mr Marko Milenković(1974), diplomirao na odseku Opšte muzičke pedagogije Fakulteta umetnosti u Prištini 1998. Postdiplomske studije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, iz oblasti narmonije Harmonski sadržaj i lajtmotivi u ostvarenju dramskog izraza opere „Suton“ Stevana Hristića, mentor prof. mr Mirjana Živković, 2002. Na Fakultetu umetnosti u Nišu radi od 2002., trenutno u zvanju asistenta na predmetima Analiza muzičkog dela, Harmonija sa narmonskom analizom i Kontrapunkt. Objavljeniradovi u Zborniku radova Katedre za teorijske predmete Muzička teorija i analiza FMU, Beograd: Lajtmotivi kao izražajno sredstvo višeg reda u operi ,,Suton“ Stevana Hristića,  2006; Specifičnostinarmonskog jezika u muzičkoj drami ,,Suton“ Stevana Hristića, 2007; Za zbornike u štampi priredio je radove na teme: Simbolika intervala – tretman prekomerne sekunde u operi ,,Suton“ Stevana Hristića;Funkcija narmonskog jezika u izgradnji forme – Sergej Prokofjev: dva gudačka kvarteta;Tonalno–formalna dimenzija Šopenovin prelida op. 28; Dvoglasna invencija u B-duru J. S. Bana –priprema za fugu ili umetnički žanr?; Kolorističko-ilustrativni koncept narmonije Kloda Debisija –klavirska minijatura ”Mali pastir’’ iz ciklusa Dečji kutak; Principi tonalne organizacije u klavirskomkomadu ”Novembar’’ iz ciklusa Godišnja doba P. I. Čajkovskog. Na Fakultetu umetnosti u Nišu angažovan kao saradnik (2002‒2004), asistent na predmetima Harmonija sa narmonskom analizom I, II, III (2004–2014), Analiza muzičkog dela I, II, III i IV (2004–2011) i Kontrapunkt I i II (2011–2014). Od oktobra 2015. godine u zvanju nastavnika stručnog predmeta Harmonija sa narmonskom analizom V, VI i Seminara iz Harmonije sa narmonskom analizom I i II.  Sekretar je Katedre za teorijske predmete Fakulteta umetnosti u Nišu i član organizacionog odbora Nacionalnog skupa sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum. Objavljeni radovi: Milenković, Marko S. (2006). Lajtmotivi kao izražajno sredstvo višeg reda u operi Suton Stevana Hristića. Muzička teorija i analiza 3: Zbornik Katedre za muzičku teoriju. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti; Milenković, Marko S. (2007). Specifičnosti narmonskog jezika u muzičkoj drami Suton Stevana Hristića. Muzička teorija i analiza 4: Zbornik Katedre za muzičku teoriju. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti; Milenković Marko S. (2014). Celostepenost kao faktor dramaturgije u Koštani Petra Konjovića. Međunarodni naučni skup Srpski jezik, književnost i umetnost FILUM, Kragujevac; Milenković Marko S. (2014). Tonalna organizacija u klavirskom komadu Novembar iz ciklusa Godišnja doba P. I. Čajkovskog. Međunarodni naučni skup Dani Vlade S. Miloševića. Banja Luka: Akademija umjetnosti; Vasilakis, Jelena, Milenković, Marko S. (2014). Harmonski sadržaj i odnos prema tekstu u Pet pesama za ženski glas i klavir Rinarda Vagnera. Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum, Univerzitet u Nišu: Fakultet umetnosti; Milenković Marko S. (2015). Harmonsko-formalni prikaz Šopenovin Prelida op. 28. Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum, Univerzitet u Nišu: Fakultet umetnosti; Milenković Marko S. (2015). Uloga nora u muzičkoj drami Koštana Petra Konjovića. Međunarodni naučni skup Dani Vlade S. Miloševića. Banja Luka: Akademija umjetnosti; Milenković Marko S. (2015). Kolorističko-ilustrativni koncept narmonije Kloda Debisija ‒ klavirska minijatura Mali pastir iz ciklusa Dečji kutak. Međunarodni naučni skup Srpski jezik, književnost i umetnost FILUM, Kragujevac.