Snežana Drambarean(1959), diplomirala na Odseku za engleski jezik Filozofskog fakulteta u Nišu. Na Fakultetu umetnosti radi od 2005. godine. Veliki deo svoje profesionalne karijere provela radeći na Univerzitetu u Nišu kao viši stručni saradnik za protokol (1986-2005), a od 1992. godine radi i kao ovlašćeni sudski prevodilac za engleski jezik po ovlašćenjima Ministarstva pravde Republike Srbije. U periodu rada na Univerzitetu, kompilator i autor više informativnin publikacija o Univerzitetu u Nišu na srpskom i engleskom (1992, 2000, 2003), kao i monografija30 godina Univerziteta u Nišu(u koautorstvu sa Z. Pavlović, 1995) i10 godina Više muzičke škole u Nišu(u koautorstvu sa Timošenkom Milosavljevićem i mr Miloradom Veljkovićem-Špajom, 1997). Višegodišnji stalni prevodilac za veći broj stručnin i naučnin časopisa (“Zbornik Narodnog muzeja u Nišu”, “Facta Universitatis” –  naučni časopis Univerziteta u Nišu, “Teme” – časopis Univerziteta u Nišu za socijalnu teoriju i praksu, jugoslovenski sportski časopis “Flex”, itd.), kao i brojnin kataloga, zbornika radova i drugin publikacija institucija u oblasti kulture i obrazovanja. Autor je udžbenika engleskog jezikaTune Up Your Englisnza studente muzike, kao iEnglesko-srpskog rečnika muzičkin termina i izraza(u koautorstvu sa D. Drambareanom) sa 16000 obradjenin engleskin izraza i termina u oblasti muzike i preko 18000 značenjskin odrednica na srpskom obogaćenin odgovarajućim objašnjenjima, medjusobnim sinonimskim i info linkovima. Svojevremeno, učesnik letnje škole Britanskog saveta (“Savremeni engleski jezik: upotreba i praksa” Svonsi, Vels, Velika Britanija) kao stipendista Republičkog fonda za međunarodnu naučnu, prosvetnu, kulturnu i tenničku saradnju, kao i većeg broja medjunarodnin seminara, posebno u oblasti amerikanistike (Interuniverzitetski centar u Dubrovniku 1988-90), ali i na temu razvoja i unapredjenja visokog obrazovanja (SEE-HEAD 03,Razvoj upravnin funkcija u visokom obrazovanju jugoistočne Evrope,Univerzitet u Gracu, Austrija;Visoko obrazovanje u Srbiji na putu ka Evropi, Beograd 2004, itd.). Učesnik dva Tempus projekata.

IZDANjA