Go to Top

BALKAN ART FORUM

 • BALKAN ART FORUM
 • KNJIGA APSTRAKATA
 • PROGRAM
 • PROGRAMSKI ODBOR
 • PRIJAVLJIVANJE I KOTIZACIJA
 • ARHIVA
 

 

UNIVERZITET U NIŠU

FAKULTET UMETNOSTI U NIŠU

 

V nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem

Balkan Art Forum 2017

(BARTF 2017)

 

Niš, 06 - 07. oktobar 2017. godine

 

 

Fakultet umetnosti u Nišu organizuje peti nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum 2017, radi okupljanja umetnika, pedagoga, teoretičara, istraživača, koji bi rezultatima svojih istraživanja, idejama, inovacijama i praktičnim dostignućima u oblasti umetnosti podstakli umetničko stvaralaštvo, umetničko-pedagošku teoriju i praksu i naučna istraživanja u oblasti umetnosti. Organizatori pozivaju zainteresovane da prijave saopštenja i aktivno učestvuju u radu međunarodnog naučnog skupa

Pozivno pismo - ћирилица / latinica

 

BALKAN ART FORUM (BARTF) 2017

UMETNOST I KULTURA DANAS:

UMETNIČKO NASLEĐE, SAVREMENO STVARALAŠTVO I OBRAZOVANjE UKUSA

 

TEMATSKI OKVIRI: 

Glavna tema naučnoga skupa BARTF 2017 ima tri tematske celine: umetničko nasleđe, savremeno stvaralaštvo, obrazovanje ukusa. Uzete zasebno, predstavljaju tri nepregledna problemska područja. No, povezane, one se uzajamno, višestruko konkretizuju usredsređujući pažnju teoretičara i istraživača. Utoliko, glavna tema skupa, ekonomično formulisana imenovanjem i naznačenim povezivanjem triju oblasti, zapravo, u interpretaciji povezanosti problemskih celina znači sledeće: Kako globalno, regionalno i lokalno umetničko nasleđe, kao nasleđe regionalnih i lokalnih osobenosti i kolorita, a – u načelu – univerzalno važećih vrednosti, utiče na savremeno stvaralaštvo, koje može biti izgrađeno na takvim tradicijama ili protiv njih, njima podstaknuto ili inhibirano, i kako se može koncipirati i realizovati obrazovanje ukusa na takvoj baštini i na njoj zasnovanome savremenom stvaralaštvu? Utoliko su dobrodošla saopštenja sa rezultatima ispitivanja različitih regionalnih i lokalnih iskustava, pa – po prirodi stvari – i iskustava u istraživanju ove problematike na tlu jugoistočne Srbije, za šta su organizatori posebno zainteresovani.

Programski odbor naučnog skupa BARTF 2017 će smatrati prikladnima one prijave u kojima se najavljuje problemsko prožimanje bitnih dimenzija fenomena umetnosti: tradicije, inovacije, istorije, savremenosti, kanona, konvencija, slobode stvaralaštva, narodne, visoke i popularne umetnosti, recepcije, kritike, obrazovanja i vaspitanja ukusa, a ne izolovano ispitivanje ili problema umetničkoga nasleđa, ili problema savremenoga stvaralaštva, ili problema obrazovanja ukusa, a bez njihovoga povezivanja.

 •  Umetničko nasleđe: tradicija i inovacija; tradicionalno i savremeno; istorija umetnosti i savremena umetnost; narodna umetnost – folklor.
 • Savremeno stvaralaštvo: kanon, konvencija, sloboda stvaralaštva; autonomija i heteronomija umetnika; autentično i epigonsko; savremena umetnost; elitna i popularna umetnost.
 • Obrazovanje ukusa: recepcija tradicionalnoga i savremenoga; tipovi savremenoga ukusa; institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje ukusa; mediji i ukus; društvene mreže i ukus; metodičko-didaktička iskustva i ekperimenti u nastavi umetnosti i umetničke kulture.

 

 

 

OBLICI UČEŠĆA U RADU SKUPA:

 1. Usmene prezentacije
 2. Poster sesije
 3. Studentske prezentacije

 

JEZIK SKUPA:

srpski i svi drugi slovenski jezici, engleski jezik

 

VREME IZLAGANJA SAOPŠTENJA:

15 minuta

Za sve potrebne informacije možete se obratiti organizatorima skupa na mail adresu: bartf@artf.ni.ac.rs

Uskoro!

