Slobodan Kodela
Solfeđo dvoglas

Zbirka dvoglsanih primera „Solfeđo dvoglas“ predstavlјa doprinis stručnoj muzičkoj literaturi i namenjena je studentima i profesorima solfeđa, a pojedini primeri odgovaraju i zahtevima ovog predmeta u srednjim muzičkim školama. Namera autora je da se lakše savlada problematika koja je vezana za slušanje, razumevanje, memorisanje, zapisivanje i izvođenje dvoglasa. Sa druge strane, cilј zbirke je i da pomogne studentima i učenicima u usvajanju formalne, intonativne, harmonske, metričke i ritmičke stabilnosti muzičkog sadrđaja koji se interpretira. Pored autorovih originalnih primera, zbirka sadrži i pažlјivo odabrane kompozicije ili delove kompozicija poznatih domaćih i svetskih muzičkih pedagoga (B. Popovića, Z.M. Vasilјević, N. Laduhin, N. Galon, I.Peev, Z. Manolov, A. Diamandijev, S. Krsteva i dr.).