Promocija monografije “Imanentni sluh i recepcija muzike”, autorke dr Jelene Cvetković Crvenica, vanrednog profesora na Fakultetu umetnosti, održaće se u sredu, 23. marta 2016. godine u 12 sati u sali br. 6 na Fakultetu umetnosti u Nišu. Na promociji će pored autorke govoriti i recenzenti dr Ivana Drobni, redovni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, dr Suzana Kostić, redovni profesor Fakulteta umetnosti u Nišu, kao i mr Danijela Zdravić Mihailović, upravnik Izdavačkog centra Fakulteta umetnosti.

Imajući u vidu značaj pedagoškog rada na podsticanju i razvijanju imanentnog sluha i recepcije u muzici, u ovoj studiji oba fenomena razmatrana su sa aspekta njihovog razvojnog potencijala. A taj potencijal od suštinske je važnosti za ostvarivanje cilјeva savremenog muzičko-obrazov nog procesa. Učinjen je takođe pokušaj da se otkrije i sazna da li se slušanjem savremene muzike može, i u kolikoj meri, postići muzičko-perceptivno razumevanje i organizovanje zvučnih pojava u jedinstvenu celinu. Odnosno, u kojoj meri su imanentni sluh i recepcija muzike u zavisnom odnosu prema savremenom muzičkom stvaralaštvu.

Comments are closed.