PROGRAM

Uskoro!

 • Dr Dragan Žunić, redovni profesor Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu, Republika Srbija, predsednik;
 • Dr Zoran Arsović, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci,  Republika Srpska;
 • Dr Dimitrije Bužarovski, redovni profesor Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta "Sv. Ćirilo i Metodije" u Skoplju, Republika Makedonija;
 • Dr Ana Hofman, docent, Naučno-istraživački centar Slovenačke akademije nauka i umetnosti u Ljubljani, Republika Slovenija;
 • Dr Luka Kecman, redovni profesor Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska;
 • Dr Viktorija Kolarovska Gmirja, redovni profesor Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta Sv. Ćirilo i Metodije u Skoplju, Republika Makedonija;
 • Dr Suzana Kostić, redovni profesor Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu, Republika Srbija;
 • Dr Plamen Anatoliev Legkostup, redovni profesor Pedagoškog fakulteta Velikotrnovskog univerziteta "Sv. Ćirilo i Metodije" u Velikom Trnovu, Republika Bugarska;
 • Dr Srđan Marković, redovni profesor Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu, Republika Srbija;
 • Dr Sonja Marinković, redovni profesor Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, Republika Srbija;
 • Dr Nebojša Vilić, redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta "Sv. Ćirilo i Metodije" u Skoplju, Republika Makedonija;
 • Dr Divna Vuksanović, redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, Republika Srbija;
 • Dr Trena Jordanoska, vanredni profesor Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta "Sv. Ćirilo i Metodije" u Skoplju, Republika Makedonija.

ROK ZA DOSTAVLJANJE TEME SAOPŠTENJA SA APSTRAKTOM:

Do 01.06.2017. godine na jeziku saopštenja i na engleskom jeziku, do 150 reči i do 5 ključnih reči na email bartf@artf.ni.ac.rs

Obrazac za prijavu (word)

 

KOTIZACIJA: 5.000,00 dinara ili 40 evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Uplatom kotizacije učesnici skupa obezbeđuju: knjigu rezimea, uverenje o učešću na skupu i zbornik saopštenja sa naučnog skupa.

 

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE:

Za učesnike iz Republike Srbije:

 • primalac: Fakultet umetnosti u Nišu – Univerzitet u Nišu;
 • svrha uplate: kotizacija za naučni skup BARTF 2016;
 • iznos: 5.000,00 RSD
 • žiro račun: 840-2012666-89, poziv na broj 742121-12;

Za učesnike van teritorije Republike Srbije

Payment instructions (pdf)

 

ROK ZA UPLATU:

20.09.2017.

BARTF 2016.

IV nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum 2016 (BARTF 2016) Fakultet umetnosti u Nišu, Niš, 07 - 08. oktobar 2016. godine

 

Tema: UMETNOST I KULTURA DANAS: IGRA KAO ANTROPOLOŠKI, ESTETIČKI I PEDAGOŠKI PRINCIP

 

TEMATSKI OKVIRI:

 • Pojam igre i osnovne odlike igre. Igra i pravila – sloboda i ograničenja. Svrhovitost i   samosvrhovitost igre. Izdvojeni i paralelni svet igre. Tipologije igara. Teorija igre.
 • Igra sveta i igra bogova. Igra kao suština bivstvovanja. Igra kao simbol sveta. Igra kao način bivstvovanja umetničkoga dela. Subjektivnost i objektivnost  igre. Igra, saznanje, istina, smisao.
 • Igra i evolucija. Igra kao suštinska odlika čoveka. Igra kao jedan od osnovnih fenomena čovekovoga postojanja. Čovek kao homo faber i homo ludens. Igra kao izvor kulture i umetnosti.
 • Igra i društvenost. Narodne igre. Društvene igre. Sportske igre. Igra i stvarnost. Komplementarnost igre i stvarnosti. Igra, rad, dokolica. Utopija rada kao igre. Razlika ili stapanje rada i igre? Igra kao kritički korektiv stvarnosti. Igra i nerepresivna kultura. Estetska igra ili radikalna politička praksa? Može li igra biti i represivna?
 • Igra duševnih moći u stvaralaštvu. Igra i lepota, igra i umetnost, igra i estetsko vaspitanje čoveka. Igra u istoriji kulture i umetnosti. Umetnost kao igra – igra kao umetnost. Igra i forma. Igra, lepota, istina. Igra u delu, delo kao igra. Igra sa elementima i celinom. Igra s mogućnostima. Igra: aleatorika, kombinatorika, eksperiment. Igra: konstrukcija i dekonstrukcija. Jezičke igre. Poezija kao igra. Muzičke igre. Igra i ples. Igra i ironija. Ponavljanje, ritam i igra. Igra i uobrazilja. Igra i izvođačke umetnosti. Performans. Igra duševnih moći u recepciji umetnosti.
 • Dečija igra. Igra i razvoj ličnosti. Igra i socijalizacija deteta. Metodičko-didaktički aspekti igre. Didaktičke igračke. Digitalne igre. Igra u vaspitanju i obrazovanju za umetnost. Igra u vaspitanju i obrazovanju putem umetnosti.

