Na osnovu člana 3. stav 2. Sporazuma o saradnji u pružanju podrške javne uprave visokoškolskim ustanovama u obrazovnom procesu zaključenog – 15. oktobra 2021. godine,

UNIVERZITET U NIŠU objavljuje

KONKURS

ZA OBAVLjANjE STUDENTSKE STRUČNE PRAKSE U DRŽAVNIM I DRUGIM ORGANIMA ZA STUDENTE FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU ZA AKADEMSKU 2023/2024. GODINU

  1. Pravo učešća

Pravo učešća na Konkursu za obavljanje studentske stručne prakse u državnim i drugim organima imaju studenti prvog i drugog stepena studija na akreditovanim studijskim programima koji se izvode na fakultetima Univerziteta u Nišu.

  1. Oblik, način realizacije i trajanje studentske stručne prakse

            Stručna praksa se realizuje u realnom okruženju izvan visokoškolske ustanove, odnosno u državnom ili drugom organu učesniku u programu stručne prakse.

            Lista državnih i drugih organa u kojima je moguće obaviti studentsku stručnu praksu kao i broj mesta određenih za studente sastavni je deo ovog konkursa.

            Stručna praksa se realizuje u toku akademske 2023/2024 godine.

            Studenti polaznici stručne prakse pohađaju praksu u trajanju do 80 časova (četiri nedelje po četiri časa dnevno), u skladu sa studijskim programom za sticanje visokog obrazovanja.

            Student u državnom ili drugom organu za vreme provedeno na stručnoj praksi ne ostvaruje pravo na naknadu, po bilo kom osnovu.

            Student u državnom ili drugom organu za vreme provedeno na stručnoj praksi ne ostvaruje pravo na osiguranje od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom, radi obezbeđivanja naknade štete.

            Fakultet sprovodi izbor studenata za pohađanje stručne prakse vodeći računa o utvrđenom broju studenata za koje je obezbeđeno pohađanje stručne prakse u državnom ili drugom organu i određuje svakom studentu mentora.

            Komisija koju imenuje rektor Univerziteta utvrđuje konačnu listu odabranih studenata za obavljanje stručne prakse, koju dostavlja Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

            3. Konkursni rokovi

            Univerzitet u Nišu raspisuje zajednički konkurs za izbor studenata za pohađanje studentske stručne prakse – najkasnije do 15. decembra 2023. godine. Studenti zainteresovani za obavljanje prakse u okviru ovog programa podnose prijave svojim fakultetima u periodu od 15. do 25. decembra 2023. godine.

            Fakulteti dostavljaju Univerzitetu listu odabranih studenata i rešenja o određivanju mentora za svakog studenta najkasnije do 19. januara 2024. godine.

            Komisja Univerziteta utvrđuje zajedničku listu za izbor studenata za pohađanje stručne prakse – najkasnije do 31. januara 2024. godine.

            Univerzitet u Nišu dostavlja Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, kao i državnom ili drugom organu spisak odabranih studenata za pohađanje stručne prakse u tom organu, kao i pojedinačne akte o upućivanju studenata na stručnu praksu – najkasnije do 9. februara 2024. godine.

            Državni organ priprema i dostavlja univerzitetu plan sprovođenja stručne prakse u organu javne uprave, najkasnije do 1. marta 2024. godine.

            Državni ili drugi organ sprovodi stručnu praksu od 04. marta do 01. jula 2024. godine, u skladu sa planom realizacije stručne prakse.

4. Potvrda o obavljenoj stručnoj praksi

            Na osnovu podataka koje vodi državni ili drugi organ o pohađanju stručne prakse, izdaje se potvrda o obavljenoj stručnoj praksi, koju potpisuju mentor i supervizor (Prilog 7).       

            Potvrda se sačinjava u četiri primerka, po jedan primerak za studenta i arhivu državnog ili drugog organa i dva za arhivu Univerziteta.

 Prilog 2 – Pregled broja mesta po fakultetima pogledajte ovde.

 

Tekst Konkursa na sajtu Univerziteta u Nišu:

https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/konkurs-za-obavljanje-studentske-strucne-prakse-u-drzavnim-i-drugim-organima-za-studente-fakulteta-univerziteta-u-nisu-za-akademsku-2023-2024-godinu

Comments are closed.