati. Nota, Knjaževac;Nikolić, I. Kodela, S. (2015). Test muzičkog sluna Mikela Velentina – karakteristike i mogućnosti primene.Tradicija kao inspiracija,tematski zbornik sa naučnog skupa „Vlado Milošević“, Banja Luka, str. 616-625.