 

 • Zbornik radova BARTF 2016 - elektronsko izdanje (pdf)

 

 

BARTF 2015.

III nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum 2015 (BARTF 2015) Fakultet umetnosti u Nišu, Niš, 09 - 10. oktobar 2015. godine

 

Tema: UMETNOST I KULTURA DANAS: KRIZA U UMETNOSTI – UMETNOST U KRIZI

 

TEMATSKI OKVIRI:

 • Krize umetničkog stvaralaštva i umetničkih praksi
 • Krize autorstva, krize izvođaštva
 • Umetnici i umetnička udruženja u krizi
 • Krize umetničkih rodova, vrsta i formi
 • Krize umetničkih institucija – obrazovanje za umetnost
 • Krize umetničkih institucija – produkcija
 • Krize umetničkih institucija – distribucija, izlaganje, recepcija, konsumacija
 • Krize vrednosti, ukusa, publike, umetničke kritike, nagrađivanja
 • Krize (pojma) umetničkoga dela
 • Krize i promene stislkih formacija u umetnosti: tradicija – moderna – postmoderna
 • Umetnost i pseudo-umetnost
 • Umetnost i savremene tehnologije, masovni mediji, mrežni mediji
 • Ideologija, politika i umetnost
 • Ratovi, revolucije i umetnosti
 • Komercijalizacija i merkantilizacija umetnosti
 • Umetnost između apologije, kritike, suberzije i utopije
 • Krize u umetnosti i ideja „kraja umetnosti”
 • Estetička teorija u krizi – kriza estetike i filosofije umetnosti

 

 

 

BARTF 2014.

Drugi nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum Niš 2014 (BARTF 2014)

Fakultet umetnosti u Nišu, Niš, 10. i 11. oktobar 2014.

Tema: UMETNOST I KULTURA DANAS: DUH VREMENA I PROBLEMI INTERPRETACIJE

 

OBLASTI U KOJIMA SU AUTORI UČESTVOVALI:

 1. Filosofska hermeneutika i problemi interpretacije
 2. Interpretacija književnog teksta
 3. Interpretacija i ikonologija
 4. Interpretacija u izvođačkim umetnostima – teatar
 5. Interpretacija u izvođačkim umetnostima – muzika
 6. Interpretacija medijski posredovane slike sveta u umetnosti
 7. Kultura interpretacije u nastavi umetnosti
 8. Izvođaštvo i kultura interpretacije
 9. Interpretacija i obrazovanje ukusa
 10. Interpretacija i umetnička kritika
 11. Metodološki problemi istraživanja fenomena interpretacije

 

 

BARTF 2013.

Prvi nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum Niš 2013 (BARTF 2013)

Fakultet umetnosti u Nišu, Niš, 11. i 12. oktobar 2013.

Tema: UMETNOST I KULTURA DANAS.

 

OBLASTI U KOJIMA SU AUTORI UČESTVOVALI:

 1. Psihologija u umetnosti
 2. Savremena nastava
 3. Mogućnosti i ograničenja umetničkog razvoja
 4. Izvođaštvo i kultura interpretacije
 5. Umetnost i mediji
 6. Problemi obrazovanja ukusa
 7. Istraživanje i stvaralaštvo u oblasti umetnosti
 8. Mesto umetnosti u balkanskim kulturama danas