Red. prof. mr Perica Donkov predstavlјa najnovije radove nastale u poslednje četiri godine na izložbi “SLEPA VERA“ u Kući Legata u Beogradu. Izložena dela se u misaono-idejnom pogledu nadovezuju na umetnikove prethodne cikluse a u likovno-estetskom čine zaokruženu celinu. Izložbu će 9. oktobra otvoriti mr Čedomir Vasić prof.emeritus Univerziteta umetnosti u Beogradu. Izložba je otvorena do 23.oktobra 2019. godine.

Izložbeni prostor Kuće legata sastoji se od pet izložbenih sala te sam ja tako i komponovao tematski zaokružen ciklus imenujući ga SOBA SA POGLEDOM, POSTUPAK ZA TETOVIRANјE VLASTITOG TKIVA, RAVNANјE GLAVE, GLUVA SOBA, SLEPA VERA. Svaki segment sadrži centralnu sliku monumentalnog formata koja u organizaciji prostora deluje „IKONOSTASNO“ te tvori prostor moguće sakralnosti, neku vrstu „svetog mesta“ mog univerzuma sa koga je moguće stvoriti uslove za stvarno živlјenje u ne tako gostolјubivom okruženju. Na semantičkom nivou to je dalјa razrada “SLIKE KAO SKLONIŠTA“, bekstva od patologije vremena i sunovrata svih vrednosti, te moje oslobađanje od privida kojim smo okruženi. Na samim slikama dominiraju horizontalne linije i podele površina znakovi mogućeg beznađa i nepremostivih prepreka-svet tišine i muka. U pikturalnu materiju urezujem jednostavan horizontalan linijski crtež koji asocira na ravnodušnost i rezignaciju, u krajnjoj instanci – na prazninu. Međutim, spoznajom funkcionisanja savremenog sveta, mojim TAMNIM BOJENIM ISKAZOM pokušavam da prevaziđem „EGZISTENCIJALNI AMBIS“ pred kojim se nalazimo, te postojanje i egzistenciju učinim mogućom sa pozicija nekog NOVOG HUMANIZMA i pritom se izbirim za „apsolutnu slobodu OD i apsolutnu slobodu ZA“ kako u predgovoru katalogu zaklјučuje istoričarka umetnosti Milica Todorović.

 

Comments are closed.