Upis na master akademske studije petak 11.10.2019. god. od 9,00-14,00

 

Potrebna dokumentacija za upis na master akademske studije:

  • overena fotokopija diplome ili uverenje o završenom prethodnom obrazovanju
  • overena fotokopija uverenja o položenim ispitima
  • dva obrasca ŠV-20 (obrasci se dobijaju na Fakultetu)
  • indeks (dobija se na Fakultetu), koji kandidati popunjavaju ćiriličkim pismom
  • 2 (dve) fotografije formata 4,5 x 3,5 cm.
  • dokaz o uplati 3.000,00 dinara u korist tekućeg računa Fakulteta broj: 840-2012666-89, sa pozivom na broj: 742 121-021, svrha uplate: Upis, indeks i naknada za obradu obrasca ŠV-20 (obrasci se dobijaju na Fakultetu).
  • dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente u iznosu od 30.000,00 dinara, u korist tekućeg računa Fakulteta broj: 840-2012666-89, sa pozivom na broj: 742 121-021  (drugu, treću i četvrtu ratu školarine u iznosu od po 30.000,00 dinara samofinansirajući studenti uplaćuju najkasnije do: 13. januara 2020. godine, 20. marta 2020. godine i 15. maj 2020. godine.)
  • dokaz o uplati 300,00 dinara u korist tekućeg računa Fakulteta broj: 840-2012666-89, sa pozivom na broj: 742 121-06, svrha uplate: Osiguranje.

Comments are closed.